Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Plan posiedzeń Rady
Redaktor: Łukasz Matuszelański   
14.07.2017.

P L A N

ZWYCZAJNYCH  POSIEDZEŃ  RADY  WYDZIAŁU  CYBERNETYKI

W  ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Lp.

Termin

Tematyka przedsięwzięcia

Osoby zaproszone

Referujący

1

2

3

4

5

 1. 1.

 

 

26.09.2017

godz.8.30

Sprawy doktorskie.

 

 

Zaopiniowanie wniosków studentów o podjęcie  studiów indywidualnych.

 

 

Uchwalenie planów i programów studiów  podyplomowych.

 

 

- - - - -

 

 

- - - - -

 

 

 

 

- - - - -

dziekan Wydziału/

promotor

 

prodziekan ds. kształcenia

opiniujący:

komisje RW:

ds. studenckich

 

prodziekan ds. kształcenia

opiniujący:

komisje RW:

ds. studenckich

ds. kształcenia i kadr

 

 1. 2.

10.10.2017

godz.8.30

Ocena realizacji zakładanych efektów kształcenia
w  r. a. 2016/2017.

- - - - -

 

 

dziekan Wydziału

opiniujący:

komisja RW ds. kształcenia i kadr

 

 1. 3.

 

14.11.2017

godz.8.30

Omówienie funkcjonowania wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

 

Zaopiniowanie Regulaminu Organizacyjnego WCY.

 

 

Zaopiniowanie planu wydawniczego WCY na 2018 r.

 

- - - - -

 

 

- - - - -

 

 

 

- - - - -

 

pełnomocnik dziekana
ds. jakości kształcenia

 

kierownik administracyjny

opiniujący:

wszystkie komisje RW

 

prodziekan ds. naukowych

opiniujący:

komisja RW ds. nauki

 

 

 1. 3.

12.12.2017

godz.8.30

Ocena przebiegu egzaminów dyplomowych. Sformułowanie wniosków.

 

Określenie zasad podziału przychodów
w Wydziale Cybernetyki na rok 2018. (***)

 

 

 

- - - - -

 

 

- - - -

 

 

 

 

 

przewodniczący komisji

 

 

 

dziekan Wydziału

kierownik administracyjny

 

opiniujący:

komisja RW 
ds. ekonomicznych

 

 1. 4.

9.01.2018

godz. 8.30

Analiza działalności kół naukowych w roku 2016/2017. 

 

Rozpatrzenie wniosków o zezwolenie na prowadzenie zajęć. (**)

opiekunowie

kół

 

- - - - -

 

 

opiekunowie kół

 

 

dyrektorzy instytutów

 

 

 1. 5.

13.02.2018

godz. 8.30

Określenie propozycji limitów przyjęć na studia I, II
i III stopnia na rok akademicki 2018/2019. (***)

 

- - - - - -

 

dziekan Wydziału

opiniujący:

komisje RW: 
ds. kształcenia i kadr

 

 1. 6.

13.03.2018

godz. 8.30

Sprawozdanie kierowników studiów doktoranckich.

 

 

 

 

Zaopiniowanie wniosków o nagrody rektorskie, wniosków na konkurs na najlepszą pracę habilitacyjną
i doktorską oraz wniosków o inne wyróżnienia prac habilitacyjnych i doktorskich.- - - - -

 

 

 

 

 

  - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

kierownicy studiów doktoranckich

opiniujący:

komisja RW

ds. kształcenia i kadr

 

prodziekan ds. naukowych,
prodziekan ds. kształcenia,

prodziekan ds. rozwoju

opiniujący (odpowiednio):

komisja RW:

ds. nauki, ds. kształcenia i kadr

/w zależności od rodzaju osiągnięć proponowanych do nagrody /

 

 1. 7.

17.04.2018

godz. 8.30

Zaopiniowanie planu rzeczowo–finansowego  Wydziału na rok 2018. (***)

 

 

Podsumowanie działalności naukowo – badawczej Wydziału w roku 2017.

 

 

 

 

kierownik administracyjny

opiniujący:

komisja RW 
ds. ekonomicznych

 

prodziekan ds. naukowych

opiniujący:

komisja RW ds. nauki

 

 

 1. 8.

15.05.2018

godz. 8.30

Uchwalenie programów studiów, w tym planów studiów I, II i III stopnia prowadzonych w  WCY. (***)

 

 

 

 

 

 

Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Wydziału za rok 2017 (***) w tym sprawozdania
z realizacji planu rzeczowo – finansowego Wydziału.

 

 

 

 

Ustalenie normatywów procesu dydaktycznego w r.a. 2018/2019.

- - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - -

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - -

 

 

 

dziekan Wydziału

opiniujący:

komisje RW:

ds. kształcenia i kadr

ds. studenckich

Wydziałowa  Rada Samorządu Studenckiego WCY, Wydziałowa  Rada Doktorantów WCY

 

dziekan Wydziału

kierownik administracyjny

opiniujący:

wszystkie komisje RW
 (sprawozdanie)

komisja RW

ds. ekonomicznych ( realizacja PRF)

 

prodziekan ds. kształcenia

opiniujący:

komisje RW:

ds. studenckich

ds. kształcenia i kadr

 

 

 1. 9.

12.06.2018 godz.8.30

Zaopiniowanie wniosków o tytuł ZNA WAT.

 

 

 

Przyjęcie planu posiedzeń Rady na rok akademicki 2018/2019.

 

Rozpatrzenie wniosków o zezwolenie na prowadzenie zajęć.  (**)

- - - - -

 

 

 

 

- - - - -

 

 

- - - - - -

 

prodziekan ds. kształcenia

opiniujący:

komisja RW
 ds. kształcenia i kadr

 

 

dziekan Wydziału

 

 

dyrektorzy instytutów

 

 1.  

10.07.2018

Termin rezerwowy.

 

 

 

 1. 10

wg potrzeb

§  Opiniowanie wniosków dotyczących zatrudnienia w formie mianowania  pracowników z tytułem  profesora oraz zatrudnienia pozostałych nauczycieli akademickich.

 

 

 

§  Przeprowadzanie przewodów doktorskich,
postępowań habilitacyjnych oraz  występowanie z wnioskami o nadanie tytułu naukowego.

 

 

 

§  Zaopiniowanie korekty planu rzeczowo– finansowego Wydziału.

 

 

 

§  Rozpatrywanie projektów nowych planów studiów.

 

 

 

§  Opiniowanie wniosków w sprawie urlopów naukowych nauczycieli akademickich.

 

 

 

§  Opiniowanie wniosków studentów o podjęcie  studiów indywidualnych.

 

 

 

§  Opiniowanie skryptów opracowanych dla przedmiotów kształcenia prowadzonych w Wydziale oraz propozycji kandydatów na recenzentów tych skryptów.

 

 

 

                     

Uwagi:

1.(***) – dokumenty, które należy przygotować i dostarczyć członkom Rady Wydziału najpóźniej
        na 7 dni przed terminem posiedzenia.

                     2. (**) –  wykazy z uzasadnieniami należy dostarczyć do sekretarza Rady  w przeddzień   posiedzenia.

 

Plan przyjęty przez Radę Wydziału na posiedzeniu  w dniu     27.06.2017 r.

 

 

 
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail