Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Pytania do egzaminu dyplomowego IOZ (I i II stopień)
Redaktor: Administrator   
26.05.2017.


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – I stopień


  PYTANIA  KIERUNKOWE

1.Przedstaw istotę bezpieczeństwa politycznego państwa

2. Przedstaw istotę i podstawowe komponenty systemu bezpieczeństwa państwa

3. Scharakteryzuj bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

4. Podaj definicję i omów istotę bezpieczeństwa narodowego

5. Podaj definicję i omów istotę bezpieczeństwa międzynarodowego

6. Omów istotę bezpieczeństwa społeczno-kulturowego

7. Scharakteryzuj bezpieczeństwo ekologiczne

8. Omów istotę bezpieczeństwa informacyjnego

9. Podaj definicję bezpieczeństwa i jego podmiotowy i przedmiotowy wymiar

10. Przedstaw architekturę bezpieczeństwa europejskiego

11. Wskaż miejsce Polski w europejskim systemie bezpieczeństwa

12. Omów rolę mocarstw w utrzymaniu bezpieczeństwa międzynarodowego

13. Przedstaw koncepcję bezpieczeństwa zbiorowego

14. Omów koncepcję równowagi sił

15. Scharakteryzuj funkcje sił zbrojnych w państwie

16. Przedstaw istotę systemu politycznego USA

17. Omów system polityczny Francji

18. Scharakteryzuj system polityczny Republiki Federalnej Niemiec

19. Omów system polityczny Wielkiej Brytanii

20. Przedstaw definicję demokratycznego państwa prawnego i wymień jego funkcje  

21. Przedstaw istotę zasobów obronnych państwa

22. Scharakteryzuj istotę, cele i narzędzia polityki gospodarczo-obronnej

23. Przedstaw współpracę gospodarczo-obronną Polski w ramach NATO

24. Scharakteryzuj udział Polski w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego

25. Wskaż główne organizacje terrorystyczne

26. Omów cele i zadania polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

27. Przedstaw główne założenia aktualnej „Strategii bezpieczeństwa narodowego RP”

28. Omów stosunki wojskowe państw basenu Morza Bałtyckiego

29. Wskaż międzynarodowe i prawne podstawy stosunków wojskowych

30. Scharakteryzuj regionalny wymiar międzynarodowych stosunków wojskowych

31. Omów znaczenie i organizację Rady Bezpieczeństwa ONZ

32. Wskaż podstawowe akty prawne normujące problematykę bezpieczeństwa państwa

33. Przedstaw podstawy prawne pobytu wojsk obcych na terytorium RP (SOFA)

34. Scharakteryzuj stany nadzwyczajne w państwie

35. Omów nadzór parlamentu nad sektorem bezpieczeństwa państwa

36. Omów kompetencje władzy wykonawczej w zakresie kierowania systemem bezpieczeństwa

37. Scharakteryzuj zadania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa narodowego

38. Omów zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego w stanie klęski żywiołowej

39. Omów zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego w stanie wyjątkowym

40. Omów zasady działania systemu bezpieczeństwa narodowego w stanie wojennym

41. Omów różnice między negocjacjami pozycyjnymi a negocjacjami partnerskimi.

 

 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - I stopień: 

Specjalność:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


1. Przedstaw istotę zarządzania kryzysowego 

2. Scharakteryzuj pojęcie „kryzysu” i „sytuacji kryzysowej”

3. Omów kategorię „ryzyka”

4. Przedstaw i wyjaśnij fazy zarządzania kryzysowego

5. Przedstaw rodzaje zagrożeń

6. Scharakteryzuj i podaj przykłady zagrożeń naturalnych, cywilizacyjnych i technologicznych

7. Przedstaw rodzaje awarii

8. Omów rodzaje katastrof

9. Na czym polegają świadczenia osobiste, rzeczowe i szczególne w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny?

10. Omów pojęcie i podział infrastruktury logistycznej

11. Jakie informacje zawiera plan zarządzania kryzysowego?

12. Omów pojęcie i rodzaje infrastruktury krytycznej

13. Omów cykl zarządzania kryzysowego

14. Omów miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa RP

15. Przedstaw podstawy prawne zarządzania kryzysowego w Polsce

16. Omów struktury zarządzania kryzysowego w Polsce

17. Omów wykorzystanie infrastruktury transportowej w sytuacjach kryzysowej

18. Omów rodzaje zasobów logistycznych państwa w sytuacjach kryzysowych

19. Omów rodzaje państwowych rezerw strategicznych

20. Przedstaw kompetencje wojewody w zakresie zarządzania kryzysowego

21. Omów kompetencje starosty/prezydenta miasta w zakresie zarządzania kryzysowego

22. Scharakteryzuj kompetencje wójta/burmistrza/prezydenta miasta w zakresie zarządzania kryzysowego

23. Omów rolę i zadania sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych

24. Co obejmuje zarządzanie logistyką w fazach zarządzania kryzysowego?

25. Przedstaw rolę negocjacji w realizacji zadań zarządzania kryzysowego 

26. W czym wyraża się przydatność struktur procesowych w systemach zarządzania kryzysowego?

27. Określ role i podaj przykłady systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzania kryzysowego.

28. Omów struktury i zadania Zespołów Zarządzania Kryzysowego (ZZK) i Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) w gminie

29. Omów struktury i zadania ZZK i CZK w powiecie

30. Omów struktury i zadania ZZK i CZK w województwie

31. Omów zadania ratownictwa medycznego w systemie zarządzania kryzysowego

32. Omów zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSR-G) w systemie zarządzania kryzysowego

33. Omów funkcje i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w systemie zarządzania kryzysowego

34. Omów zadania wojewody w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof

35. Omów zadania starosty w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof

36. Omów zadania wójta w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof

37. Przedstaw zadania służb, straży i inspekcji w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof

38. Przedstaw rolę i zadania obrony cywilnej w  Polsce

39. Omów zarządzanie kryzysowe w NATO

40. Omów zarządzanie kryzysowe w UE

41. Omów główne formy i metody działań psychologicznych w zarządzaniu kryzysowym

42. Przedstaw rolę mediów w zarządzaniu kryzysowym

 


 

Pytania do egzaminu magisterskiego dla dyplomantów kierunku

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Pytania kierunkowe1. Kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa narodowego

2. Kompetencje Prezesa i Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa narodowego

3. Kompetencje Ministra Spraw Wewnętrznych i podległych mu służb w zakresie bezpieczeństwa narodowego

4. Rola i kompetencje Ministra Obrony Narodowej w zakresie bezpieczeństwa narodowego

5. Rola i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym

6. Rola wybranego ministra w zarządzaniu kryzysowym 

7. Rola i zadania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa

8. Co oznacza systemowe ujęcie problematyki bezpieczeństwa narodowego?

9. Charakterystyka i analiza sektora bezpieczeństwa państwa

10. Przeanalizuj najważniejsze elementy sektora bezpieczeństwa

11. Przeanalizuj parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa

12. Przeanalizuj nadzór władzy wykonawczej nad sektorem bezpieczeństwa

13. Rola władzy sądowniczej w nadzorze nad sektorem bezpieczeństwa

14. Rola i zadania sił zbrojnych w funkcjonowaniu sektora bezpieczeństwa

15. Rola i zadania służb specjalnych w funkcjonowaniu sektora bezpieczeństwa

16. Określ role wojewódzkich, powiatowych i gminnych elementów sektora bezpieczeństwa

17. Rola i zadania Policji w sferze bezpieczeństwa narodowego

18. Rola Państwowej Straży Pożarnej w sferze bezpieczeństwa narodowego

19. Przeanalizuj rolę służb sektorowych w zarządzaniu kryzysowym

20. Scharakteryzuj i oceń struktury zarządzania kryzysowego szczebla centralnego

21. Scharakteryzuj i oceń struktury zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim

22. Scharakteryzuj  i oceń struktury zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu i gminy

23. Przeanalizuj podstawowe założenia Strategii bezpieczeństwa narodowego RP z 2014 r.

24. Oceń główne priorytety polityki bezpieczeństwa państwa zawarte w Białej Księdze 2013 r.

25. Oceń przeobrażenia w strukturze i systemie dowodzenia sił zbrojnych RP

26. Omów międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP

27. Przeanalizuj aktualną koncepcję strategiczną NATO

28. Przeanalizuj aktualną koncepcję strategiczną UE

29. Wskaż priorytety polskiej polityki bezpieczeństwa

30. Scharakteryzuj i oceń stosunki Polski z sąsiadami w kontekście polityki bezpieczeństwa narodowego

31. Omów i wskaż priorytety dla regionalnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego RP

32. Wskaż i oceń główne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa RP

33. Wskaż i oceń główne wyzwania i zagrożenia dla Europy Środkowo – Wschodniej

34. Wskaż i oceń główne wyzwania i zagrożenia dla Państw basenu Morza Bałtyckiego

35. Omów i oceń zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego

36. Przeanalizuj główne kierunki przeobrażeń w polityce i systemie bezpieczeństwa RP

37. Przeanalizuj istotę regionalizacji bezpieczeństwa

38. Scharakteryzuj działania OBWE na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego

39. Oceń tendencje rozwojowe polityki bezpieczeństwa NATO

40. Oceń tendencje rozwojowe polityki bezpieczeństwa UE

41. Oceń tendencje rozwojowe polityki bezpieczeństwa Grupy Wyszehradzkiej

 


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Pytania specjalistyczne

specjalność: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


1. Przeanalizuj pojęcie i istotę klęski żywiołowej i katastrofy technicznej

2. Przeanalizuj zadania instytucji i struktur w przypadku klęski żywiołowej

3. Przeanalizuj koordynację i współdziałanie służb w przypadku klęski lub katastrofy

4. Zaprezentuj kompetencje organów i służb szczebla wojewódzkiego w przypadku zaistnienia klęsk i katastrof

5. Omów strukturę i zadania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

6. Scharakteryzuj i oceń międzynarodowe uwarunkowania zarządzania kryzysowego

7. Scharakteryzuj i oceń międzynarodową współpracę Polski w zapobieganiu i likwidacji skutków klęsk i katastrof

8. Scharakteryzuj i oceń zarządzanie kryzysowe w UE

9. Scharakteryzuj i oceń zarządzanie kryzysowe w NATO

10. Przeanalizuj współpracę międzynarodową w zakresie zapobiegania skutków klęsk i katastrof

11. Przeanalizuj pojęcie i istotę sytuacji kryzysowej

12. Scharakteryzuj i oceń systemy infrastruktury krytycznej

13. Na czym polega planowanie cywilne?

14. Przedstaw cele Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury

15. Jaką rolę w systemie zarządzania kryzysowego pełni Rządowe Centrum Bezpieczeństwa?

16. Na jakich poziomach organizacji państwa tworzy się Centra Zarządzania Kryzysowego? Jakie są ich typowe zadania?

17. Przeanalizuj zasady użycia Sil Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych

18. Scharakteryzuj rolę i zadania Policji w systemie zarządzania kryzysowego

19. Scharakteryzuj rolę i zadania Ochotniczej Straży Pożarnej w systemie zarządzania kryzysowego

20. Scharakteryzuj rolę i zadania Sił Zbrojnych RP w systemie zarządzania kryzysowego

21. Scharakteryzuj rolę i zadania Straży Granicznej w systemie zarządzania kryzysowego

22. Scharakteryzuj rolę i zadania Państwowej Straży Pożarnej w systemie zarządzania kryzysowego

23. Scharakteryzuj rolę i zadania straży gminnej i miejskiej w systemie zarządzania kryzysowego

24. Scharakteryzuj rolę i zadania organizacji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego

25. Scharakteryzuj rolę i zadania służb specjalnych w systemie zarządzania kryzysowego

26. Pojęcie i istota obrony cywilnej w Polsce

27. Wskaż i scharakteryzuj zasady zarządzania kryzysowego

28. Na czym polega zarządzanie konfiguracją w zarządzaniu kryzysowym?

29. Co jest celem i jak jest zorganizowany Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy?

30. Wskaż organy administracji publicznej wchodzące w skład wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego

31. Jakie akty prawne regulują problematykę stanów nadzwyczajnych i zarządzania kryzysowego w RP?

32. Przeanalizuj zadania służb specjalnych w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego

33. Scharakteryzuj działania psychologiczne w sytuacjach kryzysowych

34. Oceń przydatność gier decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym

35. Określ istotę i rolę kryteriów systemowych w ewaluacji systemów zarządzania kryzysowego.

36. Określ istotę i rolę kryteriów systemowych w ewaluacji procesów zarządzania kryzysowego.

37. Określ proces zarządzania ryzykiem w sytuacjach kryzysowych

38. Scharakteryzuj potencjalne zagrożenia migracyjne dla bezpieczeństwa Polski

39. Omów rolę mediów w zarządzaniu kryzysowym

40. Cele i zadania komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu kryzysowym

41. Rola mediów społecznościowych w przekazywaniu informacji i zagrożeniach. Podaj przykłady

42. Pojęcie i istota bezpieczeństwa energetycznego RP

 


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Pytania specjalistyczne

specjalność: BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE1. Rola  grupy TREVI w projekcji bezpieczeństwa UE 

2. Scharakteryzuj grupy bojowe UE

3. Zaprezentuj wkład Polski w funkcjonowanie grup bojowych UE

4. Scharakteryzuj misje petersberskie

5. Omów główne założenia strategii bezpieczeństwa UE

6. Scharakteryzuj główne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa UE

7. Ocenić możliwość dalszego rozszerzenia UE

8. Omów główne założenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE

9. Wskaż różnice między prawem krajowym a prawem międzynarodowym

10. Wskaż źródła międzynarodowego prawa publicznego

11. Wskaż podmioty prawa międzynarodowego

12. Ocenić terytorialny zakres suwerenności państwowej

13. Scharakteryzuj pojęcie sukcesji państw na przykładzie Czechosłowacji i ZSRR

14. Scharakteryzuj podział organizacji międzynarodowych

15. Scharakteryzować strukturę i zadania ONZ

16. Scharakteryzuj traktat waszyngtoński z 4. 04.1949

17. Przedstaw istotę artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego

18. Scharakteryzuj strukturę polityczną i wojskową NATO

19. Przedstaw wkład NATO w bezpieczeństwo międzynarodowe

20. Zaprezentuj wkład RP w potencjał wojskowy NATO

21. Przedstaw możliwości dalszego rozszerzenia NATO

22. Omów główne wyzwania i zagrożenia dla Sojuszu (NATO)

23. Wskaż podstawy prawne funkcjonowania NATO

24. Scharakteryzuj politykę bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej

25. Omów politykę bezpieczeństwa narodowego Ukrainy

26. Omów priorytety polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej

27. Omów rację stanu / interes narodowy w polskiej polityce bezpieczeństwa

28. Wskaż potencjalne i realne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego RP

29. Omów udział i wkład Polski w OBWE

30. Scharakteryzować międzynarodowe stosunki wojskowe w basenie Morza Bałtyckiego

31. Przedstaw cele i zadania Grupy Wyszehradzkiej

32. Scharakteryzuj potencjalne i realne zagrożenia spowodowane procesami migracyjnymi i uchodźczymi

33. Scharakteryzuj system bezpieczeństwa państwa i system bezpieczeństwa społecznego

34. Omów pojęcie, struktury i cele systemu bezpieczeństwa społecznego

35. Przedstaw zadania jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie bezpieczeństwa społecznego

36. Omówić modele polityki społecznej i ich wpływ na bezpieczeństwo społeczne

37. Omówić rodzaje zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo społeczne

38. Omówić programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego

39. Przedstawić modele rozwoju lokalnego a programy bezpieczeństwa socjalnego

40. Przedstawić zadania administracji publicznej z zakresu pomocy społecznej 

 

 

 

ZARZĄDZANIE

Studia I stopnia


PYTANIA KIERUNKOWE

1. Istota i cechy gospodarki rynkowej,
2. Pojęcie i źródła wzrostu gospodarczego.
3. Istota PNB i PKB.
4. Istota i zasady tworzenia budżetu państwa.
5. Pojęcie i podział kosztów.
6. Zysk jako cel działania firmy.
7. Istota i podstawowe elementy procesu zarządzania.
8. Istota organizacji i jej usytuowanie w otoczeniu.
9. Globalizacja jako uwarunkowanie współczesnego zarządzania.
10. Znacznie teleinformatyki we współczesnym zarządzaniu.
11. Unia Europejska jako podmiot determinujący zarządzanie.
12. Ewolucja teorii zarządzania – główne szkoły.
13. Znaczenie i podstawowe elementy procesu planowania.
14. Plany strategiczne a plany operacyjne.
15. Istota i zasady analizy SWOT
16. Istota i podstawowe elementy procesu podejmowania decyzji.
17. Proces organizowania działań.
18. Tradycyjne i nowoczesne struktury organizacyjne.
19. Proces zarządzania zasobami ludzkimi.
20. Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny zmian organizacyjnych.
21. Motywacja a proces motywowania.
22. Klasyczne i współczesne teorie motywacji: 
23. Istota i podstawowe rodzaje (formy) kontroli.
24. Funkcje marketingu.
25. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z rynkiem.
26. Istota i etapy zarządzania marketingowego.
27. Segmentacja i wybór rynku docelowego.
28. Badania marketingowe jako podstawa podejmowania decyzji.
29. Istota i podstawowe zasady marketingu mix.
30. Istota i atrybuty złożoności projektu.

31. Trójkąt projektu i  interpretacja jego elementów składowych.

32. Istota ryzyka projektowego i możliwości oszacowania jego poziomu.

32. Specyfika marketingu mix dóbr usługowych.
33. Znaczenie public relations dla sukcesu firmy.
34. Charakterystyka działalności podstawowej w organizacjach produkcyjnych.
35. Organizacja i  rodzaje procesów produkcyjnych.
36. Istota i rodzaje zapasów w systemach produkcyjnych.
37. Istota i elementy składowe modelu biznesowego.
38. Osoba fizyczna jako podmiot prawa cywilnego.
39. Osoba prawna jako podmiot prawa cywilnego.
40.  Podstawowe elementy biznes planu.

   

 

  

Studia I stopnia
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

1. Funkcje i umiejętności menedżerskie.
2. Koncepcja ról menedżerskich wg. H. Mintzberga.
3. Konflikty w organizacjach: przyczyny powstawania i sposoby rozwiązywania.
4. Podobieństwa i różnice między grupami a zespołami.
5. Źródła i rodzaje władzy kierowniczej.
6. Przywództwo w organizacji – istota, rodzaje i znaczenie.
7. Przyczyny oporu wobec zmian i sposoby jego pokonywania.
8. Proces budowy skutecznego zespołu.
9. Modele polityki personalnej.
10. Istota planowania i rodzaje planów zatrudnienia.
11. Podstawowe elementy procesu doboru pracowników.
12. Podstawowe rodzaje i formy rekrutacji.
13. Zalety i wady rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej.
14. Outsourcing i outplacement jako metody redukcji personelu

15. Metody selekcji kandydatów do pracy i ich skuteczność
16. Zasady prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
17. Istota i metody wartościowania pracy.
18. Istota i znaczenie okresowych ocen pracowników.
19. Podstawowe zasady profesjonalnego okresowego oceniania pracowników.
20. Wykorzystanie okresowych ocen pracowniczych w ZZL.
21. Istota i funkcje wynagrodzeń.
22. Formy wynagrodzeń pracowników.
23. Metody szkolenia pracowników.
24. Nowoczesne formy doskonalenia zawodowego pracowników.
25. Możliwość wykorzystania informatyki w ZZL.
26.  Istota i podstawowe elementy kultury organizacji.
27. Przywództwo charyzmatyczne a przywództwo transformacyjne.
28. Podstawowe zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej.

29. Przedmiot prawa pracy.
30. Funkcja ochronna prawa pracy
31. Różnice między umową o pracę a umową zlecenia.
32. Różnice między umową o pracę a umową o dzieło.
33. Istota i rodzaje układów zbiorowych pracy.
34. Podstawowe rodzaje umów o pracę.
35. Funkcje i rodzaje reklamy.
36. Środki reklamy.

37. Rola i znaczenie systemu CRM.

38. Rola systemów informatycznych klasy HR w zarządzaniu zasobami ludzkimi

   

   

 

Studia I stopnia
Specjalność: Informacyjne wspomaganie zarządzania1. Społeczeństwo informacyjne – pojęcie i cechy charakterystyczne.
2. Internet jako źródło informacji – zalety i wady.
3. Rola informacji w pracy menedżera.
4. Różnice między danymi, informacjami i wiedzą.
5. Pojęcie procesu informacyjnego. 
6. Fazy procesu informacyjnego.
7. Cechy użytecznych informacji.
8. Zależność procesów informacyjnych i decyzyjnych
9. Istota i zasady przeciwdziałania przeciążeniu informacyjnemu.
10. Źródła informacji menedżerskiej.
11. Zapotrzebowanie na informacje na poszczególnych szczeblach zarządzania
12. System informacji kierownictwa.
13. Systemy wspomagania decyzji.
14. Koszty procesu informacji. 
15. Popyt na informacje i podaż informacji w organizacji.
16. Istota i podstawowe zadania zarządzania informacjami.
17. Zasady konstruktywnych informacji zwrotnych. 
18. Podstawowe błędy w komunikacji. 
19. Wpływ kultury organizacyjnej na komunikację.
20. Zachowania niewerbalne  jako sposób przekazywania informacji
21. Znaczenie asertywnego zachowania pracowników i menedżerów w procesach informacyjnych.
22. Aktywne słuchanie - implikacje dla pracy menedżera. 
23. Tradycyjne sposoby przekazywania informacji w organizacji.
24. Nowoczesne środki przekazywania informacji – zalety i wady.
25. Scharakteryzować własności informacji.
26. Przedstawić klasyfikację systemów informatycznych.
27. Podstawowe funkcje informatycznych systemów wspomagających zarządzanie.
28. Istota i zastosowanie intranetu i ekstranetu w zarządzaniu.

29. Procedura wdrażania informatycznych systemów zarządzania.
30. Workflow, jego funkcje i zastosowania.

31. Istota i zasady bezpieczeństwa informacyjnego
32. Wyjaśnić pojęcia: uwierzytelnianie, autoryzacja i weryfikacja autoryzacji.
33. Wyjaśnić zasady „wiedzy koniecznej” i „minimalnego środowiska pracy” oraz podać, kiedy powinny być stosowane.
34. Podstawowe elementy procesu zarządzania ryzykiem informacyjnym
35. Wyjaśnić termin „audyt” w odniesieniu do bezpieczeństwa informacyjnego.
36. Wymienić uznane normy i standardy z zakresu: zarządzania bezpieczeństwem informacji; oceny odporności i certyfikacji produktów i systemów informatycznych.
37. Rodzaje zastosowań grafiki w pracy menedżera  (gdzie, w jakim celu i w jaki sposób?)
38. Do czego służą menedżerowi prezentacje graficzne ?
39. Zasady i reguły obowiązujące przy przygotowywaniu prezentacji graficznych.
40. Wykorzystywanie grafiki w dokumentach elektronicznych tworzonych przez menedżera.

41. Rola i miejsce systemu informacyjnego w organizacji.

42. Różnice i relacje między systemem informacyjnym a informatycznym.

43. Opisać obszar i cykl zarządzania zasobami informacyjnymi w organizacji.

 

 

   

Studia II stopnia
Pytania kierunkowe: Zarządzanie1. Rola państwa w gospodarce rynkowej.
2. Pojęcie i teorie wzrostu gospodarczego.
3. Istota i rodzaje inflacji.
4. Skutki inflacji i sposoby ich ograniczania.
5. Istota i rodzaje bezrobocia.
6. Sposoby ograniczania bezrobocia.
7. Dług publiczny i deficyt budżetowy.
8. Rola i zadania banku centralnego.
9. Wpływ procesów globalizacyjnych na polską gospodarkę.
10. Unia Europejska – powstanie i rozwój.
11. Znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
12. Podstawowe organy Unii Europejskiej.
13. Wkład szkoły klasycznej do teorii i praktyki zarządzania.
14. Wkład kierunku zasobów ludzkich do teorii i praktyki zarządzania.
15. Postęp naukowo-techniczny jako determinanta współczesnego zarządzania.
16. Istota i znaczenie strategii organizacji.
17. Model racjonalny procesu podejmowania decyzji.
18. Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji.
19. Istota i znaczenie kultury organizacyjnej.
20. Proces zarządzania kapitałem ludzkim organizacji.
21. Podstawowe założenia i uwarunkowania wdrożenia strategii X-engineeringu
22. Istota i znacznie systemów transakcyjnych klasy OLTP w zarządzaniu procesami.
23. Istota i potencjał systemów analityczno-decyzyjne klasy OLAP w zarządzaniu procesami.
24. Istota usług w chmurze obliczeniowej i ich znaczenie biznesowe dla małych i średnich firm.
25. Sposoby przeciwdziałania oporowi wobec zmian organizacyjnych.
26. Cechy zespołów o wysokiej efektywności.
27. Finansowe formy motywowania.
28. Pozafinansowe formy motywowania.
29. Podstawowe elementy otoczenia organizacji.
30. Istota marketingu marketingi międzynarodowego.
31. Segmentacja i wybór rynku docelowego.
32. Cechy „doskonałych firm” wg Petersa i Watermana jako zasady skutecznego zarządzania.
33. Metody planowania operacyjnego na przykładzie CPM i PERT.
34. Istota i zastosowanie metod heurystycznych w zarządzaniu.
35. Metodyka sporządzania opisów stanowisk pracy.
36. Istota i zastosowanie metod wartościowania pracy.
37. Istota organizacji produkcyjnej w ujęciu systemowym.
38. Kryteria jakości produktu.
39. Podobieństwa i różnice między spółkami osobowymi.
40. Charakterystyka spółek kapitałowych.

 

  

 

Studia II stopnia
Pytania specjalistyczne: Zarządzanie zasobami ludzkimi1. Istota i specyfika pracy menedżerów.
2. Tworzenie wartości jako cel działania organizacji.
3. Generowanie wartości dla klienta jako cel działań marketingowych.
4. Istota i współczesne rozumienie jakości.
5. Istota i podstawowe zasady koncepcji Total Quality Management.
6. Podstawowe narzędzia zarządzania jakością.
7. Kapitał ludzki w systemie norm ISO 9000.
8. Audyty systemu zarządzania jakością  ISO 9000.
9. Benchmarking jako metoda doskonalenia organizacji.
10. Reengineering jako metoda przekształcania organizacji.
11. Outsourcing jako metoda usprawniania organizacji.
12. Proces i strategie zarządzania wiedzą w organizacji
13. Technologie informatyczne w procesach zarządzania wiedzą organizacji.
14. Istota przedsiębiorstwa uczącego się.
15. Kapitał niematerialny organizacji.
16. Istota strategicznego podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim organizacji.
17. System działań kadrowych organizacji.
18. Wykorzystanie technologii cyfrowych w zarządzaniu kadrami.
19. Formy i zasady rekrutacji pracowników.
20. Zasady sporządzania curriculum vitae i listu motywacyjnego.
21. Zasady przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.
22. Zasady wprowadzania pracownika na nowe stanowisko.
23. Ocena okresowa pracowników metodą 360 stopni.
24. Podstawowe rodzaje i style przywództwa.
25. Przyczyny konfliktów w organizacyjnych.
26. Podstawowe metody rozwiązywania konfliktów.
27. Podobieństwa i różnice między mediacją a arbitrażem
28. Podstawowe style negocjowania.
29. Podstawowe rodzaje umów o pracę.

30.  Podstawowa zawartość umowy o pracę.
31.  Konstrukcja prawna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.
32.  Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.
33.  Podstawowe przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
34.  Istota i cele public relations.

35.  Podstawowe formy public relations.
36.  Istota i podstawowe cele reklamy.
37.  Etapy kampanii reklamowej.
38.  Istota i znaczenie etyki w zarządzaniu.
39.  Istota myślenia i działania kreatywnego.

 
 

 

Studia II stopnia
Specjalizacja: Informacyjne wspomaganie zarządzania 

1. Zdefiniować i dokonać rozróżnienia między: danymi, informacjami i wiedzą. 
2. Określić własności informacji.
3. Omówić atrybuty i funkcje procesu informacyjnego. 
4. Scharakteryzować ogólny schemat systemu komunikacyjnego C. Shannona.
5. Omówić  wykorzystanie w zarządzaniu organizacją procesu zgłębiania danych?
6. Wymienić główne źródła pozyskiwania informacji dla potrzeb zarządzania.
7. Wymienić i scharakteryzować główne obszary zastosowania technologii teleinformatycznych w zarządzaniu.
8. Scharakteryzować istotę systemu informacyjno-decyzyjnego zarządzania.
9. Zdefiniować pojęcie i określić podstawowe zadania zarządzania zasobami informacyjnymi.
10. Zdefiniować pojęcie systemu informacyjnego.
11. Scharakteryzować cechy zasobów informacyjnych. 
12. Omówić etapy badania potrzeb informacyjnych w organizacji. 
13. Przedstawić strukturę powiązań informacyjnych w organizacji. 
14. Scharakteryzować istotę i główne założenia ciągłości informacyjno-decyzyjnej w organizacji.
15. Omówić podstawowe założenia identyfikacji potrzeb informacyjnych organizacji.
16. Scharakteryzować podstawowe zasoby informacji finansowej organizacji.
17. Scharakteryzować zasoby informacji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa.
18. Scharakteryzować zasoby informacyjne w procesach marketingowych. 
19. Scharakteryzować zasoby informacyjne istniejące w otoczeniu rynkowym organizacji. 
20. Wymienić reguły funkcjonowania zasobów informacyjnych w  e-gospodarce. 
21. Scharakteryzować systemy informatyczne wspierające procesy informacyjne w przedsięwzięciach e-biznesowych.
22. Omówić zasady bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w organizacji.
23. Scharakteryzować istotę i etapy audytu informacyjnego. 
24. Omówić cele przeprowadzania audytu informatycznego.
25. Scharakteryzować pojęcie hurtowni danych oraz wskazać ich znaczenie w konstruowaniu systemu informacyjnego organizacji.
26. Omówić właściwości i zasady tworzenia hurtowni danych.
27. Wyjaśnić istotę rozproszonych bazy danych.
28. Scharakteryzuj podstawowe ergonomiczne zasady organizacji komputerowych stanowisk pracy.
29. Omówić podstawowe techniki i  zasady zobrazowania informacji ekonomicznej.
30. Wyjaśnić istotę i przedstawić ewolucję zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania.
31. Scharakteryzować istotę i wersje systemu MRP.
32. Scharakteryzować istotę i wersje systemu ERP.
33. Omówić podstawowe modele  e-biznesu.
34. Scharakteryzować istotę integracji zasobów informacyjnych zarządzania w systemach klasy CAx?
35. Określić funkcjonalność systemów klasy DEM.
36. Przedstawić istotę i główne założenia systemów Business Intelligence.
37. Wyjaśnić różnice między globalną siecią w wersji Web 1.0 oraz Web 2.0.
38. Wskazać na nowe możliwości wykorzystania Web 2.0 w zarządzaniu.
39. Scharakteryzować istotę i główne założenia systemu CRM.
40. Przedstawić istotę oraz scharakteryzować potencjalne korzyści i ryzyka związane z koncepcją przetwarzania w chmurach (cloud computing).

41. Omówić warunki wdrażania rozwiązań informatycznych w firmie.

42. Omówić istotę i wybrany model eksploracji danych analitycznych. 

 

 
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail