Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Warunki rekrutacji na studia doktoranckie w dyscyplinie Informatyka w roku akademickim 2017/18
Autor: Łukasz Matuszelański   
24.05.2017.
Informatyka.png


  

 

 

   1. Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne  rozpoczynają się 1 października 2017 roku. Dzień immatrykulacji i złożenia ślubowania uczestnika(-czki) studiów doktoranckich ustala dziekan Wydziału Cybernetyki.

   2. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie Wydziału Cybernetyki prowadzi wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana Wydziału Cybernetyki.

   3. Kandydat(-ka) ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie w dyscyplinie informatyka powinien posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, kwalifikacje drugiego stopnia dla profilu ogólnoakademickiego na kierunku informatyka, informatyka i ekonometria, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika oraz kompetencje, doświadczenie zawodowe i motywacje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia. W przypadku ukończenia studiów na innym niż wymienione wyżej kierunku lub studiów ukończonych poza granicami Polski komisja rekrutacyjna rozstrzyga, czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w dyscyplinie informatyka.

Oczekiwanymi kompetencjami jest rozszerzona i pogłębiona wiedza w szczególności
w zakresie:

a)    wybranych działów matematyki i fizyki niezbędnych w informatyce,

b)    ochrony i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,

c)    systemów multimedialnych,

d)    technik programowania komputerów,

e)    sieci komputerowych,

f)     projektowania algorytmów i struktur danych,

g)    modeli, metod i narzędzi służących do modelowania i rozwiązywania problemów inżynierskich i analizowania wybranych klas systemów informatycznych,

h)    analizy i modelowania procesów biznesowych w organizacji.

Ponadto kandydat powinien potrafić:

a)    samodzielnie rozwiązywać problemy,

b)    pozyskiwać niezbędne na studiach informacje z literatury i baz danych,

c)    pracować indywidualnie i zespołowo,

d)    opracować dokumentację z prowadzonych prac i ją zaprezentować,

e)    posługiwać się zaawansowanymi modelami, metodami i narzędziami matematycznymi oraz symulacją komputerową,

f)     implementować elementy systemów informatycznych,

g)    wykorzystywać informatyczne narzędzia wspomagające projektowanie systemów informatycznych,

h)    planować i przeprowadzać eksperymenty inżynierskie,

i)     implementować podstawowe interfejsy człowiek – komputer.

Oczekiwanymi kompetencjami społecznymi są:

a)    rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji,

b)    świadomość ważności pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej,

c)    umiejętność pracy w zespole,

d)    świadomość roli społecznej pracownika naukowo – dydaktycznego ze stopniem naukowym doktora,

e)    myślenie i działanie w sposób kreatywny.

   4. Wydziałowa komisja rekrutacyjna będzie podejmowała decyzje o rekrutacji na studia doktoranckie Wydziału Cybernetyki w sytuacjach szczególnych określonych w Uchwale
Nr 82/WAT/2017 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego
z dnia 23 lutego 2017 r. pdf do pobrania

   5. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie miejsca na liście rankingowej, wymagany wynik ukończenia studiów – co najmniej „dobry”.

   6. Kwalifikacja na studia niestacjonarne odbywa się na podstawie miejsca na liście rankingowej.

   7. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata(-tki) na studia stacjonarne oraz niestacjonarne. Listę rankingową sporządza się biorąc pod uwagę: wynik ukończenia studiów magisterskich, kompetencje niezbędne do ubiegania się o przyjęcie na studia w dyscyplinie naukowej „informatyka”, w tym  doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia  kandydata(-tki) określające predyspozycje do pracy badawczej, w tym publikacje oraz wynik działalności w studenckim ruchu naukowym.

   8. Kandydat(-tka) może ubiegać się o przyjęcie na studia po złożeniu następujących dokumentów:

a).   wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie (na formularzu Wydziału Cybernetyki)
 
doc do pobrania

b).   dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia - oryginału lub odpisu wydanego przez  uczelnię;

c).   suplementów do dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich albo indeksów lub ich odpisów;

d).   życiorysu (CV);

e).   aktualnej fotografii legitymacyjnej (format: 4,5x3,5 – zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz kolorowej fotografii w formie cyfrowej: plik jpg - rozmiar zdjęcia 2X2,5 cm o rozdzielczości 300 dpi (przesłane na adres: sd.wcy@wat.edu.pl ), 

f).    kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata(-tki);

g).   dodatkowych dokumentów dotyczących przebiegu studiów magisterskich w sytuacjach opisanych w pkt. 4;

h).   dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe zbieżne z dyscypliną naukową „informatyka” oraz osiągnięcia  kandydata(-tki) określające predyspozycje do pracy badawczej, w tym publikacje oraz działalność w studenckim ruchu naukowym

   9. Kandydat(-tka) legitymujący(-a) się dyplomem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia poza granicami Polski składa dodatkowo tłumaczenie dyplomu sporządzone przez tłumacza przysięgłego i – w przypadku jeżeli dyplom uzyskano w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia - podanie do wybranej rady podstawowej jednostki organizacyjnej o dokonanie nostryfikacji dyplomu.

10. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia  doktoranckie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

11. O decyzji komisji  kandydat(-tka) jest powiadamiany(-a) przez kierownika studiów doktoranckich Wydziału Cybernetyki.

12. Od decyzji komisji  w terminie 14 dni od otrzymania decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.

13. Kandydat(-tka) przyjęty na studia niestacjonarne ma obowiązek uiszczenia czesnego lub jego części nie później niż do 7 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku nieuiszczenia czesnego lub jego części w wyżej wymienionym terminie uczestnik(-czka) studiów zostaje skreślony(-a) z listy uczestników studiów doktoranckich w wyniku niepodjęcia studiów.


14. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

a) rejestracja kandydatów(-ek) po złożeniu dokumentów osobiście lub przez inną osobę, albo przesłanie elektronicznych kopii tych dokumentów - do 31 sierpnia 2017 r.

b) analiza kompletności dokumentów i powiadomienia kandydatów(-tek) o brakach – do 2 września 2017 r.;

c) sporządzenie listy rankingowej – do 6 września 2017 r.

d) decyzje wydziałowej komisji kwalifikacyjnej – 7 września 2017 r.;

e) rozesłanie pisemnych decyzji o wynikach rekrutacji oraz o terminie inauguracji roku akademickiego – 7 września 2017 r.;

f)  zgłaszanie odwołań od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej – do 22 września 2017 r.;

g) powiadomienia pisemne i elektroniczne o decyzjach rektora dotyczących odwołań – do 28 września 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
- kierownik studiów doktoranckich Wydziału Cybernetyki
dr hab. inż. Andrzej CHOJNACKI, tel. 261 839 545, e-mail andrzej.chojnacki@wat.edu.pl
- biuro studiów doktoranckich Wydziału Cybernetyki
mgr Aneta KRYSOWATY tel. 261 839 878, e-mail sd.wcy@wat.edu.pl.

Adres do korespondencji:
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Cybernetyki
studia doktoranckie
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

 Obowiązujące opłaty dotyczące studiów niestacjonarnych

1.    Czesne: 6000 zł za semestr

w ratach: 6300 zł (semestr zimowy: 4 x 1575 zł), (semestr letni: 4 x 1575 zł)

Inne opłaty - w wysokościach obowiązujących doktorantów WAT.

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail