Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2016/2017
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Rekrutacja Informatyka 2016/17
Rekrutacja Nauki o bezpieczeństwie 2016/17
Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 
banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif
banner_wybory_SS.gif

Pytania do egzaminu dyplomowego IOZ (I i II stopień)
Redaktor: Administrator   
06.05.2010.
Studia I stopnia
Pytania kierunkowe: Zarządzanie1. Istota i cechy gospodarki rynkowej,
2. Pojęcie i źródła wzrostu gospodarczego.
3. Istota PNB i PKB.
4. Istota i zasady tworzenia budżetu państwa.
5. Pojęcie i podział kosztów.
6. Zysk jako cel działania firmy.
7. Istota i podstawowe elementy procesu zarządzania.
8. Istota organizacji i jej usytuowanie w otoczeniu.
9. Globalizacja jako uwarunkowanie współczesnego zarządzania.
10. Znacznie teleinformatyki we współczesnym zarządzaniu.
11. Unia Europejska jako podmiot determinujący zarządzanie.
12. Ewolucja teorii zarządzania – główne szkoły.
13. Znaczenie i podstawowe elementy procesu planowania.
14. Plany strategiczne a plany operacyjne.
15. Istota i zasady analizy SWOT
16. Istota i podstawowe elementy procesu podejmowania decyzji.
17. Proces organizowania działań.
18. Tradycyjne i nowoczesne struktury organizacyjne.
19. Proces zarządzania zasobami ludzkimi.
20. Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny zmian organizacyjnych.
21. Motywacja a proces motywowania.
22. Klasyczne i współczesne teorie motywacji:
23. Istota i podstawowe rodzaje (formy) kontroli.
24. Funkcje marketingu.
25. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z rynkiem.
26. Istota i etapy zarządzania marketingowego.
27. Segmentacja i wybór rynku docelowego.
28. Badania marketingowe jako podstawa podejmowania decyzji.
29. Istota i podstawowe zasady marketingu mix.
30. Plasowanie produktu na rynku.
31. Znaczenie własnych strategii marketingowych przedsiębiorstw.
32. Specyfika marketingu mix dóbr usługowych.
33. Znaczenie public relations dla sukcesu firmy.
34. Charakterystyka działalności podstawowej w organizacjach produkcyjnych
35. Organizacja i  rodzaje procesów produkcyjnych
36. Istota i rodzaje zapasów w systemach produkcyjnych
37. Czynniki kształtujące efektywność systemów produkcyjnych.
38. Osoba fizyczna jako podmiot prawa cywilnego.
39. Osoba prawna jako podmiot prawa cywilnego.
40. Przedsiębiorstwo jako podmiot prawa cywilnego.

Studia I stopnia
Pytania specjalistyczne: Organizacja i zarządzanie


1. Funkcje i umiejętności menedżerskie.
2. Koncepcja ról menedżerskich wg. H. Mintzberga.
3. Konflikty w organizacjach: przyczyny powstawania i sposoby rozwiązywania.
4. Podobieństwa i różnice między grupami a zespołami.
5. Źródła i rodzaje władzy kierowniczej.
6. Przywództwo w organizacji – istota, rodzaje i znaczenie.
7. Przyczyny oporu wobec zmian i sposoby jego pokonywania.
8. Proces budowy skutecznego zespołu.
9. Istota struktur procesowych i projektowych.
10. Twórcze podejście do problemów organizacyjnych.
11. Istota i zastosowanie wykresów Gantta oraz metody PERT
12. Istota i zastosowanie diagramu „rybich ości”  K. Ishikawy
13. Istota i zastosowanie zasady i diagramu Pareto
14. Istota i zastosowanie metody „zarządzanie przez wyjątki”
15. Istota i cele sporządzania biznes planów.
16. Struktura typowego biznes planu.
17. Zawartość analizy finansowej biznes planu.
18. Zawartość marketingowej części biznes planu.
19. Istota i znaczenie negocjacji w zarządzaniu.
20. Negocjacje pozycyjne a negocjacje partnerskie.
21. Koncepcja negocjacji „wokół meritum” wg. Fichera i Ury.
22. Podstawowe elementy procesu negocjacji.
23. Pojęcie małej i średniej firmy (MSP).
24. Specyficzne aspekty zarządzania małą firmą.
25. Działania niezbędne do założenia działalności gospodarczej.
26. Rodzaje spółek osobowych.
27. Rodzaje spółek kapitałowych.
28. Podstawowe instytucje rynku kapitałowego w Polsce.
29. Istota i znaczenie giełdy papierów wartościowych.
30. Znaczenie ubezpieczeń w prowadzeniu biznesu.
31. Rola i zadania banku centralnego.
32. System bankowy w Polsce.
33. Podobieństwa i różnice między akcjami a obligacjami.
34. Istota i zasady działania spółki akcyjnej.
35. Istota i zasady działania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
36. Istota i zasady działania spółki komandytowej.
37. Istota podatku i funkcje systemu podatkowego.
38. Rodzaje podatków w Polsce.
39. Funkcje i rodzaje reklamy.
40. Środki reklamy.

Studia I stopnia
Specjalizacja: Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Funkcje i umiejętności menedżerskie.
2. Koncepcja ról menedżerskich wg. H. Mintzberga.
3. Konflikty w organizacjach: przyczyny powstawania i sposoby rozwiązywania.
4. Podobieństwa i różnice między grupami a zespołami.
5. Źródła i rodzaje władzy kierowniczej.
6. Przywództwo w organizacji – istota, rodzaje i znaczenie.
7. Przyczyny oporu wobec zmian i sposoby jego pokonywania.
8. Proces budowy skutecznego zespołu.
9. Modele polityki personalnej.
10. Istota planowania i rodzaje planów zatrudnienia.
11. Podstawowe elementy procesu doboru pracowników.
12. Podstawowe rodzaje i formy rekrutacji.
13. Zalety i wady rekrutacji zewnętrznej.
14. Zalety i wady rekrutacji wewnętrznej.
15. Proces selekcji kandydatów do pracy.
16. Zasady prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
17. Istota i metody wartościowania pracy.
18. Istota i znaczenie okresowych ocen pracowników.
19. Podstawowe zasady profesjonalnego okresowego oceniania pracowników.
20. Wykorzystanie okresowych ocen pracowniczych w ZZL.
21. Istota i funkcje wynagrodzeń.
22. Podstawowe formy wynagrodzeń.
23. Podstawowe metody szkolenia pracowników.
24. Nowoczesne formy doskonalenia zawodowego pracowników.
25. Możliwość wykorzystania informatyki w ZZL.
26. Istota i znaczenie negocjacji w zarządzaniu.
27. Negocjacje pozycyjne a negocjacje partnerskie.
28. Koncepcja negocjacji „wokół meritum” wg. Fichera i Ury.
29. Podstawowe elementy procesu negocjacji.
30. Rola i zadania banku centralnego.
31. System bankowy w Polsce.
32. Podobieństwa i różnice między akcjami a obligacjami.
33. Przedmiot prawa pracy.
34. Funkcja ochronna prawa pracy
35. Różnice między umową o pracę a umową zlecenia.
36. Różnice między umową o pracę a umową o dzieło.
37. Istota i rodzaje układów zbiorowych pracy.
38. Podstawowe rodzaje umów o pracę.
39. Funkcje i rodzaje reklamy.
40. Środki reklamy.

Studia I stopnia
Specjalizacja: Informacyjne wspomaganie zarządzania


1. Społeczeństwo informacyjne – pojęcie i cechy charakterystyczne.
2. Internet jako źródło informacji – zalety i wady.
3. Rola informacji w pracy menedżera.
4. Różnice między danymi, informacjami i wiedzą.
5. Pojęcie procesu informacyjnego.
6. Fazy procesu informacyjnego.
7. Cechy użytecznych informacji.
8. Zależność procesów informacyjnych i decyzyjnych
9. Podstawowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa informacji w organizacji.
10. Źródła informacji menedżerskiej.
11. Scharakteryzować zapotrzebowanie na informacje na poszczególnych szczeblach zarządzania
12. System informacji kierownictwa.
13. Systemy wspomagania decyzji.
14. Koszty procesu informacji.
15. Popyt na informacje i podaż informacji w organizacji.
16. Istota i podstawowe zadania zarządzania informacjami.
17. Zasady konstruktywnych informacji zwrotnych.
18. Podstawowe błędy w komunikacji.
19. Wpływ kultury organizacyjnej na komunikację.
20. Mowa niewerbalna jako źródło informacji.
21. Znaczenie asertywnego zachowania pracowników i menedżerów w procesach informacyjnych.
22. Aktywne słuchanie- implikacje dla pracy menedżera.
23. Tradycyjne sposoby przekazywania informacji w organizacji.
24. Nowoczesne środki przekazywania informacji – zalety i wady.
25. Zasady przekazywania informacji w drodze wystąpień publicznych.
26. Przedstawić klasyfikację systemów informatycznych.
27. Podstawowe funkcje informatycznych systemów wspomagających zarządzanie.
28. Podstawowe sposoby ochrony systemów informatycznych.
29. Proces zarządzania tworzeniem systemów informatycznych.
30. Co to jest workflow? Wymienić podstawowe funkcje i zastosowania.
31. Podać definicję bezpieczeństwa informacyjnego
32. Wyjaśnić pojęcia: uwierzytelnianie, autoryzacja i weryfikacja autoryzacji.
33. Wyjaśnić zasady „wiedzy koniecznej” i „minimalnego środowiska pracy” oraz podać, kiedy powinny być stosowane.
34. Podstawowe elementy procesu zarządzania ryzykiem.
35. Wyjaśnić termin „audyt” w odniesieniu do bezpieczeństwa informacyjnego.
36. Wymienić uznane normy i standardy z zakresu: zarządzania bezpieczeństwem informacji; oceny odporności i certyfikacji produktów i systemów informatycznych.
37. Rodzaje zastosowań grafiki w pracy menedżera  (gdzie, w jakim celu i w jaki sposób?)
38. Do czego służą menedżerowi prezentacje graficzne ?
39. Zasady i reguły obowiązujące przy przygotowywaniu prezentacji graficznych.
40. Wykorzystywanie grafiki w dokumentach elektronicznych tworzonych przez menedżera.

Studia II stopnia
Pytania kierunkowe: Zarządzanie

1. Rola państwa w gospodarce rynkowej.
2. Pojęcie i teorie wzrostu gospodarczego.
3. Istota i rodzaje inflacji.
4. Skutki inflacji i sposoby jej ograniczania.
5. Istota i rodzaje bezrobocia.
6. Sposoby ograniczania bezrobocia.
7. Dług publiczny i deficyt budżetowy.
8. Rola i zadania banku centralnego.
9. Wpływ procesów globalizacyjnych na polską gospodarkę.
10. Unia Europejska – powstanie i rozwój.
11. Znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
12. Podstawowe organy Unii Europejskiej.
13. Wkład szkoły klasycznej do teorii i praktyki zarządzania.
14. Wkład kierunku zasobów ludzkich do teorii i praktyki zarządzania.
15. Postęp naukowo-techniczny jako determinanta współczesnego zarządzania.
16. Istota i znaczenie strategii organizacji.
17. Model racjonalny procesu podejmowania decyzji.
18. Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji.
19. Istota kultury organizacyjnej.
20. Elementy składowe procesu zarządzania zasobami ludzkimi.
21. Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny zmian organizacyjnych.
22. Przyczyny oporu wobec zmian.
23. Sposoby przeciwdziałania oporowi wobec zmian organizacyjnych.
24. Cechy zespołów o wysokiej efektywności.
25. Finansowe formy motywowania.
26. Pozafinansowe formy motywowania.
27. Podstawowe elementy otoczenia organizacji.
28. Istota marketingu.
29. Proces zarządzania marketingowego.
30. Ewolucja koncepcji marketingu mix.
31. Metody badań marketingowych.
32. Segmentacja i wybór rynku docelowego.
33. Cechy „doskonałych firm” wg Petersa i Watermana jako zasady skutecznego zarządzania.
34. Metody planowania operacyjnego na przykładzie CPM i PERT.
35. Istota i zastosowanie metod heurystycznych.
36. Metodyka sporządzania opisów stanowisk pracy.
37. Istota i zastosowanie metod wartościowania pracy.
38. Istota organizacji produkcyjnej w ujęciu systemowym.
39. Kryteria jakości produktu.
40. Rodzaje zapasów produkcyjnych i metody sterowania nimi.
 

Studia II stopnia
Pytania specjalistyczne: Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Istota i specyfika pracy menedżerów.
2. Tworzenie wartości jako cel działania organizacji.
3. Generowanie wartości dla klienta jako cel działań marketingowych.
4. Istota i współczesne rozumienie jakości.
5. Istota i podstawowe zasady koncepcji Total Quality Management.
6. Podstawowe narzędzia zarządzania jakością.
7. System norm ISO 9000:2000.
8. Audyty jakości wg. norm ISO 9000:2000.
9. Benchmarking jako metoda doskonalenia organizacji.
10. Reengineering jako metoda przekształcania organizacji.
11. Outsourcing jako metoda usprawniania organizacji.
12. Proces zarządzania wiedzą w organizacji
13. Technologia informatyczna w procesach zarządzania wiedzą organizacji.
14. Istota przedsiębiorstwa uczącego się.
15. Kapitał niematerialny organizacji.
16. Istota strategicznego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi.
17. System działań kadrowych organizacji.
18. Wykorzystanie Internetu w procedurach kadrowych.
19. Formy i zasady rekrutacji pracowników.
20. Zasady sporządzania curriculum vitea i listu motywacyjnego.
21. Zasady przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych.
22. Zasady wprowadzania pracownika na nowe stanowisko.
23. Ocena okresowa pracowników metodą 360 stopni.
24. Podstawowe rodzaje przywództwa.
25. Przyczyny konfliktów organizacyjnych.
26. Podstawowe metody rozwiązywania konfliktów.
27. Podobieństwa i różnice między mediacją a arbitrażem
28. Podstawowe style negocjowania.
29. Istota i specyfika negocjacji pracowniczych.
30. Podstawowe rodzaje umów o pracę.
31. Podstawowa zawartość umowy o pracę.
32. Konstrukcja prawna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.
33. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.
34. Podstawowe przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
35. Istota i cele public relations.
36. Podstawowe formy public relations.
37. Istota i podstawowe cele reklamy.
38. Etapy kampanii reklamowej.
39. Środki reklamy i kryteria ich wyboru.
40. Istota i formy marketingu bezpośredniego.Studia II stopnia
Specjalność: Organizacja i zarządzanie
1. Istota i specyfika profesji menedżerskiej.
2. Menedżer jako mentor i moderator – podobieństwa i różnice.
3. Proces i cele zarządzania wiedzą w organizacji.
4. Informatyczne technologie wspomagające zarządzanie wiedzą w organizacji.
5. Istota e-biznesu – rodzaje relacji w gospodarce elektronicznej.
6. Podstawowe systemy handlu elektronicznego.
7. Istota i cele public relations.
8. Istota i podstawowe cele reklamy.
9. Środki reklamy i kryteria ich wyboru.
10. Zasady kształtowania wizerunku firmy w Internecie.
11. Istota i podmioty finansów publicznych.
12. Cele finansów publicznych.
13. Istota i podstawowe założenia Total Quality Management.
14. System norm ISO 9000:2000 – zasady działania i podstawowe normy.
15. Zarządzanie jakością wg. normy ISO 9001:2000.
16. Istota pojęcia stosunku cywilnoprawnego- podmioty, przedmiot i treść.
17. Osoba fizyczna i osoba prawna jako podmioty prawa cywilnego.
18. Prawne regulacje swobody działalności gospodarczej w Polsce.
19. Podstawowe elementy procedury podjęcia działalności gospodarczej w Polsce.
20. Charakterystyka spółek osobowych.
21. Charakterystyka spółek kapitałowych.
22. Podobieństwa i różnice między fundacjami i stowarzyszeniami.
23. Mediacje w sporach gospodarczych.
24. Benchmarking jako metoda doskonalenia organizacji.
25. Reengineering i x-engineering jako metody przekształcania organizacji.
26. Outsourcing jako metoda usprawniania organizacji.
27. Istota i specyfika struktur wirtualnych.
28. Istota i specyfika struktur procesowych.
29. Istota i podstawowe elementy składowe biznes planu.
30. Zawartość marketingowej części biznes planu.
31. Zawartość finansowej części biznes planu.
32. Charakterystyka i znaczenie giełdy papierów wartościowych w gospodarce.
33. Akcje jako papier wartościowy – wycena i zasady obrotu.
34. Obligacje jako papier wartościowy – emitenci i zasady obrotu.
35. Style negocjacji.
36. Podobieństwa i różnice między mediacją i arbitrażem.
37. Przedsiębiorca i przedsiębiorczość.
38. Cechy charakterystyczne małych i średnich przedsiębiorstw( MSP).
39. Kapitał własny i obcy w małej i średniej firmie.
40. Bezpieczeństwo organizacji w gospodarce elektronicznej.


Studia II stopnia
Specjalizacja: Informacyjne wspomaganie zarządzania 

1.Zdefiniować i dokonać rozróżnienia między: danymi, informacjami i wiedzą.
2.Określić własności informacji.
3.Omówić funkcje procesu informacyjnego.
4.Scharakteryzować ogólny schemat systemu komunikacyjnego C. Shannona.
5.Omówić  wykorzystanie w zarządzaniu organizacją procesu zgłębiania danych?
6.Wymienić główne źródła pozyskiwania informacji dla potrzeb zarządzania.
7.Wymienić i scharakteryzować główne obszary zastosowania technologii teleinformatycznej w zarządzaniu.
8.Scharakteryzować istotę systemu informacyjno-decyzyjnego zarządzania.
9.Zdefiniować pojęcie i określić podstawowe zadania zarządzania informacją.
10.Zdefiniować pojęcie systemu informacyjnego.
11.Scharakteryzować cechy zasobów informacyjnych.
12.Omówić etapy badania potrzeb informacyjnych w organizacji.
13.Przedstawić strukturę powiązań informacyjnych w organizacji.
14.Scharakteryzuj istotę i główne założenia ciągłości informacyjno-decyzyjnej w organizacji.
15.Omówić podstawowe założenia identyfikacji potrzeb informacyjnych organizacji.
16.Scharakteryzować podstawowe zasoby informacji finansowej organizacji.
17.Scharakteryzować zasoby informacji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa.
18.Scharakteryzować zasoby informacyjne w procesach marketingowych.
19.Scharakteryzować zasoby informacyjne istniejące w otoczeniu rynkowym organizacji.
20.Wymienić reguły funkcjonowania zasobów informacyjnych w  e-gospodarce.
21.Scharakteryzować systemy informatyczne wspierające procesy informacyjne w przedsięwzięciach e-biznesowych.
22.Omówić zasady bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w organizacji.
23.Scharakteryzować istotę i etapy audytu informacyjnego.
24.Omówić cele przeprowadzania audytu informatycznego.
25.Scharakteryzować pojęcie hurtowni danych oraz wskazać ich znaczenie w konstruowaniu systemu informacyjnego organizacji.
26.Omówić właściwości i zasady tworzenia hurtowni danych.
27.Wyjaśnić istotę rozproszonych bazy danych.
28.Scharakteryzuj podstawowe ergonomiczne zasady organizacji komputerowych stanowisk pracy.
29.Omówić podstawowe techniki i  zasady zobrazowania informacji ekonomicznej.
30.Wyjaśnić istotę i przedstawić ewolucję zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania.
31.Scharakteryzować istotę i wersje systemu MRP.
32.Scharakteryzować istotę i wersje systemu ERP.
33.Omówić podstawowe modele  e-biznesu.
34.Scharakteryzować istotę integracji zasobów informacyjnych zarządzania w systemach klasy CAx?
35.Określić funkcjonalność systemów klasy DEM.
36.Przedstawić istotę i główne założenia systemów Business Intelligence.
37.Wyjaśnić różnice między globalną siecią w wersji Web 1.0 oraz Web 2.0.
38.Wskazać na nowe możliwości wykorzystania Web 2.0 w zarządzaniu.
39.Scharakteryzować istotę i główne założenia systemu CRM.
40.Przedstawić istotę oraz scharakteryzować potencjalne korzyści i ryzyka związane z koncepcją przetwarzania w chmurach (cloud computing)

Pytania do egzaminu licencjackiego
dla dyplomantów kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE


 

Pytania  kierunkowe:

1. Przedstaw istotę bezpieczeństwa politycznego państwa
2. Scharakteryzuj bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
3. Podaj definicję i istotę bezpieczeństwa militarnego
4. Omów istotę bezpieczeństwa społeczno-kulturowego
5. Scharakteryzuj bezpieczeństwo ekologiczne
6. Omów istotę bezpieczeństwa informacyjnego
7. Podaj definicję bezpieczeństwa i jego podmiotowy i przedmiotowy wymiar
8. Przedstaw architekturę bezpieczeństwa europejskiego
9. Omów miejsce Polski w europejskim systemie bezpieczeństwa
10. Omów rolę mocarstw w utrzymaniu bezpieczeństwa międzynarodowego
11. Przedstaw koncepcję bezpieczeństwa zbiorowego
12. Omów koncepcję równowagi sił
13. Scharakteryzuj funkcje sił zbrojnych w państwie
14. Podaj definicję państwa i wymień jego funkcje w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym
15. Przedstaw istotę systemu politycznego USA
16. Omów system polityczny Francji
17. Scharakteryzuj system polityczny Republiki Federalnej Niemiec
18. Omów system polityczny Wielkiej Brytanii
19. Przedstaw istotę systemu politycznej Konfederacji Szwajcarskiej
20. Scharakteryzuj istotę demokratycznego państwa prawa
21. Przedstaw istotę zasobów obronnych państwa
22. Omów pojęcie i czynniki określające potencjał gospodarczo-obronny
23. Scharakteryzuj istotę, cele i narzędzia polityki gospodarczo-obronnej
24. Przedstaw istotę, płaszczyzny i cechy bezpieczeństwa ekonomicznego
25. Omów współpracę gospodarczo-obronną Polski w ramach NATO
26. Przedstaw istotę, metody i techniki wojny gospodarczej
27. Omów udział Polski w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego
28. Scharakteryzuj główne organizacje terrorystyczne w świecie islamskim
29. Przedstaw wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa Polski
30. Omów politykę bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
31. Omów politykę bezpieczeństwa USA ostatniej dekady
32. Omów politykę bezpieczeństwa Szwajcarii
33. Przedstaw główne założenia aktualnej „Strategii bezpieczeństwa narodowego RP”
34. Omów stosunki wojskowe państw basenu Morza Bałtyckiego
35. Omów międzynarodowe i prawne podstawy stosunków wojskowych
36. Scharakteryzuj regionalny wymiar międzynarodowych stosunków wojskowych
37. Przedstaw stosunki wojskowe pod auspicjami ONZ
38. Omów znaczenie i organizację Rady Bezpieczeństwa ONZ
39. Scharakteryzuj najważniejsze organizacje terrorystyczne na terenie Europy
40. Omów podstawowe akty prawne normujące problematykę bezpieczeństwa państwa
41. Przedstaw podstawy prawne pobytu wojsk obcych na terytorium RP (SOFA)
42. Scharakteryzuj stany nadzwyczajne w państwie
43. Omów nadzór parlamentu nad sektorem bezpieczeństwa państwa
44. Omów kompetencje władzy wykonawczej w zakresie kierowania systemem bezpieczeństwa
45. Omów podsystem militarny systemu bezpieczeństwa narodowego
46. Scharakteryzuj zadania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa narodowego
47. Omów zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego w stanie klęski żywiołowej
48. Omów zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego w stanie wyjątkowym
49. Omów zasady działania systemu bezpieczeństwa narodowego w stanie wojennym
50. Omów struktury i zadania terenowych organów administracji zespolonej w sferze bezpieczeństwaPytania specjalnościowe:

1. Przedstaw istotę zarządzania kryzysowego
2. Kiedy mówimy o sytuacji kryzysowej
3. Scharakteryzuj pojęcie „kryzysu”
4. Omów kategorię „ryzyka”
5. Omów fazy zarządzania kryzysowego
6. Scharakteryzuj istotę fazy zapobiegania w zarządzaniu kryzysowym
7. Scharakteryzuj elementy fazy przygotowania w zarządzaniu kryzysowym
8. Scharakteryzuj fazę reagowania w zarządzaniu kryzysowym
9. Omów fazę odbudowy w zarządzaniu kryzysowym
10. Omów rodzaje zagrożeń spowodowanych siłami natury
11. Przedstaw zagrożenia spowodowane rozwojem technologicznym
12. Przedstaw rodzaje awarii
13. Omów rodzaje katastrof
14. Na czym polegają świadczenia osobiste, rzeczowe i szczególne
15. Omów pojęcie i podział infrastruktury logistycznej
16. Jakie informacje zawiera plan reagowania kryzysowego
17. Jakie informacje w części graficznej zawiera plan reagowania kryzysowego
18. Omów pojęcie i rodzaje infrastruktury krytycznej
19. Omów cykl zarządzania kryzysowego
20. Omów miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa RP
21. Przedstaw podstawy prawne zarządzania kryzysowego w Polsce
22. Omów struktury zarządzania kryzysowego w Polsce
23. Omów wykorzystanie infrastruktury transportowej w sytuacjach kryzysowej
24. Omów rodzaje zasobów logistycznych państwa w sytuacjach kryzysowych
25. Omów rodzaje państwowych rezerw logistycznych
26. Omów rodzaje terenowej infrastruktury krytycznej
27. Przedstaw kompetencje wojewody w zakresie zarządzania kryzysowego
28. Omów kompetencje starosty/prezydenta miasta w zakresie zarządzania kryzysowego
29. Scharakteryzuj kompetencje wójta/burmistrza/prezydenta miasta w zakresie zarządzania kryzysowego
30. Omów procedury wykorzystania sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych
31. Co obejmuje zarządzanie logistyczne w fazie zapobiegania
32. Co obejmuje zarządzanie logistyczne w fazie przygotowania
33. Co obejmuje zarządzanie logistyczne w fazie reagowania
34. Co obejmuje zarządzanie logistyczne w fazie odbudowy
35. Omów struktury i zadania Zespołów Zarządzania Kryzysowego (ZZK) i Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) w gminie
36. Omów struktury i zadania ZZK i CZK w powiecie
37. Omów struktury i zadania ZZK i CZK w województwie
38. Omów zadania ratownictwa medycznego w systemie zarządzania kryzysowego
39. Omów zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSR-G) w systemie zarządzania kryzysowego
40. Omów funkcje i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w systemie zarządzania kryzysowego
41. Omów zadania wojewody w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof
42. Omów zadania starosty w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof
43. Omów zadania wójta w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof
44. Przedstaw zadania służb, straży i inspekcji w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof
45. Omów elementy planu zarządzania kryzysowego w województwie
46. Omów elementy planu zarządzania kryzysowego w powiecie
47. Omów elementy planu zarządzania kryzysowego w gminie

 

Pytania do egzaminu magisterskiego dla dyplomantów kierunku
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Pytania kierunkowe


1. Kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
2. Kompetencje Prezesa i Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
3. Kompetencje Ministra Spraw Wewnętrznych i podległych mu służb w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
4. Rola i kompetencje Ministra Obrony Narodowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
5. Rola i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym
6. Rola Ministra w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie wybranego ministerstwa
7. Rola i zadania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa
8. Charakterystyka sektora bezpieczeństwa państwa
9. Scharakteryzować najważniejsze elementy sektora bezpieczeństwa
10. Scharakteryzować parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa
11. Ocenić nadzór władzy wykonawczej nad sektorem bezpieczeństwa
12. Rola władzy sądowniczej w nadzorze nad sektorem bezpieczeństwa
13. Specyfika sił zbrojnych w funkcjonowaniu sektora bezpieczeństwa
14. Specyfika służb specjalnych w funkcjonowaniu sektora bezpieczeństwa
15. Wojewódzkie, powiatowe i gminne elementy sektora bezpieczeństwa
16. Rola formacji policyjnych w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
17. Rola państwowej Straży Pożarnej w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
18. Służby sektorowe w zarządzaniu kryzysowym
19. Scharakteryzować struktury zarządzania kryzysowego szczebla centralnego
20. Scharakteryzować struktury zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim
21. Scharakteryzować struktury zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu i gminy
22. Scharakteryzować strategie bezpieczeństwa narodowego RP z roku 2007
23. Ocenić główne priorytety polityki bezpieczeństwa państwa zawarte w Białej Księdze 2013 r.
24. Ocenić przeobrażenia w strukturze i systemie dowodzenia sił zbrojnych RP
25. Ocenić międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP
26. Scharakteryzować aktualną koncepcję strategiczną NATO
27. Scharakteryzować aktualna koncepcje strategiczną UE
28. Wskazać priorytety polskiej polityki bezpieczeństwa
29. Ocenić stosunki Polski z sąsiadami w kontekście polityki bezpieczeństwa narodowego
30. Ocenić regionalne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP
31. Wskazać główne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa RP
32. Wskazać główne wyzwania i zagrożenia dla Europy Środkowo – Wschodniej
33. Wskazać główne wyzwania i zagrożenia dla Państw basenu Morza Bałtyckiego
34. Wskazać i ocenić zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego
35. Ocenić główne kierunki przeobrażeń w polityce i systemie bezpieczeństwa RP
36. Wskazać wady i zalety regionalizacji bezpieczeństwa
37. Scharakteryzować działania OBWE na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego
38. Ocenić tendencje rozwojowe polityki bezpieczeństwa NATO
39. Ocenić tendencje rozwojowe polityki bezpieczeństwa UE
40. Ocenić tendencje rozwojowe polityki bezpieczeństwa WNP
Pytania do egzaminu magisterskiego dla dyplomantów kierunku


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Pytania specjalistyczne
specjalność: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


1. Główne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego
2. Scharakteryzować najważniejsze klęski żywiołowe
3. Ocenić najgroźniejsze katastrofy techniczne
4. Ocenić zadania instytucji i struktur w przypadku klęski żywiołowej
5. Ocenić koordynacje i współdziałanie służb w przypadku klęski lub katastrofy
6. Scharakteryzować kompetencje organów i służ szczebla wojewódzkiego w
przypadku zaistnienia klęsk i katastrof
7. Scharakteryzować strukturę i zadania Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego
8. Scharakteryzować międzynarodowe uwarunkowania zarządzania kryzysowego
9. Ocenić międzynarodową współpracę Polski w zapobieganiu i likwidacji skutków
klęsk i katastrof
10. Ocenić efektywność międzynarodowej współpracy w likwidacji skutków klęsk i
katastrof na przykładzie powodzi z 2007 lub 2010 r.
11. Scharakteryzować uwarunkowania zarządzania kryzysowego w UE
12. Scharakteryzować uwarunkowania zarządzania kryzysowego w NATO
13. Scharakteryzować współpracę międzynarodową w zakresie zapobiegania skutków
klęsk i katastrof
14. Czym jest sytuacja kryzysowa?
15. Co jest zaliczane do infrastruktury krytycznej?
16. Na czym polega planowanie cywilne?
17. Co jest treścią Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury?
18. Jaką rolę w systemie zarządzania kryzysowego pełni Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa?
19. Na jakich poziomach organizacji państwa tworzy się Centra Zarządzania
Kryzysowego? Jakie są ich typowe zadania?
20. Kto i do kogo oraz w jakiej sytuacji występuje w celu wykorzystania SZ RP
w działaniach zarządzania kryzysowego?
21. Jakie są możliwości wykorzystania potencjału Policji w systemie zarządzania
kryzysowego?
22. Jakie są możliwości wykorzystania potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej
w systemie zarządzania kryzysowego?
23. Jakie są możliwości wykorzystania potencjału Wojska Polskiego w systemie
zarządzania kryzysowego?
24. Jakie są możliwości wykorzystania potencjału Straży Granicznej w systemie
zarządzania kryzysowego?
25. Jakie są możliwości wykorzystania potencjału Straży Pożarnej w systemie
zarządzania kryzysowego?
26. Jakie są możliwości wykorzystania potencjału straży miejskich i gminnych
w systemie zarządzania kryzysowego?
27. Czy organizacje pozarządowe mogą być wykorzystywane w działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym? Jakie? W jaki sposób?
28. Czy służby specjalne RP mają swój udział w systemie zarządzania kryzysowego? Na czym on polega?
29. Jak zorganizowana jest OC w RP?
30. Jakie jest miejsce i rola OC w systemie zarządzania kryzysowego RP?
31. Jakie są i na czym polegają zasady zarządzania kryzysowego?
32. Czym jest mapa ryzyka? Jakie informacje zawiera?
33. Jaki jest wpływ Unii Europejskiej (w kontekście Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE) na organizację zarządzania kryzysowego w RP?
34. Co jest celem i jak jest zorganizowany Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy
35. Kto powinien na pewno wchodzić w skład centrum zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu?
36. Jaki jest podstawowy skład zespołu zarządzania kryzysowego na poziomie województwa?
37. Jakie akty prawne regulują problematykę stanów nadzwyczajnych i zarządzania kryzysowego w RP?
38. Jakie są zasady wykorzystania OSP w strukturach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego?
39. Jakie są słabe strony polskiego systemu zarządzania kryzysowego? Dlaczego?
40. Czy obecna struktura i potencjał OC w Polsce jest właściwa i wystarczające z punktu widzenia zarządzania w sytuacjach kryzysowych? Dlaczego?
41. Zadania służb specjalnych w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego
42. Scharakteryzować działania psychologiczne w sytuacjach kryzysowych
43. Ocenić przydatność gier decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym
44. Ocenić wady i zalety zarządzania ryzykiem w sytuacjach kryzysowych
45. Ocenić potencjalne zagrożenia migracyjne dla bezpieczeństwa Polski
46. Ocenić potencjalne zagorzenia bezpieczeństwa międzynarodowego przez migracje
47. Ocenić rolę mediów w zarządzaniu kryzysowym
48. Scharakteryzować międzynarodową współpracę w zakresie likwidacji skutków klęsk i katastrof
49. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego
50. Scharakteryzować i ocenić bezpieczeństwo energetyczne RP


Pytania do egzaminu magisterskiego dla dyplomantów kierunku
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Pytania specjalistyczne
specjalność: BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE


1. Ocenić regulacje prawne UE dotyczące bezpieczeństwa narodowego
2. Ocenić dokonania grupy TREVI
3. Scharakteryzować grupy bojowe UE
4. Ocenić wkład Polski w funkcjonowanie grup bojowych UE
5. Ocenić polskie zaangażować w misje UE w Czadzie
6. Scharakteryzować misje petersberskie
7. Scharakteryzować i ocenić strategię bezpieczeństwa UE
8. Scharakteryzować główne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa UE
9. Ocenić możliwość rozszerzenia UE. Wskazać negatywy i pozytywy
10. Omówić główne założenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE
11. Wskazać różnice miedzy prawem krajowym a prawem międzynarodowym
12. Wskazać źródła międzynarodowego prawa publicznego
13. Wskazać i ocenić umowy międzynarodowe
14. Wskazać i ocenić podmioty prawa międzynarodowego
15. Scharakteryzować suwerenność państwa
16. Ocenić terytorialny zakres suwerenności państwowej
17. Ocenić personalny zakres suwerenności państwowej
18. Scharakteryzować pojęcie sukcesji państw na przykładzie Czechosłowacji , ZSRR
19. Scharakteryzować podział organizacji międzynarodowych
20. Scharakteryzować strukturę i zadania ONZ
21. Scharakteryzować traktat waszyngtoński z 4. 04.1949
22. Ocenić artykuł 5 traktatu północno-atlantyckiego
23. Scharakteryzować strukturę polityczna i wojskową NATO
24. Ocenić dotychczasowy wkład NATO w bezpieczeństwo międzynarodowe
25. Ocenić wkład RP w potencjał wojskowy NATO
26. Ocenić polską drogą do NATO
27. Scharakteryzować i ocenić możliwości rozszerzenia NATO
28. Scharakteryzować główne wyzwania i zagrożenia dla Sojuszu (NATO)
29. Wskazać podstawy prawne funkcjonowania NATO
30. Omówić „Program Partnerstwa dla pokoju”
31. Scharakteryzować politykę bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
32. Ocenić politykę bezpieczeństwa Ukrainy
33. Scharakteryzować i ocenić ewolucje WNP
34. Ocenić priorytety polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej
35. Omówić rację stanu / interes narodowy w polskiej polityce bezpieczeństwa
36. Wskazać potencjalne i realne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego RP
37. Omówić udział i wkład Polski w OBWE
38. Ocenić i scharakteryzować międzynarodowe stosunki wojskowe w basenie morza bałtyckiego
39. Ocenić wady i zalety Grupa Wyszehradzkiej
40. Scharakteryzować potencjalne i realne zagrożenia spowodowane migracjami
41. Ocenić i scharakteryzować zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego spowodowane migracjami z Azji i Afryki (przykład Włoch i Hiszpanii)
42. Scharakteryzować system bezpieczeństwa państwa i system bezpieczeństwa społecznego
43. Omówić pojęcie, struktury i cele systemu bezpieczeństwa społecznego
44. Przedstawić zadania jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie bezpieczeństwa społecznego
45. Omówić bezpieczeństwo społeczne i politykę społeczna
46. Omówić modele polityki społecznej i ich wpływ na bezpieczeństwo społeczne
47. Omówić rodzaje zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo społeczne
48. Omówić programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego
49. Przedstawić modele rozwoju lokalnego a programy bezpieczeństwa socjalnego
50. Przedstawić zadania administracji publicznej z zakresu pomocy społecznej

 
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail