Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Projekty
Redaktor: Administrator   
13.01.2011.

WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH W WCY LUB REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z INNYMI PODMIOTAMI


KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU ORGANIZACJI W WARUNKACH SPOŁECZEŃSTWA INTERNETOWEGO;

      Główni wykonawcy WCY:
Jacek Woźniak (IOZ) - Kierownik, Katarzyna Pawlak-Kołodziejska (IOZ) - Wykonawca, Piotr Zaskórski (IOZ) - Wykonawca,

Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: inny
Okres realizacji: 2016-06-01 do 2018-12-31

Streszczenie: Od lat 90. XX wieku wzrasta znaczenie Internetu jako medium umożliwiajšcego wymianę informacji, towarów i usług oraz nawišzywanie relacji pomiędzy uczestnikami sieci. Według Zygmunta Baumana życie współczesnego człowieka staje się już życiem elektronicznym i upływa w towarzystwie np. komputera, iPoda albo komórki. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie wirtualnego życia nie jest już wyborem, tylko pozbawionš alternatyw koniecznoœciš – w przeciwnym wypadku czeka nas œmierć towarzyska, majšca swoje odzwierciedlenie nie tylko na gruncie życia prywatnego, ale również zawodowego. W zwišzku z tym wirtualizacja życia pojedynczych osób rzutować może – poprzez działalnoœć różnych typów organizacji – na społeczeństwo (w wymiarze społecznym, kulturowym itd.). Globalny zasięg Internetu sprawia, że powszechny staje się dostęp do œwiatowych zasobów wiedzy, rozrywki, kultury. Rozwój nowych narzędzi internetowych pozwala uczestnikom sieci przeglšdać, porównywać i kupować niezliczone towary i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa i instytucje obecne w Internecie, nawišzywać i podtrzymywać relacje towarzyskie, czy też poszukiwać, a nawet przynajmniej częœciowo wykonywać pracę. Obserwowane zmiany społeczne, tj. „wirtualizacja” życia współczesnego człowieka powinny wywoływać zmiany dostosowawcze w funkcjonowaniu organizacji, m.in. przedsiębiorstw lub administracji publicznej – aby zagwarantować tym organizacjom ustrukturyzowany, planowy i sensu largo „bezpieczny” rozwój. Zmiany te mogš dotyczyć: sposobów pozyskiwania informacji o rynku (np. o potrzebach klientów, ofercie konkurentów lub kooperantów, rozwoju nowych technologii itp.), wykorzystywanych œrodków komunikowania się z otoczeniem (np. klientami, pracownikami, kontrahentami), przepływu zasobów oraz kanałów sprzedaży i œwiadczenia usług. Badanie zostanie przygotowane i przeprowadzone w okresie 18.07.2016 – 15.10.2016. Obejmowało będzie przedsiębiorstwa działajšce na terenie Polski, które funkcjonujš na rynku maksymalnie 10 lat. Populację będš tworzyły przedsiębiorstwa notowane na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, które działajš w branżach produkcyjnej i usługowej. Badane podmioty będš więc odznaczały się ukierunkowaniem na działania innowacyjne i skłonnoœciš do podejmowania ryzyka. Będš to też podmioty bazujšce na aktywach niematerialnych, działajšce głównie w sektorach tzw. nowych technologii (IT, media elektroniczne, energia alternatywna, biotechnologia itd.), ale również w szeroko rozumianej sferze finansów. W badaniu zidentyfikowane zostanš podstawowe narzędzia wykorzystujšce technologie internetowe wykorzystywane przez współczesne społeczeństwo – i które mogš być podstawš kształtowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. W badaniu ocenie będzie podlegał również rozwój społeczeństwa internetowego (zbadana zostanie informatyzacja polskiego społeczeństwa i jego kompetencje cyfrowe). Ważnym elementem będzie również ocena przez respondentów działań organizacji działajšcych w Internecie oraz stopień zainteresowania badanych tš działalnoœciš (e-handlem, e-usługami, informacjami na temat działalnoœci organizacji i jej oferty itp.). Ocenie będš podlegały również realizowane poprzez Internet działania przedsiębiorstw, jak np. prowadzenie badań rynkowych, kreowanie relacji z otoczeniem poprzez stosowanie komunikatów prasowych o znaczeniu ogólnospołecznym (informowanie o wydarzeniach kulturalnych itp.) lub wysyłanie komunikatów stricte reklamowych/komercyjnych, czy też umożliwianie komunikacji i wymiany dokumentów oraz zasobów w różnych obszarach (wymiany informacji o dobrach konsumpcyjnych itp.) i w różnej skali (np. geograficznej).

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Specyfika zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie projektowym w sektorze kreatywnym - identyfikacja problemów badawczych, (Referat), 2016,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
2. Attributes of Creative Sector Organizations as Determinants of Risk Management, (Czasopismo), 2016, Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISBN/ISSN: 1896-9380
Autorzy: Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor, Wioletta Wereda (IOZ) - Współautor,
3. Holistic Approach to Risk Management in Creative Sector Organizations, (Czasopismo), 2016, Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISBN/ISSN: 1896-9380
Autorzy: Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor, Wioletta Wereda (IOZ) - Współautor,
4. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach projektowych w sektorach kreatywnych. Częœć 1: identyfikacja czynników ryzyka, (Czasopismo), 2017, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, ISBN/ISSN: 2082-5501
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
5. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach projektowych w sektorach kreatywnych. Częœć 2: identyfikacja problemów badawczych -– studium przypadku, (Czasopismo), 2017, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, ISBN/ISSN: 2082-5501
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
6. Obszary ryzyka w przedsiębiorstwach z sektora usług kreatywnych w Polsce , (Czasopismo), 2018, STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, ISBN/ISSN: 2450-7733
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
7. Procesy planowania w przedsiębiorstwach na rynku NewConnect, (Czasopismo), 2017, Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISBN/ISSN: 1896-9380
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
8. Information and Communication Technologies (ICTs) in Enterprises on the Over The Counter (OTC) Markets in European Union: Case Study of Polish NewConnect Market , (Rozdział), 2018, , ISBN/ISSN: 978-3-319-72238-2 ,
Autorzy: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, Wioletta Wereda (IOZ) - Współautor,
9. THE WAY TO ORGANIZATIONAL EXCELLENCE OF INNOVATIVE ENTERPRISES THROUGH COMMUNICATION WITH STAKEHOLDERS, (Rozdział), 2018, , ISBN/ISSN: 978-606-749-365-8 ,
Autorzy: Wioletta Wereda (IOZ) - Współautor, Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor,
10. Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw, (Monografia), 2018, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, ,
Autorzy: Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, Katarzyna Pawlak-Kołodziejska (IOZ) - Współautor,
11. PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI PROCESOWEJ. Perspektywa systemów analityczno-decyzyjnych , (Monografia), 2018, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, ,
Autorzy: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Autor,


Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania ;

      Główni wykonawcy WCY:
Zbigniew Tarapata (ISI) - Kierownik, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Wykonawca, Andrzej Najgebauer (ISI) - Wykonawca, Wojciech Kulas (ISI) - Główny wykonawca, Rafał Kasprzyk (ISI) - Główny wykonawca, Michał Dyk (ISI) - Główny wykonawca, Agnieszka Kacprzak (ISI) - Wykonawca, Dariusz Pierzchała (ISI) - Główny wykonawca, Mariusz Chmielewski (ISI) - Wykonawca, Krzysztof Chlebicki (ISI) - Wykonawca, Jarosław Rulka (ISI) - Wykonawca,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: PBR
Charakter realizacji: konsorcjum naukowe
Okres realizacji: 2015-12-22 do 2017-12-21

Streszczenie: Celem głównym projektu jest opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania wysoko zaawansowanego narzędzia teleinformatycznego wspierającego procesy: wymiany informacji pomiędzy elementami systemu, koordynacji jego działania oraz przygotowania dla organów decyzyjnych ocen i analiz eksperckich dotyczących sytuacji zagrożeń podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych lub innych zdarzeń skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub promieniotwórczymi.

Opis planownaych wyników: Projekt dotyczy integracji i wsparcia procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach skażeniami. Głównym wynikiem projektu będzie demonstrator systemu WAZkA (system Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania), który składa się z czterech głównych modułów: Modułu Integracyjnego MI1 (do komunikacji, transferu i wstępnej obróbki danych pochodzących z istniejących systemów monitorowania zagrożeń), Modułu Integracyjnego MI2 (do integracji z istniejącymi systemami ostrzegania i alarmowania), Modułu Gromadzenia Danych i Analiz MGDiA (centralny moduł systemu odpowiadający za analizę danych pozyskanych z systemów monitorowania, optymalizację decyzji i generowanie alertów do systemów alarmowania), Modułów Wizualizacji (do prezentacji danych o zagrożeniach). Zostanie opracowana metodyka wykorzystania systemu WAZkA oraz rekomendacje zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania.

Linki do stron z dodatkowymi informacjami:
      Strona www projektu

Przykładowe obrazy::ZARZĽDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ORGANIZACJI;

      Główni wykonawcy WCY:
Jacek Woźniak (IOZ) - Kierownik, Piotr Zaskórski (IOZ) - Wykonawca, Krzysztof Szwarc (IOZ) - Wykonawca,

Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: inny
Okres realizacji: 2014-07-01 do 2015-12-31

Streszczenie: Badanie dotyczyło będzie procesów projektowania współczesnych organizacji. Wyeksponowane zostanš procesy zarzšdzania zasobami informacyjnymi, jako główna determinanta sprawnoœci zarówno procesów decyzyjnych, jak i kreowania wartoœci w organizacji. Zasoby informacyjne postrzegać należy jako czynniki podnoszenia efektywnoœci działań w okreœlonych strukturach działania – nie tylko w wymiarze zarzšdzania kosztami, ale również (jeœli nie przede wszystkim) procesów kreowania wiedzy, która może stać się podstawš do kształtowania ambitnych i iteracyjnie doskonalonych celów (m.in. w zakresie doskonalenia czynnika ludzkiego w poszczególnych procesach, alokacji/relokacji zasobów, okreœlania wartoœci inwestycji lub też identyfikacji nowych rynków dla dywersyfikacji działalnoœci przedsiębiorstwa itp.), a tym samym i – w długiej perspektywie czasu – rozwoju organizacji. Ponadto, kryterium bezpieczeństwa, które w znacznej mierze okreœla wartoœć współczesnych organizacji (zarówno wewnętrznego bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa w otoczeniu), nie powinno być postrzegane wyłšcznie przez pryzmat zasobów finansowych (tj. zysków operacyjnych). Jest to kategoria szersza i mieœci w sobie szereg uwarunkowań i czynników, które okreœlajš m.in. ryzyko utraty/obniżenia wartoœci kapitału intelektualnego, ryzyko procesowe, ryzyko materiałowe, ryzyko logistyki, ryzyko przepływów informacyjnych itp. Warto w tym momencie zaznaczyć, że wskazane powyżej elementy kształtujšce wartoœć ryzyka w poszczególnych obszarach tematycznych/funkcjonalnych w systemie (a więc i ryzyka dla całego systemu) majš swoje przełożenia na poziom bezpieczeństwa tego systemu i jednoczeœnie powinny być uwzględniane już na etapie projektowania organizacji. Zwišzane jest to z kategoriš potrzeb informacyjnych, będšcych egzemplifikacjš podejœcia ex ante do kreowania bezpieczeństwa w projektowanej organizacji. Jest to o tyle istotna kwestia, że eksponuje rolę zasobów informacyjnych jako swoistej meta-klasy zasobów, które przenikajš wszystkie inne zasoby i procesy, determinujšc ich wartoœć, a więc i wartoœć (rozpatrywanš w kategoriach krótko- i długoterminowego rozwoju) współczesnych organizacji. Wartymi wyeksponowania sš jednak tutaj rola i znaczenie procesów cyfryzacji œwiata gospodarczego, co czyni ów œwiat bardziej złożonym – co również przekłada się na problem projektowania organizacji gospodarczych oraz zarzšdzanie poziomem ich bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia sš tutaj również czynniki kształtujšce zmiennoœć/niestabilnoœć otoczenia przedsiębiorstw. Dlatego szczególnš rolę zwrócić należy na Zintegrowanych Systemów Informatycznych Zarzšdzania, które mogš stanowić kompleksowš platformę integracji zarówno poszczególnych procesów, jak i całych struktur działania, wspierajšc procesy kreowania m.in. organizacji sieciowych, wirtualnych lub „zwinnych”. Należy więc podkreœlić, iż współczesne organizacje zależne sš z jednej strony od dynamiki otoczenia, a z drugiej strony od innych uczestników gry rynkowej – bowiem obecnie odchodzi się od projektowania organizacji „autonomicznych”, czyli swoistych „samowystarczalnych silosów”.

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Ujemne implikacje offshoringu a strategiczne bezpieczeństwo ekonomiczne organizacji gospodarczej, (Referat), 2014,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
2. Kryterium innowacyjności w projektowaniu organizacji gospodarczej: ujęcie systemowe, (Czasopismo), 2014, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości , ISBN/ISSN: 2084-2686
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
3. Kontraktowe formy internacjonalizacji a rozwój przedsiębiorstw globalnych, (Czasopismo), 2014, Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISBN/ISSN: 1896-9380
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor,
4. Rozwój firmy Google Inc. z wykorzystaniem kontraktowych form internacjonalizacji, (Czasopismo), 2014, Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISBN/ISSN: 1896-9380
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor,
5. The Negative Implications of Offshoring and Strategic Economic Security of Business Organizations, (Czasopismo), 2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, ISBN/ISSN: 2082-5501i
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
6. Uwarunkowania ciągłości działania systemu zarządzania kryzysowego, (Czasopismo), 2014, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, ISBN/ISSN: 2082-2677
Autor: Krzysztof Szwarc (IOZ) - Autor,
7. Uwarunkowania zarządzania ryzykiem we współczesnych przedsiębiorstwach, (Referat), 2015,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
8. Konsekwencje utraty ciągłości działania w organizacjach publicznych, (Referat), 2015,
Autorzy: Krzysztof Szwarc (IOZ) - Autor, Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor,
9. Kryterium innowacyjności w projektowaniu organizacji gospodarczej: ujęcie systemowe, (Referat), 2014,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
10. Architektura korporacyjna – źródło korzyści dla przedsiębiorstwa, (Czasopismo), 2015, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISBN/ISSN: 1734-087X
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor,
11. PROJEKTOWANIE I DOSKONALENIE ORGANIZACJI w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych , (Monografia), 2015, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, , ISBN/ISSN: 978-83-7938-052-7 ,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Redaktor,
12. Kryterium ryzyka w organizacji „zwinnej”, (Czasopismo), 2015, Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISBN/ISSN: 1896-9380
Autorzy: Wioletta Wereda (IOZ) - Autor, Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor,
13. Kryterium bezpieczeństwa organizacji, (Rozdział), 2015, , ISBN/ISSN: 978-83-7938-052-7 ,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
14. Systemowe aspekty projektowania i doskonalenia organizacji oraz kształtowania jej bezpieczeństwa, (Rozdział), 2015, , ISBN/ISSN: 978-83-7938-052-7 ,
Autorzy: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor,
15. Procesy prognozowania w kreowaniu bezpieczeństwa organizacji, (Rozdział), 2015, , ISBN/ISSN: 978-83-7938-052-7 ,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
16. Technologie teleinformatyczne w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji, (Rozdział), 2015, , ISBN/ISSN: 978-83-7938-052-7 ,
Autorzy: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor,
17. Koncepcja organizacji „zwinnej” jako odpowiedź na uwarunkowania współczesnego biznesu, (Referat), 2015,
Autorzy: Wioletta Wereda (IOZ) - Autor, Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor,
18. Technologia teleinformatyczna w zarządzaniu kryzysowym, (Rozdział), 2015, , ISBN/ISSN: 978-83-63962-75-3 ,
Autor: Krzysztof Szwarc (IOZ) - Autor,


Projekt unijny „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

      Główni wykonawcy WCY:
Grzegorz Bliźniuk (ISI) - Kierownik, Joanna Borowska (ITA) - Wykonawca, Leszek Brzeźny (IMK) - Główny wykonawca, Tomasz Gumowski (ISI) - Wykonawca, Wojciech Matuszewski (IMK) - Wykonawca, Bogdan Miszczak (IMK) - Wykonawca,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: UE
Rodzaj: PRUE
Charakter realizacji: współpraca
Okres realizacji: 2012-12-14 do 2015-12-14


MODELOWANIE PROCESÓW BEZPIECZEŃSTWA;

      Główni wykonawcy WCY:
Jacek Woźniak (IOZ) - Kierownik,

Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: inny
Okres realizacji: 2012-06-01 do 2014-05-10

Streszczenie: Badanie porusza istotnš problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MŒP w niestabilnych uwarunkowaniach szeroko definiowanego otoczenia. Badanie koncentruje się na analizie bezpieczeństwa ekonomicznego organizacji gospodarczych bazujšc nie na szeroko opisywanych w literaturze przedmiotu relacjach rynkowych, ale na zarzšdzaniu efektywnoœciš, niezawodnoœciš, itp. procesów wewnętrznych (przedsięwzięć gospodarczych). Rezultaty realizacji pracy badawczej nawišzujš do następujšcych dyscyplin naukowych: nauk o organizacji i zarzšdzaniu, ekonomii oraz zarzšdzania kryzysowego w organizacjach gospodarczych (nauki o bezpieczeństwie). Wartoœciš naukowš pracy badawczej jest natomiast opracowanie podstaw teoretycznych do wdrażania do praktyki biznesowej mechanizmów zarzšdzania bezpieczeństwem i stabilnoœciš rozwoju przedsiębiorstw MŒP – co może znaleŸć od-dŸwięk w stabilnoœci sektora w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych – sytuacja ta ma dodatkowy pozytywny aspekt zwišzany zarówno z bardzo wysokim udziałem sektora MŒP w generowaniu PKB, jak i udziałem tego sektora w strukturze go-spodarki (nie tylko w Polsce, ale i na œwiecie, np. w innych krajach Europy). Model w pewnych aspektach nawišzuje do mechanizmów zarzšdzania kryzysowego w obszarze biznesowym w œrodowisku rozproszonym (w aspekcie relacji pomiędzy partycypantami okreœlonych procesów produkcyjno-usługowych w sektorze MŒP), a tym samym odwołuje się do procesów zarzšdzania przedsięwzięciami gospodarczymi. Co więcej, rezultaty realizacji pracy badawczej zwišzane sš m.in. z: • poszerzeniem aktualnego stanu wiedzy nt. bezpieczeństwa ekonomicznego w sektorze MŒP, m.in. na podstawie modelowania bezpieczeństwa; • zwróceniem uwagi na dychotomiczny charakter determinant zjawiska kosztów „ukrytej fabryki” – stanowisk kierowniczych i pracowniczych stanowisk wykonawczych oraz z integracjš obu tych płaszczyzn zarzšdzania; • konstrukcjš założeń merytorycznych/teoretycznych macierzy analitycznych (ogólnych/bazowych i szczegółowych) dla zjawiska kosztów „ukrytej fabryki”; • specyfikacjš katalogu kryteriów analitycznych dla zjawiska kosztów „ukrytej fabryki”. Z kolei wartoœciš utylitarnš pracy badawczej jest opracowanie katalogu wniosków do praktyki menedżerskiej, zwišzanych w głównej mierze z okreœleniem determinant bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw w sektorze MŒP, a także realizowanych przez te przedsiębiorstwa projektów/przedsięwzięć gospodarczych oraz opracowaniem modelu ukierunkowanego na doskonalenie poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego w sektorze MŒP. Co więcej, warto również podkreœlić, iż wynik realizacji projektu modyfikuje w okreœlonym zakresie dotychczas utarte poglšdy głównie w obszarach: • analizy kosztów bezpoœrednich, wskazujšc na zasadnoœć uwzględniania w analizach kosztowo-efektywnoœciowych (zazwyczaj pomijanego w literaturze) zjawiska kosztów „ukrytej fabryki”. • kształtowania systemów motywacyjnych w sektorze MŒP, z ukierunkowaniem na koniecznoœć dostrzegania wpływu zachowań i potrzeb pracowników (a nie wyłšcznie kadry kierowniczej) na szeroko rozumianš jakoœć ich działań. Innymi słowy, badanie podkreœla rolę systemów motywacyjnych w kształtowaniu poziomu kosztów „ukrytej fabryki” i efektywnoœci przedsiębiorstw sektora MŒP. • zarzšdzania bezpieczeństwem jednostek organizacyjnych w sektorze MŒP. W literaturze zwraca się przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo w wymiarze gospodarczym i globalnym (w literaturze dominuje zatem podejœcie w skali makro). Projekt zakłada spojrzenie na kwestię bezpieczeństwa ekonomicznego przez pryzmat analizy kosztowo-efektywnoœciowej (podkreœla zatem znaczenie podejœcia mikro).

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym, (Monografia), 2013, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, , ISBN/ISSN: 978-83-62954-66-7 ,
Autorzy: Piotr Zaskórski (IOZ) - Autor, Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
2. Informacyjny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorczości w sektorze MŚP, (Rozdział), 2013, , ISBN/ISSN: 978-83-62197-88-0 ,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
3. Źródła zjawiska kosztów „ukrytej fabryki” z perspektywy stanowisk wykonawczych – podstawy modelu, (Referat), 2012,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
4. METODY I NARZĘDZIA KREOWANIA INFORMACJI RYNKOWEJ JAKO DETERMINANTY ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SEKTORZE MŚP, (Referat), 2012,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
5. Optimization of non-profit projects’ portfolio, (Referat), 2012, , Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012)
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
6. ZASTOSOWANIE SIECI KOHONENA W ZARZĄDZANIU PORTFELEM PROJEKTÓW NON-PROFIT, (Referat), 2012,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
7. MODEL ŹRÓDEŁ ZJAWISKA KOSZTÓW "UKRYTEJ FABRYKI" – PERSPEKTYWA KADRY KIEROWNICZEJ, (Referat), 2012,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
8. Jakość zarządzania zasobami ludzkimi determinantą bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw w sektorze MŚP, (Referat), 2012, , ISBN/ISSN: 978-83-61215-37-0
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
9. Podstawy modelu bezpieczeństwa ekonomicznego dla przedsiębiorstw w sektorze MŚP, (Referat), 2012,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
10. Zarządzanie poziomem efektywności działań z perspektywy poszczególnych klas interesariuszy w projektach non-profit, (Referat), 2012,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
11. Integracja stanowisk pracy w obszarze procesów decyzyjnych – implikacje dla analizy zjawiska kosztów ukrytych, (Referat), 2012,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
12. Postawy przedsiębiorcze determinantą bezpieczeństwa ekonomicznego organizacji gospodarczych – implikacje dla procesów decyzyjnych , (Referat), 2012,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
13. Wybrane aspekty aplikacji narzędzi Data Mining`-u w zarządzaniu bezpieczeństwem i niezawodnością procesów produkcyjnych, (Referat), 2012,
Autorzy: Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor,
14. Zarządzanie poziomem efektywności działań z perspektywy poszczególnych klas interesariuszy w projektach non-profit, (Czasopismo), 2012, ISBN/ISSN: 2084-2686
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
15. Zorganizowanie i poprowadzenie (główny referent) seminarium naukowego dla Pracowników i Studentów Wydziału Cybernetyki WAT, pt. "Zarządzanie kosztami ukrytymi – implikacje dla procesów zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym przedsiębiorstw", 20.02.2013, Instytut Organizacji i Zarządzania, (Referat), 2013,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
16. Podstawy modelu bezpieczeństwa ekonomicznego dla przedsiębiorstw w sektorze MŚP, (Rozdział), 2013, , ISBN/ISSN: 978-8361449-72-0 ,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
17. Bezpieczeństwo struktur rozproszonych w sytuacjach kryzysowych , (Czasopismo), 2013, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, ISBN/ISSN: 2082-2677
Autorzy: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Autor,
18. Zachowania intraprzedsiębiorcze jako determinanta bezpieczeństwa ekonomicznego organizacji gospodarczych – specyfikacja uwarunkowań i zależności, (Czasopismo), 2013, Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISBN/ISSN: 1896-9380
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
19. Wymiar czasu w analizie bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa – uwarunkowania i implikacje dla procesów zarządzania, (Czasopismo), 2013, Zeszyty Naukowe, ISBN/ISSN: 1642-9613
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
20. Optimization of Non-Profit Projects' Portfolio: Chosen Aspects and Assumptions, (Czasopismo), 2014, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, ISBN/ISSN: 1234-4988
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
21. Ewaluacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, (Rozdział), 2014, , ISBN/ISSN: 978-83-7938-024-4 ,
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
22. Model Ÿródeł kosztów "ukrytej fabryki": perspektywa kadry kierowniczej. Częœć 2: macierze analityczne , (Czasopismo), 2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, ISBN/ISSN: 2082-5501i
Autor: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor,
23. Kryterium bezpieczeństwa w kreowaniu organizacji “zwinnych”, (Rozdział), 2014, , ISBN/ISSN: 978-83-61304-90-6 ,
Autorzy: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor,
24. Security Management in the H-H Type of the Organizational Structures, (Czasopismo), 2014, Information Systems in Management, ISBN/ISSN: 2084-5537
Autorzy: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Autor,
25. Zarządzanie bezpieczeństwem w strukturach organizacyjnych typu H-H , (Referat), 2013,
Autorzy: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor,
26. Kryterium bezpieczeństwa w kreowaniu organizacji “zwinnych”, (Referat), 2014,
Autorzy: Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor,


Modelowanie, symulacja i analiza procesów o charakterze wirusowym w systemach sieciowych;

      Główni wykonawcy WCY: Rafał Kasprzyk (ISI) - Kierownik,
Zbigniew Tarapata (ISI) - Wykonawca,

Rodzaj finansowania: gospodarka
Okres realizacji: 2012-06-01 do 2012-12-31

Opis planownaych wyników: W pracy podjęto próbę opisu dynamiki zjawisk zachodzących na/w systemach sieciowych, celem: - Analizy wpływu ewolucji sieci na zmiany jej właściwości. W tym celu wykorzystano popularne algorytmy generacji sieci złożonych typu Small World i Scale Free oraz ich liczne modyfikacje, w tym algorytmy autorskie. - Analizy rozprzestrzeniania się zjawisk o charakterze wirusowym w systemach sieciowych jak np.: szerzenie się chorób zakaźnych, dystrybucja informacji/rozkazy/plotki w sieci społecznej czy wirusów komputerowych w sieciach teleinformatycznych. Praktycznym wynikiem pracy będzie implementacja oprogramowania do badania ewolucji sieci oraz dyfuzji zjawisk o charakterze wirusowym w systemach sieciowych.


Symulator Systemu Kierownia Ogniem wieży Hitfist-30P do Symulatora SK-1 Pluton KTO Rosomak;

      Główni wykonawcy WCY:
Andrzej Najgebauer (ISI) - Główny wykonawca, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Główny wykonawca, Dariusz Pierzchała (ISI) - Główny wykonawca, Zbigniew Tarapata (ISI) - Główny wykonawca, Wojciech Kulas (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Koszela (ISI) - Główny wykonawca, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Kierownik, Mariusz Chmielewski (ISI) - Główny wykonawca, Tomasz Drozdowski (ISI) - Główny wykonawca, Rafał Kasprzyk (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Rulka (ISI) - Główny wykonawca,

Rodzaj finansowania: gospodarka
Rodzaj: PBU
Charakter realizacji: współpraca
Okres realizacji: 2012-05-17 do 2013-11-19

Streszczenie: Projekt wykonany na zlecenie Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o. w Gliwicach (Bumar LĄD). 2013. Projekt realizował Zespół Badawczy Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych - kierownik zespołu prof. WAT, dr hab. inż. Andrzej Najgebauer. W ramach projektu opracowano symulator Systemu Kierowania Ogniem wieży Hitfist-30P do Symulatora SK-1 Pluton KTO Rosomak. Oprogramowanie wykonane zostało z wykorzystaniem programowalnego środowiska symulacji wirtualnej VBS2 (www.vbs2.com), którego producentem jest Bohemia Interactive Simulations. Oprogramowanie ma współpracuje z imitatorami oprzyrządowania wierzy Hitfist-30P oraz generuje obraz na monitorach działonowego i dowódcę oraz dziewięciu peryskopach. Opracowana została pełna algorytmika działania systemu kierowania ogniem w tym: włączanie i wyłączanie wieży, operowanie obrotami i podniesieniem wieży z wykorzystaniem ręcznych i automatycznych mechanizmów, wybór rodzaju broni, wybór rodzaju amunicji, wybór rodzaju ognia, włączenie i wyłącznie blokad wieży i broni, celowanie i prowadzenia ognia, działanie w warunkach awaryjnych. Wykonane oprogramowanie współdziała z oprogramowaniem kierowcy oraz administratora i instruktora. Symulator umożliwia prowadzenie zaawansowanych szkoleń w zakresie obsługi wieży oraz taktyki działania dowódcy i działonowego.

Linki do stron z dodatkowymi informacjami:
      Więcej o symulatorze

Przykładowe obrazy::

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Projektowanie trenażerów z wykorzystaniem symulatora wirtualnego pola walki VBS2, (Referat), 2012, , XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju"
Autorzy: Mariusz Chmielewski (ISI) - Współautor, Tomasz Drozdowski (ISI) - Współautor, Jarosław Koszela (ISI) - Współautor, Wojciech Kulas (ISI) - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,
2. Zobrazowanie w czasie rzeczywistym przebiegu symulacji o wysokim stopniu szczegółowości i wykorzystanie wybranych narzędzi, (Referat), 2012, , Seminarium Naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej II PW
Autorzy: Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Autor, Jarosław Koszela (ISI) - Autor,
3. Projektowanie obiektów aktywnych w środowisku symulacyjnym VBS2, (Referat), 2012, , XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju"
Autorzy: Mariusz Chmielewski (ISI) - Współautor, Jarosław Koszela (ISI) - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,


Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne;

      Główni wykonawcy WCY:
Dariusz Pierzchała (ISI) - Kierownik, Andrzej Najgebauer (ISI) - Główny wykonawca, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Główny wykonawca, Zbigniew Tarapata (ISI) - Wykonawca, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Wykonawca, Jarosław Rulka (ISI) - Wykonawca, Jarosław Koszela (ISI) - Wykonawca, Wojciech Kulas (ISI) - Wykonawca, Rafał Kasprzyk (ISI) - Wykonawca, Mariusz Chmielewski (ISI) - Wykonawca, Michał Dyk (ISI) - Wykonawca, Krzysztof Chlebicki (ISI) - Wykonawca,

Rodzaj finansowania: NCBiR
Rodzaj: PMPP
Charakter realizacji: konsorcjum naukowe
Okres realizacji: 2011-12-28 do 2014-06-27

Instytucja/e finansujące:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa)

Streszczenie: Projekt ma na celu badania prawnicze, kryminalistyczne i informatyczne w zakresie rozwiązań technologicznych służących podniesieniu bezpieczeństwa obywateli. Wyniki w szczególności wspierać mają organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości w realizowaniu przez nich zadań zarówno w obszarze czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak i procesowych. Wśród swoich zadań WAT realizuje także „Opracowanie elektronicznego modułu procesowego” rozumianego jako demonstrator systemu informatycznego wspomagającego prowadzenie czynności procesu karnego. Skierowany jest przede wszystkim do sędziów i sekretariatów wydziałów karnych oraz sekcji nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym.

Skład konsorcjum:
1. Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Prawa
2. Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Cybernetyki i Instytut Optoelektroniki
3. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
4. PPBW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku

Opis uzyskanych wyników: Wojskowa Akademia Techniczna zrealizowała zadania w dwu wewnętrznych jednostkach organizacyjnych: Wydział Cybernetyki (zadanie II.1) oraz Instytut Optoelektroniki (zadanie II.3). Realizacja zadania „Opracowanie elektronicznego modułu procesowego – etap badań naukowych/rozwojowych” obejmowała szereg prac, których finalnym wynikiem są następujące produkty informatyczne uzupełniające istniejący moduł procesowy o: (1) Odwzorowanie zgodnej z aktualną litery prawa metodyki pracy sędziego sądu rejonowego w wydziale karnym – modele BPM oraz system workflow; (2) Podsystem zarządzania czynnościami oraz obiegiem dokumentów w postępowaniu sądowym w wydziale karnym sądu rejonowego; (3) Podsystem elektronicznego biura podawczego wraz z identyfikowaniem dokumentów w oparciu o kody QR; (4) Słownik pojęć dla ontologii procesu karnego oraz zestaw kilkudziesięciu elektronicznych szablonów dokumentów formalnych – MS Word, edytowalny PDF, formatki GUI, tabele bazy danych; (5) System SWS: wsparcie wybranych czynności w wydziale karnym sądu rejonowego: planowanie i harmonogramowanie posiedzeń, prowadzenie wielu spraw przez wielu sędziów, kalendarze, notyfikacje, monitorowanie spraw; (6) Narzędzia do symulacji i optymalizacji wybranych czynności procesu karnego w wydziale karnym. Zadanie II.3, czyli „Rozpoznanie zagadnień związanych z techniką operacyjną stosowaną w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych (głównie ich aspekt dowodowy)” zrealizowano w obszarze nowoczesnych technologii do zwalczania przestępczości, w tym przede wszystkim: zorganizowanej, stadionowej, cyberprzestępczości i przestępczości internetowej. Następnie w zadaniu „Wykorzystanie monitoringu wizyjnego do zwalczania przestępczości” przeprowadzono prace, których materialnym wynikiem jest sprzętowy demonstrator technologii systemu do zwalczania przestępczości stadionowej (bramka automatycznej kontroli biometrycznej osób). System ma za zadanie automatyzację kontroli osób uczestniczących w imprezie masowej (np. wchodzących na obiekt sportowy) poprzez weryfikację osoby na podstawie parametrów biometrycznych. Wykonane fizycznie urządzenie oraz opracowane dla niego oprogramowanie realizuje dwie podstawowe funkcje: (1) uzupełnianie bazy danych materiałem biometrycznym; (2) weryfikacja biometryczna osób przechodzących przez bramkę. Zainteresowanie wynikami projektu, potwierdzone stosownymi pismami o udostępnienie wyników oraz propozycjami zawarcia porozumienia o współpracy, wyraziły następujące instytucje: Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Karny; Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Departament Strategii i Deregulacji; Prokuratura Generalna, Departament Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych; Komenda Główna Policji. Podkreślić należy zgłoszone potrzeby wykorzystania wyników zadania II.1 przez Ministerstwo Sprawiedliwości w nowym projekcie CaSuS oraz Sądu Rejonowego W Białymstoku do testowego uruchomienia w Wydziale Karnym.


Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG;

      Główni wykonawcy WCY:
Andrzej Najgebauer (ISI) - Główny wykonawca, Mariusz Chmielewski (ISI) - Główny wykonawca, Wojciech Kulas (ISI) - Główny wykonawca, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Główny wykonawca, Rafał Kasprzyk (ISI) - Główny wykonawca, Dariusz Pierzchała (ISI) - Główny wykonawca, Zbigniew Tarapata (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Rulka (ISI) - Główny wykonawca, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Kierownik, Jarosław Koszela (ISI) - Główny wykonawca,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: NCBiR
Rodzaj: PBR
Charakter realizacji: konsorcjum naukowe
Okres realizacji: 2011-12-28 do 2013-12-27

Instytucja/e finansujące:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa)

Streszczenie: Projekt dotyczy zagadnień związanych z poprawą bezpieczeństwa strażaków-ratowników poprzez umożliwienie im prowadzenie ćwiczeń w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Odpowiednie ćwiczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych mogą być realizowane zarówno w warunkach rzeczywistych oraz z wykorzystaniem specjalistycznych poligonów wirtualnych. W ramach projektu planowane jest opracowanie założeń do „modelowego wyposażenia poligonu pożarniczego” zawierający opis obiektów oraz infrastruktury technicznej oraz wykonanie wybranego elementu zaproponowanego stanowiska ćwiczebnego w wybranym ośrodku szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie planowane jest opracowanie założeń dla poligonu wirtualnego oraz jego realizacja w formie kontenera zawierającego niezbędna do ćwiczeń infrastrukturę teleinformatyczną sprzęt komputerowy oraz wykonane w ramach projektu oprogramowanie. Poligon wirtualny wykonany zostanie z wykorzystaniem specjalizowanego systemu symulacyjnego VBS umożliwiającego szczegółowe zobrazowanie sytuacji zawierające obiekty i ludzi na dużym poziomie szczegółowości. Jest to system wykorzystywany w ramach przygotowań żołnierzy do misji bojowych i pokojowych z dużym uwzględnieniem działań w terenie zurbanizowanym. Poligon wirtualny będzie wyposażony w zestaw narzędzi programowych umożliwiający wspomaganie instruktorów na etapie: przygotowania szkolenia (budowa scenariusza), nadzór nad realizowanym szkoleniem (dynamiczne wprowadzanie zmian w trakcie szkolenia), oceny szkolonych (narzędzia wspomagające podgląd przebiegu wykonanego szkolenia) .Opis planownaych wyników: Wynikiem projektu będzie symulator stanowiska kierowcy w zakresie szkolenia dojazdu wozem bojowym do miejsca prowadzenia akcji. Poligon wirtualny wykonany zostanie z wykorzystaniem specjalizowanego systemu symulacyjnego VBS umożliwiającego szczegółowe zobrazowanie sytuacji zawierające obiekty i ludzi na dużym poziomie szczegółowości. Jest to system wykorzystywany w ramach przygotowań żołnierzy do misji bojowych i pokojowych z dużym uwzględnieniem działań w terenie zurbanizowanym. Poligon wirtualny będzie wyposażony w zestaw narzędzi programowych umożliwiający wspomaganie instruktorów na etapie: przygotowania szkolenia (budowa scenariusza), nadzór nad realizowanym szkoleniem (dynamiczne wprowadzanie zmian w trakcie szkolenia), oceny szkolonych (narzędzia wspomagające podgląd przebiegu wykonanego szkolenia) Projekt poligonu fizycznego i wirtualnego będzie stanowił tzw. koncepcję „niedokończoną” i będzie umożliwiał jego rozbudowę, umożliwiając dostosowanie stanowisk do najnowszych rozwiązań technicznych i wiedzy pożarniczej. Zaprojektowane i wykonane stanowiska będą umożliwiały realizację programów kształcenia, związanych z kształceniem zawodowym realizowanym w szkołach i ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Poligon wirtualny w zakresie proponowanego projektu ukierunkowany będzie na szkolenie załóg pojazdów bojowych mające na celu zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem.

Skład konsorcjum:
1. Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna
2. Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie
3. Akademia Obrony Narodowej
4. PRODUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu
5. SPECOPS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Linki do stron z dodatkowymi informacjami:
      www.vbs2.com
      www.straz.gov.pl
      -------------->>>>>>> Zobacz dodatkowy opis

Przykładowe obrazy::Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Concept of simulator for fire trucks driver training in national fire-extinguishing system,, (Referat), 2012, , Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce"
Autorzy: Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor, Jarosław Koszela (ISI) - Współautor,
2. Możliwości zastosowania symulatorów do szkolenia w zakresie sytuacji kryzysowych,, (Referat), 2012, , Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce"
Autorzy: Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor, Jarosław Koszela (ISI) - Współautor,
3. Projektowanie obiektów aktywnych w środowisku symulacyjnym VBS2, (Referat), 2012, , XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju"
Autorzy: Mariusz Chmielewski (ISI) - Współautor, Jarosław Koszela (ISI) - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,
4. Zobrazowanie w czasie rzeczywistym przebiegu symulacji o wysokim stopniu szczegółowości i wykorzystanie wybranych narzędzi, (Referat), 2012, , Seminarium Naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej II PW
Autorzy: Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Autor, Jarosław Koszela (ISI) - Autor,
5. Koncepcja symulatora do szkolenia kierowców wozów bojowych PSP w zakresie zadań realizowanych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, (Czasopismo), 2012, BEZPIECZEŃSTWO I TECHNIKA POŻARNICZA, ISBN/ISSN: 1895-8443
Autorzy: Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor, Jarosław Koszela (ISI) - Współautor,
6. Przygotowanie danych terenowych na potrzeby symulacji wielorozdzielczej , (Czasopismo), 2012, SZYBKOBIEŻNE POJAZDY GĄSIENICOWE, ISBN/ISSN: 0860-8369
Autorzy: Jarosław Koszela (ISI) - Współautor, Tomasz Drozdowski (ISI) - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,
7. Projekt i implementacja mechanizmów sztucznej inteligencji w środowisku symulacyjnym VBS2 , (Czasopismo), 2012, SZYBKOBIEŻNE POJAZDY GĄSIENICOWE, ISBN/ISSN: 0860-8369
Autorzy: Jarosław Koszela (ISI) - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,
8. VBS2 Programowalne środowisko symulacji wirtualnej , (Monografia), 2013, wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, , ISBN/ISSN: 978-83-01-17323-4 ,
Autor: Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Redaktor naukowy,


Modelowanie, symulacja i analiza procesów o charakterze wirusowym w systemach sieciowych ;

      Główni wykonawcy WCY: Rafał Kasprzyk (ISI) - Kierownik,
Dariusz Pierzchała (ISI) - Główny wykonawca, Michał Dyk (ISI) - Główny wykonawca,

Okres realizacji: 2011-01-01 do 2011-12-31

Streszczenie: Praca dotyczyła problematyki dyfuzji różnych rodzajów zjawisk w systemach sieciowych np.: formowanie się opinii w społeczeństwie, rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych w sieciach społecznych czy wirusów komputerowych w sieciach teleinformatycznych. Proponowane w pracy podejście do modelowania procesu dyfuzji miało na celu umożliwienie przeprowadzenia analizy w tym symulacji wspomnianych zjawisk w systemach sieciowych o dowolnej topologii.

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Metoda dokumentacji i analizy ćwiczeń Cyber-Exe-Polska-2012 , (Referat), 2012, , IX Konferencja Computerworld "Wolność i Bezpieczeństwo"
Autor: Rafał Kasprzyk (ISI) - Autor,
2. Pakiet do symulacji sieci komputerowych w cyberprzestrzeni, (Referat), 2012, , XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju"
Autorzy: Rafał Kasprzyk (ISI) - Współautor, Dariusz Pierzchała (ISI) - Autor,


Bezpieczna stacja do zastosowań specjalnych;

      Główni wykonawcy WCY: Zbigniew Zieliński (ITA) - Kierownik,
Janusz Furtak (ITA) - Kierownik zadania n-b, Zbigniew Suski (ITA) - Kierownik zadania n-b, Jan Chudzikiewicz (ITA) - Kierownik zadania n-b, Andrzej Stasiak (ITA) - Główny wykonawca, Witold Żorski (ITA) - Główny wykonawca, Artur Arciuch (ITA) - Główny wykonawca, Tomasz Pałys (ITA) - Główny wykonawca, Adam Patkowski (ITA) - Główny wykonawca,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: PBR
Charakter realizacji: konsorcjum naukowe
Okres realizacji: 2010-11-17 do 2012-11-16

Instytucja/e finansujące:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa)

Streszczenie: Istotą zgłaszanego projektu jest propozycja wykonania bezpiecznej stacji do zastosowań specjalnych na drodze zintegrowania dostępnych technologii wirtualizacji (programowych i sprzętowych), zastosowanie metod formalnych służących zarówno zapewnianiu, jak i kontroli poufności i integralności przetwarzania danych, a w szczególności metod kryptograficznych do zabezpieczania dysków stałych i wymiennych (zarówno na poziomie BPS - Bezpiecznej platformy systemowej, jak i maszyn wirtualnych) oraz technik uwierzytelniania użytkowników. Oczekuje się, że integracja wszystkich wymienionych elementów w produkcie finalnym oraz dostarczenie kompleksowego rozwiązania w postaci bezpiecznej stacji do przetwarzania danych o różnych klauzulach niejawności będzie stanowić podstawę opracowywania i wdrażania gotowych systemów komputerowych, poprawiających bezpieczeństwo naszych polskich systemów teleinformatycznych do zastosowań specjalnych. Dostarczone rozwiązanie stworzy też możliwości jego przyszłej certyfikacji w warunkach krajowych.

Opis planownaych wyników: Efektem końcowym realizacji projektu będzie zaawansowany technicznie demonstrator bezpiecznej stacji do zastosowań specjalnych (nazywanej dalej stacją) obejmujący: - oprogramowanie bezpiecznej platformy systemowej (BPS) - składające się z macierzystego systemu operacyjnego stacji oraz integralnie z nim związanego oprogramowania monitora maszyn wirtualnych (MMW), której głównym zadaniem będzie zorganizowanie środowiska umożliwiającego funkcjonowanie niezależnych wersji specjalnych systemów przetwarzających dane zakwalifikowane do różnych poziomów bezpieczeństwa, - oprogramowanie wersji specjalnych systemu operacyjnego Windows oraz wybranego systemu operacyjnego z rodziny Linux/UNIX w postaci maszyn wirtualnych, - dokumentację techniczną i eksploatacyjną stacji, a także procedury, rekomendacje i szablony bezpiecznej konfiguracji, - wybrane rozwiązania w zakresie kryptograficznej ochrony stacji oraz uwierzytelniania użytkowników. Opracowane oprogramowanie bezpiecznej platformy systemowej (BPS) będzie umożliwiać jednoczesne uruchamianie kilku instancji wersji specjalnych systemów operacyjnych na jednym stanowisku komputerowym z zapewnieniem kontroli dostępu, ochrony kryptograficznej oraz ścisłej kontroli przepływu danych. Każda z instancji wersji specjalnych systemów operacyjnych będzie stanowiła odrębną domenę bezpieczeństwa. W każdej z domen będzie można przetwarzać dane zakwalifikowane do różnych poziomów bezpieczeństwa. Poziomy bezpieczeństwa mogą się różnić klasyfikacją (np. zastrzeżone i poufne) albo, przy takiej samej klasyfikacji, zakresem przetwarzanych danych. Wersje specjalne systemów operacyjnych (Linux, Windows) zostaną wyposażone w dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa. Istotnym elementem projektu będzie także próba zastosowania metod umożliwiających formalną weryfikację poufności i integralności przetwarzanych danych o różnych poziomach niejawności.

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Secure Workstation for Special Applications, (Czasopismo), 2011, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, ISBN/ISSN: 10.1007/978-3-642-22
Autorzy: Janusz Furtak (ITA) - Współautor, Zbigniew Zieliński (ITA) - Współautor, Marek Brudka (FILBICO) - Współautor, Adam Kozakiewicz (NASK) - Współautor, Anna Felkner (NASK) - Współautor, Marek Małowidzki (WIŁ) - Współautor,
2. Cryptographic protection of removable media with a USB interface for Secure Workstation for Special Applications, (Czasopismo), 2012, JOURNAL OF TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY, ISBN/ISSN: 1509-4553, 1899-8852
Autorzy: Jan Chudzikiewicz (ITA) - Współautor, Janusz Furtak (ITA) - Współautor,
3. Secured Workstation to Process the Data of Different Classification Levels, (Czasopismo), 2012, JOURNAL OF TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY, ISBN/ISSN: 1509-4553, 1899-8852
Autorzy: Zbigniew Zieliński (ITA) - Współautor, Janusz Furtak (ITA) - Współautor, Jan Chudzikiewicz (ITA) - Współautor, Andrzej Stasiak (ITA) - Współautor, Marek Brudka (FILBICO) - Współautor,


Algorytmizacja i symulacja procesów decyzyjnych w systemach klasy DSS, CMS i symulacyjnych: analiza złożoności i efektywności;

      Główni wykonawcy WCY:
Zbigniew Tarapata (ISI) - Kierownik,

Rodzaj: PBW
Okres realizacji: 2010-01-01 do 2010-12-31

Streszczenie: Celem projektu jest rozwój oraz badanie algorytmów związanych ze wspomaganiem procesów decyzyjnych w systemach wspomagania decyzji (DSS), zarządzania kryzysowego (CMS) i symulacyjnych pod kątem ich złożoności obliczeniowej i efektywności.

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Approximation Scheduling Algorithms for Solving Multi-objects Movement Synchronization Problem, (Czasopismo), 2009, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, ISBN/ISSN: 0302-9743
Autor: Zbigniew Tarapata (ISI) - Autor,
2. A Parallel Decomposition Algorithm for Shortest Path Problem in Large-Size Mesh Networks, (Czasopismo), 2010, BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
Autor: Zbigniew Tarapata (ISI) - Autor,


Analiza i modelowanie systemów wspomagania podejmowania decyzji oraz szkolenia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych ;

      Główni wykonawcy WCY:
Zbigniew Tarapata (ISI) - Kierownik, Andrzej Ameljańczyk (ISI) - Główny wykonawca, Marian Chudy (ISI) - Główny wykonawca, Andrzej Najgebauer (ISI) - Główny wykonawca, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Główny wykonawca, Andrzej Walczak (ISI) - Główny wykonawca, Dariusz Pierzchała (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Rulka (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Koszela (ISI) - Główny wykonawca, Wojciech Kulas (ISI) - Główny wykonawca, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Główny wykonawca,

Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: PBS
Okres realizacji: 2010-01-01 do 2011-12-31

Streszczenie: Cele jakie chcemy osiągnąć, przekładają się na następujące zadania: 1. modelowanie i optymalizacja procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych; 2. algorytmizacja procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych; 3. kalibracja i weryfikacja modeli i algorytmów wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych; 4. opracowanie elementów metodyki konstruowania informatycznych systemów wspomagania decyzji oraz szkolenia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych; 5. opracowanie elementów metodyki integrowania informatycznych systemów wspomagania decyzji oraz szkolenia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych; 6. opracowanie miar i metod badania efektywności i niezawodności systemów wspomagania decyzji oraz szkolenia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych; 7. opracowanie miar i metod badania niezawodności oprogramowania systemów wspomagania decyzji oraz szkolenia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

Opis planownaych wyników: Wymiernym wynikiem pracy będą przede wszystkim modele i algorytmy wspomagania decyzji dla wybranych problemów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, jak również elementy metodyk wytwarzania i integracji informatycznych systemów wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, wraz z modelami oceny efektywności i niezawodności konstruowanych/integrowanych systemów oraz oprogramowania tych systemów. Wynikiem pracy będą również publikacje w czasopismach naukowych oraz referaty na konferencjach dotyczące wybranych elementów wytwarzania i integracji systemów symulacyjnych oraz informatycznych systemów wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Przewiduje się, że w wyniku realizacji pracy powstaną rozprawy doktorskie i fragmenty rozpraw habilitacyjnych. Odrębnym rezultatem pracy będzie przygotowanie wniosków o finansowanie badań w ramach 7-mego Programu ramowego UE oraz programów badawczych finansowanych przez EDA oraz MNiSW. Ponadto wyniki zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w ramach kształcenia studentów na specjalnościach wojskowych (systemy wspomagania dowodzenia) i cywilnych (systemy informatyczne, informatyczne systemy zarządzania).

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Wykorzystanie modeli pokrycia i alokacji zasobów do wspomagania decyzji w działaniach ratowniczych i reagowaniu kryzysowym, (Czasopismo), 2008, BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, ISBN/ISSN: 1508-4183
Autorzy: Zbigniew Tarapata (ISI) - Współautor, Stefan Wrocławski (ISI) - Współautor,
2. Stochastic PERT and CAST Logic Approach for Computer Support of Complex Operation Planning, (Czasopismo), 2010, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
Autorzy: Ryszard Antkiewicz (ISI) - Autor, Arkadiusz Gąsecki (IMK) - Współautor, Andrzej Najgebauer (ISI) - Współautor, Dariusz Pierzchała (ISI) - Współautor, Zbigniew Tarapata (ISI) - Współautor,


Diagnostyka specjalizowanej sieci mikrokomputerowej;

      Główni wykonawcy WCY:
Artur Arciuch (ITA) - Kierownik,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: GD
Charakter realizacji: samodzielnie
Okres realizacji: 2010-01-01 do 2011-12-31

Streszczenie: Celem pracy badawczej było zbudowanie eksperymentalnej sieci mikrokomputerowej do implementacji oraz badania metod diagnostyki systemowej. Realizacja pracy badawczej wymagała analizy metod testowania sieci mikroprocesorowych i komputerowych wykorzystujących metodę porównawczą diagnozowania sieci, bazującą na modelu MM [1][2]. Zostało również dobrane zadanie użytkowe dla sieci, którym było sortowanie bitoniczne [3] [4] Sieć komputerowa została zbudowana z wykorzystaniem mikrokomputerów Micro2440 wyposażonych w procesory ARM S3C2440OAL firmy Samsung. Mikrokomputery były ze sobą połączone za pomocą interfejsów: RS232 i Ethernet. Rezultatem realizacji pracy badawczej jest eksperymentalna sieć mikrokomputerowa z zaimplementowanym programem realizującym testowanie się sieci, bazującym na metodzie prób porównawczych i modelu MM. Wyniki realizacji pracy badawczej zostały opublikowane w czasopiśmie Przegląd Elektrotechniczny, w monografii oraz na XVII Konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego SCR'2011. [1] Maeng J., Malek M.: A Comparison Connection Assignment for Self-Diagnosis of Multiprocessor Systems, Digest Int'l Symp.FTC, 1981, pp.173-175 [2] Malek M.: A Comparison Connection Assignment for Self-Diagnosis of Multiprocessors Systems, Proc. Seventh Int'l Symp. Computer Architecture, 1980, pp.31-35 [3] Grama, A., Gupta, A., Karypis, G, Kumar, V.: Introduction to Parallel Computing, Addison Wesley, 2003 [4] Mihai Florin Ionesco M.F., Schauser K. E: Optimizing Parallel Bitonic Sort, Parallel Processing Symposium, 1997. Proceedings., 11th International Volume , Issue , 1-5 Apr 1997 Page(s):303 - 309

Opis planownaych wyników: Planowanym rezultatem realizacji pracy badawczej będzie eksperymentalna sieć mikrokomputerowa z zaimplementowanym programem realizującym testowanie się sieci, bazującym na metodzie prób porównawczych i modelu MM.

Opis uzyskanych wyników: Rezultatem realizacji pracy badawczej jest eksperymentalna sieć mikrokomputerowa z zaimplementowanym programem realizującym testowanie się sieci, bazującym na metodzie prób porównawczych i modelu MM. Wyniki realizacji pracy badawczej były publikowane w czasopiśmie Przegląd Elektrotechniczny: Arciuch A.: Reliability State of Connections in a Microprocessor Network, with Binary Hypercube Structure, Przegląd elektrotechniczny, Warszawa, 2010, pp.154-156(j.angielski), w artykule: Zieliński Z., Chudzikiewicz J., Arciuch A., Kulesza R.: Sieć procesorów o łagodnej degradacji i strukturze logicznej typu sześcianu 4 wymiarowego, rozdział monografii Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego praca zbiorowa pod redakcją Leszka Trybusa i Sławomira Samoleja, WKŁ, 2011, pp.219-232 (j.polski) oraz na XVIII Konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego 2011.


Zorientowana na usługi magistrala wymiany informacji w systemach symulacyjnych wspomagających reagowanie kryzysowe i konfliktowe;

      Główni wykonawcy WCY:
Dariusz Pierzchała (ISI) - Kierownik, Rafał Kasprzyk (ISI) - Wykonawca, Andrzej Najgebauer (ISI) - Wykonawca,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: GD
Okres realizacji: 2010-01-01 do 2010-12-31

Streszczenie: W rozproszonych systemach wspomagania reagowania kryzysowego integrowane są narzędzia monitorujące, bazy danych, interfejsy użytkownika oraz zobrazowania mapowego i wreszcie systemy prognozowania, symulacji oraz wspomagania decyzji. Każda z powyższych klas oprogramowania charakteryzuje się innymi wymaganiami funkcjonalnymi a w efekcie różnymi interfejsami wymiany danych. Wymiana informacji pomiędzy systemami o architekturach HLA i SOA zakłada wykorzystanie usługi sieciowej dostępne w sieci Internet, która z jednej strony spełnia wymagania interfejsów SOA a z drugiej strony komunikuje się z oprogramowaniem Runtime Infrastructure (RTI) architektury HLA. Proponowany temat stanowić będzie etap praktycznej implementacji wyników uzyskanych w pracy GD-675 pt.: „Metoda wymiany informacji między heterogenicznymi systemami symulacji oraz wspomagania decyzji w systemach reagowania kryzysowego o architekturze SOA”. Platformą aplikacyjną dla opracowanej metody będzie m.in. Framework Mule – biblioteka komponentów integracyjnych klasy open source, realizujących koncepcję szyny usług ESB (ang. Enterprise Service Bus). Rdzeniem proponowanego rozwiązania będzie szyna komunikatów, przekazująca dane pomiędzy nadawcami i odbiorcami za pośrednictwem wielu definiowalnych usług. Zakłada się uzyskanie integracji wybranych klas systemów na poziomach technicznym oraz w części semantycznym.

Opis uzyskanych wyników: Opublikowanie referatów na konferencjach krajowych (m.in. Warsztaty Symulacyjne PTSK 2010) i międzynarodowych („Seventh International Conference on Computer Simulation in Risk Analysis and Hazard Mitigation”) oraz wygłoszenie seminarium. Praktycznym wynikiem pracy to takżeimplementacja metody wymiany informacji między heterogenicznymi systemami symulacji oraz wspomagania decyzji w systemach reagowania kryzysowego o architekturze SOA. Platformą aplikacyjną dla opracowanej metody jest Framework Mule – biblioteka komponentów integracyjnych klasy open source, realizujących koncepcję szyny usług ESB (ang. Enterprise Service Bus). Wyniki pracy mogą zostać wykorzystane w przyszłych pracach nad wydajną, niezawodną i rozszerzalną architekturą systemów wspomagania decyzji na potrzeby reagowania kryzysowego.


Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie;

      Główni wykonawcy WCY:
Tomasz Górski (ISI) - Kierownik, Jarosław Koszela (ISI) - Główny wykonawca, Krzysztof Murawski (ITA) - Główny wykonawca, Piotr Bora (IMK) - Główny wykonawca, Dariusz Kluczyk (WCY) - Główny wykonawca, Roman Budziło (WCY) - Wykonawca, Teresa Kołecka (WCY) - Wykonawca, Ryszard Piwowarczyk (IOZ) - Wykonawca, Szczepan Malmur (WCY) - Wykonawca, Łukasz Skibniewski (ITA) - Główny wykonawca, Roman Konieczny (WCY) - Wykonawca,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: NCBiR
Rodzaj: UE
Charakter realizacji: samodzielnie
Okres realizacji: 2009-09-21 do 2015-06-30

Instytucja/e finansujące:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa)

Streszczenie: Działania CSZIS koncentrować się będą na kształceniu informatyków z rozszerzonym programem zagadnień związanych ze wsparciem przemysłu i sektora publicznego oraz budowie kompetencji umożliwiających współpracę partnerską z wiodącymi światowymi producentami oprogramowania. Utworzona zostanie nowa specjalność „Inżynieria systemów”. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnieniach: projektowania systemów zarządzania generacją rozproszoną energii odnawialnej (ang. Smart Grid), inteligentnego zarządzania miastami, integracji systemów informatycznych, architektury korporacyjnej, symulacji i optymalizacji procesów, szyfrowania i bezpieczeństwa systemów, projektowania systemów mobilnych dla sektora publicznego (m.in. dla Straży Pożarnej i Pogotowia) oraz projektowania systemów pro aktywnego przewidywania zdarzeń i zapobiegania sytuacjom kryzysowym (m.in. dla górnictwa). Ponadto, realizowane będą wspólne międzyuczelniane projekty studenckie (m.in. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Centralnej Florydy, Instytut Inżynierii Zaawansowanych Systemów). Studenci będą mieli dzięki temu możliwość szerokiego rozwoju oraz nawiązania cennych kontaktów międzynarodowych. W ramach CSZIS prowadzone będą prace badawcze rozwiązujące realne problemy istniejące w przedsiębiorstwach komercyjnych oraz instytucjach sektora publicznego. Studenci uczestniczący w tego typu pracach badawczych uzyskają niezwykle wysokie kompetencje i staną się bardzo poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy. CSZIS zakłada utworzenie laboratoriów specjalizowanych (m.in. systemów wbudowanych, biometrycznego i ergonomii, sieciowego, multimedialnego, robotyki, telemetrycznego, kryptograficznego, zobrazowania wielkoformatowego i symulacji rozszerzonej) oraz wyposażenie serwerowni z wbudowanymi mechanizmami wirtualizacji, które zapewniają wysoki poziom automatyzacji oraz prostą optymalizację obciążenia. Serwerownia zapewniać także będzie przetwarzanie wektorowe (procesory GPU), obsługę wirtualnych desktopów, chmurę dla prac laboratoryjnych oraz obsługę nauczania na odległość. Serwerownia charakteryzować się będzie bardzo dobrymi parametrami technicznymi: 10 TB pamięci RAM, 180 TB pamięci masowej, 4500 rdzeni procesorów graficznych, 450 rdzeni procesorów jednostek centralnych, moc obliczeniowa procesorów graficznych ok. 12 Tflops, moc obliczeniowa procesorów jednostek centralnych ok. 6 Tflops. Dzięki planowanej infrastrukturze uzyskana zostanie także możliwość udostępnienia materiałów dla uczniów ze szkół średnich objętych współpracą z WAT.

Opis planownaych wyników: Głównym rezultatem realizacji projektu będzie powstanie na Wydziale Cybernetyki WAT kompleksowego ośrodka dydaktyczno-badawczego, wyposażonego w nowoczesną infrastrukturę ICT o wysokim standardzie. Infrastruktura ta pozwoli na kształcenie studentów studiów wyższych I, II i III na najwyższym poziomie, zgodnie z systemem krajowych ram kwalifikacji oraz prowadzenie badań naukowych.

Linki do stron z dodatkowymi informacjami:
      Strona projektu w OPI
      Strona domowa projektu


Kryptografia wykorzystująca krzywe eliptyczne w zastosowaniach do terminali telefonicznych i radiostacji IP przeznaczonych do pracy w sieciocentrycznych systemach koalicyjnych i narodowych;

      Główni wykonawcy WCY:
Jerzy Gawinecki (IMK) - Wykonawca, Michał Misztal (IMK) - Wykonawca, Tomasz Kijko (IMK) - Wykonawca, Krzysztof Mańk (IMK) - Wykonawca, Arkadiusz Szymaniec (IMK) - Wykonawca, Jarosław Łazuka (IMK) - Wykonawca, Leszek Brzeźny (IMK) - Wykonawca, Piotr Bora (IMK) - Kierownik,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: PBR
Charakter realizacji: konsorcjum naukowe
Okres realizacji: 2009-06-29 do 2011-06-29

Streszczenie: Wynikiem realizacji pracy był projekt oprogramowania z koprocesorem wspomagającego obliczenia dla systemów klucza publicznego bazujących na trudności wyznaczania logarytmu dyskretnego na krzywej eliptycznej. Koprocesor pracuje w dwóch trybach NATO i narodowym. Zaimplementowano również system kodowania mowy MELPe wraz z algorytmem szyfrowania symetrycznego AES256 oraz funkcją skrótu SHA384. Całość zaimplementowano na bazie telefonu AC-16 wyposażonego w dodatkowy moduł kryptograficzny. Wyniki pracy będą wykorzystane w Siłach Zbrojnych RP. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum Instytutu Matematyki i Kryptologii WCY WAT i firmą TRANSBIT

Opis planownaych wyników: Projekt narodowego rozwiązania systemu klucza publicznego wraz z wzorcową implementacją układową, projekt implementacji systemu klucza publicznego dla rozwiązania SCIP w strukturach programowalnych


Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia ;

      Główni wykonawcy WCY:
Grzegorz Bliźniuk (ISI) - Kierownik, Andrzej Ameljańczyk (ISI) - Wykonawca, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Wykonawca, Andrzej Gaj (ISI) - Wykonawca, Tomasz Górski (ISI) - Wykonawca, Tomasz Gzik (ISI) - Wykonawca, Piotr Kędzierski (ISI) - Wykonawca, Piotr Kosiuczenko (ISI) - Wykonawca, Jarosław Koszela (ISI) - Wykonawca, Andrzej Najgebauer (ISI) - Wykonawca, Tadeusz Nowicki (ISI) - Wykonawca, Kazimierz Worwa (ISI) - Wykonawca,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: UE
Rodzaj: PRUE
Charakter realizacji: centrum naukowo-przemysłowe
Okres realizacji: 2009-04-01 do 2010-06-30

Streszczenie: Projekt ma za zadanie wypełnić podstawową lukę blokującą efektywne wykorzystanie, w trakcie leczenia, coraz bardziej wiarygodnej wiedzy medycznej gromadzonej w elektro-nicznych zasobach wiedzy. Odzwierciedleniem tej luki jest brak standardowych metod umożliwiających niewizualne przesyłanie tej wiedzy w sposób uporządkowany i zapisany w formie procesu. Stworzenie i uzgodnienie przynajmniej na szczeblu narodowym takich standardowych metod uaktywniłoby rynek inteligentnych systemów informacji medycznej o pacjencie (EHR – Electronic Health Records) wzbogaconych o możliwości procesowego wsparcia lekarzy i innego personelu medycz-nego przy podejmowaniu przez nich decyzji klinicznych. KONSORCJUM: Wojskowa Akademia Tehcniczna Systemy Komputerowe – Główka S.A.

Linki do stron z dodatkowymi informacjami:
      Więcej informacji

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Analiza specyfiki Komputerowych Systemów Wspomagania Decyzji Medycznych w kontekście modelowania i algorytmizacji procesów decyzyjnych, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61086-60-4 ,
Autor: Andrzej Ameljańczyk (ISI) - Autor,
2. Matematyczny model przestrzeni życia w Komputerowym Systemie Wspomagania Decyzji Medycznych, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61086-60-4 ,
Autor: Andrzej Ameljańczyk (ISI) - Autor,
3. Badanie struktury informacyjnej w opisach wytycznych ścieżek klinicznych, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61086-60-4 ,
Autor: Tadeusz Nowicki (ISI) - Autor,
4. Ranking inicjatyw standaryzacyjnych oraz standardów kluczowych dla opisu wytycznych i ścieżek klinicznych, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61086-60-4 ,
Autor: Grzegorz Bliźniuk (ISI) - Autor,
5. Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wspierania modelowania procesów wspomagania podejmowania decyzji medycznych, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61086-61-1 ,
Autorzy: Tomasz Gzik (ISI) - Współautor, Piotr Kędzierski (ISI) - Współautor, Jarosław Koszela (ISI) - Współautor,
6. Hurtownie procesów i procesy dynamiczne, jako narzędzia wspierające wspomaganie podejmowania decyzji medycznych, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61086-61-1 ,
Autorzy: Tomasz Gzik (ISI) - Współautor, Piotr Kędzierski (ISI) - Współautor, Jarosław Koszela (ISI) - Współautor,
7. Analiza przydatności języka UML do modelowania procesów wspomagania decyzji medycznych, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61086-61-1 ,
Autor: Piotr Kosiuczenko (ISI) - Autor,
8. Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, (Monografia), 2010, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-60-2 ,
Autor: Grzegorz Bliźniuk (ISI) - Redaktor,


Kształtowanie wartości rynkowej spółek giełdowych - perspektywa polskiego rynku kapitałowego;

      Główni wykonawcy WCY: Monika Murawska (IOZ) - Kierownik,

Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: PBS
Okres realizacji: 2009-01-01 do 2011-06-30

Streszczenie: W pracy analizowano problem kształtowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa w aspekcie praktyki zarządzania jego zasobami. Celem badań była identyfikacja przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które w długim okresie są zdolne do trwałego, względnie systematycznie realizowanego wzrostu wartości rynkowej, mierzonej za pomocą bieżących cen akcji oraz określenie czynników, które mogą sprzyjać temu procesowi. W toku prowadzonych analiz m.in. pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą, że niewiele spółek publicznych jest zdolnych do realizowanego w ten sposób wzrostu wartości rynkowej. Proces ten jest bowiem bardzo delikatny, szczególnie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Nieoczekiwane, niesprzyjające warunki lub przeciwnie – pozytywne sygnały rynkowe – mogą wpłynąć na znaczną zmianę w postrzeganiu spółki przez inwestorów i kształtowaniu jej finalnej ceny. W badaniach statystycznych wykazano, że silny trend wzrostowy kursu akcji w przyjętym okresie cechował zaledwie 8,57% badanej populacji (12 przedsiębiorstw). Ponadto, w przypadku przeciętnej spółki giełdowej nie można wnioskować o istnieniu silnego trendu liniowego cen akcji. W tym aspekcie wyniki badań uzyskane dla wspomnianych 12 przedsiębiorstw można uznać nie tylko za najlepsze, ale również za wyjątkowe na tle całej populacji. Spółki te poddano analizie za pomocą metody studium przypadku. Stwierdzono, że wartość rynkowa każdej z nich w badanym okresie istotnie wzrosła, m.in. dzięki innowacyjności w zakresie prowadzonego modelu biznesowego i technologii, prowadzeniu działalności w rentownych sektorach niszowych, charakteryzujących się istotnymi ekonomicznymi i prawnymi barierami wejścia, intensywnemu i skutecznemu pozyskiwaniu funduszy na rozwój działalności z różnych źródeł (m.in. w drodze emisji akcji, uzyskania finansowania z funduszy Unii Europejskiej), pozyskaniu najlepszych lokalizacji dla tworzonej sieci sprzedaży, realizacji strategii budowy marki, wysokiej dynamice wzrostu wyników finansowych w długim okresie, ekspansji zagranicznej, aktywnie prowadzonej polityce utrzymywania dobrych relacji inwestorskich, w tym polityce przejrzystości organizacji, utrzymaniu pakietu kontrolnego akcji spółek przez jej założycieli. Potwierdzono również hipotezę, że w przypadku przedsiębiorstw charakteryzujących się silnym trendem zwyżkowym cen akcji większą wartość posiada pozabilansowy majątek niematerialny (określany za pomocą kategorii wartości firmy) niż wartość księgowa (która w dużej mierze określa wartość aktywów materialnych). Procedura przyjęta w badaniach składała się z oceny kształtowania cen akcji spółek publicznych i identyfikacji przedsiębiorstw spełniających w największym stopniu przyjęte kryteria wyboru, analizy działalności prowadzonej przez wybrane przedsiębiorstwa, oceny struktury akcjonariatu, analizy zmian w zakresie przychodów i zysków netto, szacowania wartości księgowej, rynkowej i wartości pozabilansowych aktywów niematerialnych, analizy strategii przedsiębiorstw za pomocą metody studium przypadku. Wyniki badań empirycznych poprzedzono rozważaniami teoretycznymi dotyczącymi kształtowania wartości przedsiębiorstw.


Metoda wymiany informacji między heterogenicznymi systemami symulacji oraz wspomagania decyzji w systemach reagowania kryzysowego o architekturze SOA;

      Główni wykonawcy WCY:
Dariusz Pierzchała (ISI) - Kierownik, Jarosław Rulka (ISI) - Wykonawca, Mariusz Chmielewski (ISI) - Wykonawca,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: GD
Okres realizacji: 2009-01-01 do 2009-12-31

Streszczenie: Celem projektu jest opracowanie programowej metody wymiany danych między systemami wspomagania decyzji, w szczególności symulacyjnymi, we wspomaganiu reagowania kryzysowego. Podstawowym zadaniem jest uzyskanie systemu o architekturze SOA, złożonego z rozproszonych i heterogenicznych podsystemów, zgodnych jednocześnie ze standardem HLA. Metoda zakłada wykorzystanie usługi sieciowej, która z jednej strony spełnia wymagania interfejsów SOA a z drugiej strony komunikuje się z oprogramowaniem RTI (Runtime Infrastructure) architektury HLA. Integracja systemów realizowana jest na trzech poziomach: technicznym, syntaktycznym oraz po części semantycznym.

Opis uzyskanych wyników: Opracowana metoda dotyczy wymiany informacji pomiędzy systemami o architekturach HLA i SOA zakłada wykorzystanie usługi sieciowej dostępnej w sieci Internet, która z jednej strony spełnia wymagania interfejsów SOA a z drugiej strony komunikuje się z oprogramowaniem RTI (Runtime Infrastructure) architektury HLA. Rola pośrednika między środowiskiem RTI i aplikacjami, które wymagają dostępu do tego środowiska, spełniona jest m.in. przez tłumaczenie komunikatów do postaci zrozumiałej dla środowiska HLA. Komunikacja odbywa się w obie strony. Zakupione pakiety oprogramowania HLA RTI stanowią implementacje standardu HLA, który jest podstawowym protokołem komunikacji w systemach symulacji rozproszonej. Wykonano z ich pomocą implementację i badania tytułowej metody. Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie systemów nowoprojektowanych oraz spadkowych. Otwarta architektura systemu opartego na usługach gwarantuje możliwość rozszerzania jego funkcjonalności oraz dynamiczne re-konfigurowanie.


Integracja systemów dowodzenia;

      Główni wykonawcy WCY:
Zbigniew Tarapata (ISI) - Kierownik, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Wykonawca, Mariusz Chmielewski (ISI) - Wykonawca, Tomasz Drozdowski (ISI) - Wykonawca, Rafał Kasprzyk (ISI) - Wykonawca, Jarosław Koszela (ISI) - Wykonawca, Andrzej Najgebauer (ISI) - Wykonawca, Wojciech Kulas (ISI) - Wykonawca, Dariusz Pierzchała (ISI) - Wykonawca, Jarosław Rulka (ISI) - Wykonawca, Tomasz Tarnawski (ISI) - Wykonawca, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Wykonawca,

Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: PBR
Okres realizacji: 2008-12-15 do 2010-12-14

Instytucja/e finansujące:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa)

Streszczenie: Celem projektu jest opracowanie narzędzi, mechanizmów i procedur platformy integracyjnej systemów dowodzenia, zawierającej: prototyp łącza systemów wspomagania dowodzenia; zasady metodyczne, techniki i narzędzia budowania nowych systemów wspomagania dowodzenia dostosowanych do współpracy z wykonanym prototypem łącza; zbiór metod w zakresie wspomagania realizacji poszczególnych faz, etapów i czynności procesu dowodzenia w działaniach połączonych dla różnych rodzajów SZ i rodzajów wojsk; demonstrator środowiska programowego do weryfikacji opracowanych modeli i algorytmów wspomagania podejmowania decyzji w operacji połączonej i walce.

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Multiresolution models and algorithms of movement planning and their application for multiresolution battlefield simulation, (Czasopismo), 2010, LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Autor: Zbigniew Tarapata (ISI) - Autor,
2. An Algorithmic Approach To Social Knowledge Processing And Reasoning Based On Graph Representation – A Case Study, (Czasopismo), 2010, LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Autorzy: Zbigniew Tarapata (ISI) - Współautor, Mariusz Chmielewski (ISI) - Współautor, Rafał Kasprzyk (ISI) - Współautor,
3. Graph-based optimization method for information diffusion and attack durability in networks, (Czasopismo), 2010, LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Autorzy: Zbigniew Tarapata (ISI) - Współautor, Rafał Kasprzyk (ISI) - Współautor,
4. Subgraphs Generating Algorithm for Obtaining Set of Node-Disjoint Paths in Terrain-Based Mesh Graphs , (Czasopismo), 2010, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
Autorzy: Zbigniew Tarapata (ISI) - Współautor, Stefan Wrocławski (ISI) - Współautor,
5. Multicriteria movement synchronization scheduling problems and algorithms, (Referat), 2010, , 24th European Conference on Operational Research Euro XXIV
Autor: Zbigniew Tarapata (ISI) - Autor,
6. Selected Problems of Designing and Using Deterministic and Stochastic Simulators for Military Trainings, (Referat), 2010, , 43rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'2010)
Autorzy: Wojciech Kulas (ISI) - Współautor, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Współautor, Andrzej Najgebauer (ISI) - Współautor, Dariusz Pierzchała (ISI) - Współautor, Jarosław Rulka (ISI) - Współautor, Zbigniew Tarapata (ISI) - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,
7. Movement Simulation and Management of Cooperating Objects in CGF Systems: a Case Study, (Czasopismo), 2010, LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Autor: Zbigniew Tarapata (ISI) - Autor,


Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji;

      Główni wykonawcy WCY:
Andrzej Najgebauer (ISI) - Kierownik, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Główny wykonawca, Zbigniew Tarapata (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Koszela (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Rulka (ISI) - Główny wykonawca, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Kierownik grupy zadań n-b, Mariusz Chmielewski (ISI) - Główny wykonawca, Rafał Kasprzyk (ISI) - Główny wykonawca, Tomasz Tarnawski (ISI) - Główny wykonawca, Wojciech Kulas (ISI) - Główny wykonawca, Tomasz Drozdowski (ISI) - Główny wykonawca, Dariusz Pierzchała (ISI) - Główny wykonawca,

Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: PBR
Charakter realizacji: centrum naukowo-przemysłowe
Okres realizacji: 2008-12-15 do 2010-12-15

Instytucja/e finansujące:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa)

Streszczenie: Istotą współczesnych działań militarnych jest osiągnięcie celów strategicznych lub politycznych bez zadawania przeciwnikowi niepotrzebnych strat.Prowadzi to do działań połączonych, w których pod jednolitym dowództwem realizują przydzielone zadania elementy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Działania połączone przyjmują różną formę – od klasycznych po niekonwencjonalne, zmienne w różnych fazach operacji. Doktryna ta jest źródłem nowych wymagań dla systemów modelowania i symulacji pola walki, skutkiem czego autonomiczne symulatory wybranych działań lub rodzajów sił zbrojnych nie są już wystarczające. Niezbędne jest posiadanie odpowiednio przygotowanych symulatorów wszystkich rodzajów sił zbrojnych dla prowadzenia symulacji wszystkich działań, w tym połączonych, na wszystkich poziomach szczegółowości – od niemalże pojedynczego żołnierza aż do zgrupowania międzynarodowego dowolnie wysokiego szczebla. Zatem integracja systemów modelowania i symulacji działań bojowych różnych rodzajów sił zbrojnych oraz działań połączonych jest niezbędna dla szybkiego osiągnięcia współdziałania wojsk, sztabów i dowódców SZ RP z międzynarodowymi siłami sojuszniczymi

Opis uzyskanych wyników: W aspekcie praktycznym wymiernym efektem realizacji projektu jest heterogeniczne rozproszone środowisko symulacyjne, wykorzystujące funkcjonujące w wojsku polskim autonomiczne symulatory programowe, rozszerzone o przedstawione powyżej modele działań. Sprzętowo-programowa platforma komunikacji i synchronizacji charakteryzuje się otwartością architektury, umożliwiając jej maksymalną użyteczność i elastyczność. Większość obecnie konstruowanych symulatorów posiada architekturę wielowarstwową, w której wyróżnia się warstwę pośredniczącą. Jest to uzasadnione heterogenicznością źródeł danych, różnymi językami i środowiskami programowania, długim planowanym okresem użytkowania systemu, koniecznością zapewnienia skalowalności i rekonfigurowalności, dużym jednoczesnym obciążeniem systemu przez użytkowników. W projekcie zaproponowano sposób komunikacji symulatorów, umożliwiający przesyłanie pomiędzy systemami informacji o symulowanych obiektach. Wykorzystany został przede wszystkim NATO-wski standard HLA (High Level Architecture), który umożliwia spójną i zrozumiałą wymianę informacji pomiędzy symulowanymi obiektami rozproszonych systemów. W porównaniu ze standardami „przemysłowymi” warstwy pośredniej (np. CORBA) tylko HLA posiada usługi zarządzania czasem symulacyjnym.

Linki do stron z dodatkowymi informacjami:
      Więcej informacji
      Wyniki prezentowane na ćwiczeniach Ryś-10
      Wyniki prezentowane na warsztatch Stokrotka'10
      Wymulator wariantów działań

Przykładowe obrazy::Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Budowa komunikatów ADatP-3 w systemach symulacji działań bojowych. OWNSITREP Meldunek sytuacyjny własnych wojsk lądowych , (Monografia), 2010, wydawnictwo: Druk PPHU Remigraf, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-75-6 ,
Autorzy: Zbigniew Piotrowski (AON) - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,
2. Budowa komunikatów ADatP-3 w systemach symulacji działań bojowych. ENSITREP Meldunek o siłach lądowych przeciwnika , (Monografia), 2010, wydawnictwo: Druk PPHU Remigraf, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-72-5 ,
Autorzy: Zbigniew Piotrowski (AON) - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,
3. Budowa komunikatów ADatP-3 w systemach symulacji działań bojowych. LOGSITLAND Sytuacyjny meldunek logistyczny jednostki lądowej wojsk własnych , (Monografia), 2010, wydawnictwo: Druk PPHU Remigraf, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-74-9 ,
Autorzy: Zbigniew Piotrowski (AON) - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,
4. Approximation Scheduling Algorithms for Solving Multi-objects Movement Synchronization Problem, (Czasopismo), 2009, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, ISBN/ISSN: 0302-9743
Autor: Zbigniew Tarapata (ISI) - Autor,
5. Selected Problems of Designing and Using Deterministic and Stochastic Simulators for Military Trainings, (Referat), 2010, , 43rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'2010)
Autorzy: Wojciech Kulas (ISI) - Współautor, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Współautor, Andrzej Najgebauer (ISI) - Współautor, Dariusz Pierzchała (ISI) - Współautor, Jarosław Rulka (ISI) - Współautor, Zbigniew Tarapata (ISI) - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,
6. System wielorozdzielczej symulacji działań militarnych, (Referat), 2010, , XVII Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej
Autorzy: Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor, Jarosław Koszela (ISI) - Współautor, Mariusz Chmielewski (ISI) - Współautor,
7. Multiresolution models and algorithms of movement planning and their application for multiresolution battlefield simulation, (Czasopismo), 2010, LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Autor: Zbigniew Tarapata (ISI) - Autor,
8. Stochastic PERT and CAST Logic Approach for Computer Support of Complex Operation Planning, (Czasopismo), 2010, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
Autorzy: Ryszard Antkiewicz (ISI) - Autor, Arkadiusz Gąsecki (IMK) - Współautor, Andrzej Najgebauer (ISI) - Współautor, Dariusz Pierzchała (ISI) - Współautor, Zbigniew Tarapata (ISI) - Współautor,
9. Subgraphs Generating Algorithm for Obtaining Set of Node-Disjoint Paths in Terrain-Based Mesh Graphs , (Czasopismo), 2010, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
Autorzy: Zbigniew Tarapata (ISI) - Współautor, Stefan Wrocławski (ISI) - Współautor,
10. Movement Simulation and Management of Cooperating Objects in CGF Systems: a Case Study, (Czasopismo), 2010, LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Autor: Zbigniew Tarapata (ISI) - Autor,


Implementacja systemu kryptograficznego w oparciu o innowacyjne technologie półprzewodnikowe;

      Główni wykonawcy WCY:
Jerzy Gawinecki (IMK) - Kierownik, Janusz Szmidt (IMK) - Wykonawca, Piotr Bora (IMK) - Wykonawca, Michał Misztal (IMK) - Wykonawca, Tomasz Kijko (IMK) - Wykonawca, Krzysztof Mańk (IMK) - Wykonawca, Arkadiusz Szymaniec (IMK) - Wykonawca, Jarosław Łazuka (IMK) - Wykonawca, Leszek Brzeźny (IMK) - Wykonawca, Michał Glet (IMK) - Wykonawca, Mateusz Buczek (IMK) - Wykonawca, Łukasz Dzieł (IMK) - Wykonawca, Marek Grądzki (IMK) - Wykonawca, Kamil Kaczyński (IMK) - Wykonawca, Piotr Kacprzyk (IMK) - Wykonawca,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: PBR
Charakter realizacji: konsorcjum naukowe
Okres realizacji: 2008-12-08 do 2010-12-07

Instytucja/e finansujące:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa)

Streszczenie: Praca obejmowała zaprojektowanie i wykonanie praktycznego modułu kryptograficznego umożliwiającego realizację wszystkich krytycznych kryptograficznie funkcji w jednym układzie scalonym. Układ ten wyposażony jest również w procesor 32 bitowy obsługujący szybkie kanały telekomunikacyjne. Zaprojektowany został również system kryptograficzny wykorzystujący klucz publiczny, algorytmy symetryczne szyfrowania informacji oraz funkcję skrótu. Projekt był realizowany w ramach Konsorcjum Instytutu Matematyki i Kryptologii WCY WAT a firma WASKO.

Opis uzyskanych wyników: W wyniku realizacji pracy powstał system kryptograficzny wraz z gotowymi prototypami urządzeń szyfrujących możliwy do zastosowania w gospodarce narodowej. Docelowo planuje się zastosować uzyskane rozwiązanie w PKP, Bankach Spółdzielczych oraz innych instytucjach oraz służbach specjalnych.


Metoda gwarantowania jakości usług w taktycznym systemie łączności wykorzystującym technikę sieciową IPv6 i integracji systemów bazujących na IPv4;

      Główni wykonawcy WCY:
Janusz Furtak (ITA) - Kierownik, Zbigniew Świerczyński (ITA) - Główny wykonawca, Tomasz Malinowski (ITA) - Główny wykonawca, Łukasz Strzelecki (ITA) - Wykonawca, Kamil Renczewski (ITA) - Wykonawca,

Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: PBR
Charakter realizacji: konsorcjum naukowe
Okres realizacji: 2008-11-28 do 2010-11-27

Instytucja/e finansujące:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa)

Streszczenie: Coraz powszechniej akceptowana w środowiskach wojskowych nowa teoria walki – „sieciocentryczne działania bojowe” rewolucjonizuje poglądy na współczesne militarne systemy łączności. Jednym z kluczowych elementów architektury „sieciocentrycznych działań bojowych” jest sieć transmisji informacji, której zasadniczym zadaniem jest umożliwienie stworzenia wśród uczestników walki wspólnej świadomości sytuacyjnej o szeroko rozumianej przestrzeni walki. Sieć transmisji informacji powinna umożliwić przyłączanie osób funkcyjnych organów dowodzenia, wymaganych sensorów oraz środków walki, a także zapewnić niezawodne przekazywanie informacji o różnej postaci (głosu, danych, obrazów, multimediów). System łączności wykorzystywany w działaniach sieciocentrycznych powinien bazować na sieciach homogenicznych wykorzystujących technikę sieciową IP, z uwzględnieniem najnowszej wersji tego protokołu. Jednym z istotnych zadań warunkujących wykorzystanie sieci IP jako kluczowej platformy komunikacyjnej w militarnych systemach łączności jest rozwiązanie szeregu problemów związanych między innymi z zapewnieniem gwarancji jakości usług (QoS), w tym specyficznych wojskowych wymagań priorytetów informacji i użytkowników, a także migracji tych systemów w kierunku technologii IPv6, z zapewnieniem współistnienia funkcjonujących systemów wykorzystujących IPv4. Wymagania takie wynikają zarówno z rosnących potrzeb, jak też z przyjętych przez NATO "celów Sił Zbrojnych", zwłaszcza celu EG 2780, w którym założono, że do 2016 r Wojsko Polskie ma rozwiązać problemy związane z zapewnieniem gwarancji jakości usług, a do 2019 dokonać migracji do technologii IPv6. W ramach realizacji projektu zostaną opracowane rekomendacje dotyczące sposobu zapewnienia QoS w taktycznym systemie łączności, a także integracji systemów bazujących na protokołach IPv4 oraz IPv6. Niniejsze wytyczne będą podstawą do opracowania koncepcji, a następnie implementacji zaproponowanych rozwiązań w urządzeniach teleinformatycznych wykorzystywanych w obecnie eksploatowanych aparatowniach łączności RWŁC-10/K/T systemu STORCZYK. W pierwszej fazie realizacji projektu zaproponowana zostanie koncepcja architektury taktycznej sieci łączności. Następnie dla zaproponowanej infrastruktury technicznej opracowana zostanie metoda QoS w taktycznym, homogenicznym systemie łączności. Wyniki pracy zostaną zweryfikowane przy wykorzystaniu narzędzi symulacyjnych oraz testów praktycznych. Wykonawcy dysponują szeregiem narzędzi symulacyjnych, w tym zaawansowanym programem symulacyjnym OPNET. Wyniki pracy zostaną zaimplementowane w urządzeniach aparatowni RWŁC-10/T/K celem demonstracji osiągniętych funkcjonalności. Możliwa jest także kontynuacja pracy w postaci wdrożenia wyników do eksploatowanych w SZ RP aparatowni, zawierająca w sobie odpowiednie badania eksploatacyjne i wojskowe. Uzyskane wyniki stanowić będą istotny wkład wykonawców projektu w rozwój wojskowych systemów łączności nowej generacji spełniających wymagania prowadzenia „bojowych działań sieciocentrycznych”. Zakłada się, że realizacja projektu ułatwi podjęcie decyzji, co do kontynuacji polityki doskonalenia systemów łączności w polskich siłach zbrojnych, a także będzie wspierała programy badawcze dotyczące problematyki sieciocentryczności. Wyniki realizacji projektu mogą także zostać wykorzystane podczas rozwoju infrastruktury teleinformatycznej publicznej oraz specjalnej (np. system bezpieczeństwa narodowego, systemy zarządzania kryzysowego).

Opis planownaych wyników: • zweryfikowana metoda gwarantowania jakości usług w taktycznej sieci łączności wykonanej w technice IP; • weryfikowana metoda tworzenia infrastruktury sieciowej umożliwiającej integrację systemów (sensorów) pracujących z wykorzystaniem protokołu IPv4 z homogeniczną taktyczną siecią łączności wykorzystującą protokół IPv6; • demonstracja wyżej wymienionych możliwości na bazie sprzętu wykorzystywanego w aparatowniach RWŁC-10/T/K systemu STORCZYK oraz badania zgodności IPv6 ze sprzętem innych państw w ramach Międzynarodowych Warsztatów Łączności COMBINED ENDEAVOR.

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Metodyka oceny mechanizmów integracji sieci IPv4 i IPv6, (Czasopismo), 2010, BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI, ISBN/ISSN: 1427-3578
Autorzy: Janusz Furtak (ITA) - Współautor, Zbigniew Świerczyński (ITA) - Współautor, Tomasz Malinowski (ITA) - Współautor,
2. Badanie porównawcze mechanizmów transportowania pakietów IPv4 przez środowisko IPv6, (Czasopismo), 2011, BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI, ISBN/ISSN: 1427-3578
Autorzy: Zbigniew Świerczyński (ITA) - Współautor, Janusz Furtak (ITA) - Współautor, Kamil Renczewski (ITA) - Współautor,
3. Badanie porównawcze mechanizmów transportowania pakietów IPv6 przez środowisko IPv4, (Czasopismo), 2011, BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI, ISBN/ISSN: 1
Autorzy: Tomasz Malinowski (ITA) - Współautor, Janusz Furtak (ITA) - Współautor, Kamil Renczewski (ITA) - Współautor,


Przestrajalny i rekonfigurowalny, mikro-optoelektroniczny system przełączania sygnału dla fotoniki i telekomunikacji;

      Główni wykonawcy WCY:
Andrzej Walczak (ISI) - Kierownik,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: PBG
Charakter realizacji: samodzielnie
Okres realizacji: 2008-11-05 do 2012-07-04

Instytucja/e finansujące:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa)

Streszczenie: Zamierzeniem badań jest: a) wykonanie samoorganizującego się sprzęgacza typu Y wielomodowych światłowodów planarnych indukowanych w układzie elektro-optycznym wiązką światła propagowaną równolegle do złącza półprzewodnik-ciekły kryształ, b) pomiary własności sprzęgacza oraz ich zależności od parametrów konstrukcyjnych i materiałowych dla światła z obszaru widma stosowanego w telekomunikacji światłowodowej. Istotą proponowanego rozwiązania jest wykorzystanie szczególnych właściwości złącza półprzewodnik-ciekły kryształ do sterowania przestrzennie ograniczoną deformacją warstwy ciekłego kryształu przy odpowiedniej polaryzacji elektrycznej tego złącza oraz propagującej się fali elektromagnetycznej. Projektodawcy zauważyli takie własności i uzyskali wyniki, które dały podstawy do tego wniosku. Wyniki są opublikowane we wskazanej niżej literaturze [1,2,3,4]. Wspomniana deformacja warstwy ciekłego kryształu powoduje lokalną zmianę współczynnika załamania. Lokalne zmiany współczynnika załamania w obszarze oświetlenia wprowadzoną wiązką światła są przyczyną tworzenia się falowodu, którego parametry w pierwszym rzędzie zależą od grubości warstwy ciekłokrystalicznej i jej wyjściowej orientacji, wartości napięcia sterującego, a także parametrów wiązki światła generującej światłowód. W szczególności istotny jest zakres widmowy tej wiązki ponieważ determinuje on jej oddziaływanie z półprzewodnikiem. Uzyskiwany efekt jest podobny do samo-ogniskowania wiązki, ale, w przypadku wiązki propagowanej równolegle do granicy złącza półprzewodnik-ciekły kryształ, oparty jest na innych od samo-ogniskowania zjawiskach fizycznych. Rezultatem jest otrzymanie światłowodu (a także sprzęgacza światłowodów) tworzonego samoczynnie przez wiązkę propagowaną. Wstępne, obiecujące i potwierdzone wyniki, uzyskane były na złączu polimer półprzewodzący-ciekły kryształ [1,2,3,4]. Jako polimer w tych eksperymentach stosowano z powodzeniem poly (N-vinylcarbazole) domieszkowany fullerenem C60. W przedstawionym projekcie wykorzystywane będzie także bezpośrednie złącze krzemu z ciekłym kryształem. Wykorzystamy tutaj nowe rozwiązania w zakresie porządkowania warstwy ciekłokrystalicznej. Porządkowanie ciekłego kryształu otrzymywane będzie poprzez oddziaływanie warstwy porządkowanej z mono-warstwą ciekłokrystalicznej substancji chemicznie związanej z podłożem krzemowym. Układ sprzęgacza światłowodów jest wytwarzany falą elektromagnetyczną z zakresu częstotliwości widzialnych (w eksperymencie 532nm, 540nm oraz 632nm zamiennie, zależnie od własności półprzewodnika). Dobrana odpowiednio mieszanina nematycznego ciekłego kryształu (z oknem transmisji w obszarze podczerwieni) pozwala na to, aby wiązką z zakresu widzialnego światła utworzyć sprzęgacz światłowodów prowadzących falę elektromagnetyczną w oknach częstotliwości telekomunikacyjnych ok.1310nm i ok.1500nm. Wykorzystanie ciekłego kryształu obok możliwości sterowania współczynnikiem sprzężenia, otwiera dodatkowo możliwość wąskopasmowego modulowania sygnału telekomunikacyjnego w sprzęgaczu. W stosunku do obecnych konstrukcji sprzęgaczy optycznych jest to cecha całkowicie nowa [1,2]. Urządzenie jest mikro-optoelektronicznym układem zintegrowanym w którym światłowody podłączone są do krawędzi komórki, a światło wprowadzane jest bezpośrednio do warstwy ciekłokrystalicznej. Przedmiotem badań będzie układ sprzęgacza typu Y ale proponowane rozwiązanie daje podstawy do opracowania technologii sprzęgania „wiele do wielu”. Zamierzeniem jest także opanowanie techniczne i ugruntowanie wiedzy o nowym rodzaju i nowej metodzie przełączania sygnału w sieciach światłowodowych, które (rodzaj i metodę) projektodawcy zaobserwowali i zaproponowali wcześniej [1,2,3,4]. Proponowana metoda jest przełączaniem (routing) typu optyczno-optycznego eliminującym całkowicie przetwarzanie sygnału telekomunikacyjnego na postać elektryczną i ponownie na optyczną. Proponowane rozwiązanie jest także odmienne w cechach i zastosowaniu od całkowicie optycznego przetwarzania sygnału telekomunikacyjnego w układach WDM, stosowanego tam tylko do multipleksowania sygnału. Rozwiązane proponowane jest alternatywą dla układów MEMS używanych aktualnie w przełączaniu (routingu) sygnału. Projekt jest multi-dyscyplinarny. Łączy doświadczenie kilku ośrodków krajowych takich jak Instytut Systemów Informatycznych WCY WAT, Instytut Fizyki Technicznej WNTC WAT, Instytut Chemii WNTC WAT, oraz CBMiM PAN. Planowane jest rozbudowanie badań w obszarze współpracy międzynarodowej w związku z zaproszeniem projektodawców do współrealizacji tematu LIWARI (Light Induced Waveguides for Readdresable Interconnects) zgłoszonego w ramach inicjatywy FET w 7PR UE i koordynowanym w Polsce przez prof. Mirosława Karpierza z Politechniki Warszawskiej.

Opis planownaych wyników: Opracowanie know-how technologii, wykorzystującej unikalne właściwości złącza półprzewodnik-ciekły kryształ, do konstruowania samo-organizującego się sprzęgania wiązek sygnałów optycznych w planarnej komórce ciekłokrystalicznej. Zaproponowanie nowej generacji układu optoelektronicznego dla telekomunikacji szerokopasmowej.


Infrastruktury systemów sieciocentrycznych niskiego szczebla;

      Główni wykonawcy WCY: Adam Patkowski (ITA) - Kierownik,
Krzysztof Murawski (ITA) - Kierownik, Artur Arciuch (ITA) - Wykonawca, Andrzej Chojnacki (ITA) - Główny wykonawca, Jan Chudzikiewicz (ITA) - Wykonawca, Krzysztof Liderman (ITA) - Wykonawca, Zbigniew Suski (ITA) - Wykonawca, Zbigniew Zieliński (ITA) - Wykonawca, Janusz Furtak (ITA) - Wykonawca, Leszek Grad (ITA) - Wykonawca, Roman Kulesza (WCY) - Główny wykonawca, Tomasz Pałys (ITA) - Wykonawca, Krzysztof Politowski (ITA) - Wykonawca, Łukasz Strzelecki (ITA) - Wykonawca, Witold Żorski (ITA) - Wykonawca,

Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: PBS
Okres realizacji: 2008-01-01 do 2009-12-31

Streszczenie: W ramach realizacji pracy dokonano przeglądu metod diagnozowania sieci. W sposób zasadniczy rozwinięto zagadnienia diagnozowania sieci o strukturze hipersześcianu. Badania te poparto pracami związanymi z bezpieczeństwem użytkowania systemów teleinformatycznych, szczególnie Sił Zbrojnych RP. Dokonano również analizy ochrony informacji w systemach sieciocentrycznych wykorzystujących teleinformatyczne systemy cywilne i przemysłowe. Badania te uwzględniały takie zagadnienia jak sposób kontroli dostępu, a także łączenie sieci pracujących z różnymi klauzulami tajności.

Opis uzyskanych wyników: W ramach realizacji pracy dokonano przeglądu metod diagnozowania sieci. W sposób zasadniczy rozwinięto zagadnienia diagnozowania sieci o strukturze hipersześcianu. Badania te poparto pracami związanymi z bezpieczeństwem użytkowania systemów teleinformatycznych, szczególnie Sił Zbrojnych RP. Dokonano również analizy ochrony informacji w systemach sieciocentrycznych wykorzystujących teleinformatyczne systemy cywilne i przemysłowe. Badania te uwzględniały takie zagadnienia jak sposób kontroli dostępu, a także łączenie sieci pracujących z różnymi klauzulami tajności.


Modelowanie, symulacja i algorytmizacja wybranych procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych - analiza złożoności, efektywności i zastosowań;

      Główni wykonawcy WCY:
Zbigniew Tarapata (ISI) - Kierownik,

Rodzaj finansowania: gospodarka
Rodzaj: GW-AD
Okres realizacji: 2008-01-01 do 2008-12-31

Streszczenie: Wynikiem realizowanej pracy jest opracowanie nowych oraz rozwój istniejących modeli i algorytmów związanych z wybranymi procesami decyzyjnymi w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Praca w szczególności skupiała się na analizie złożoności obliczeniowej i efektywności wybranych algorytmów związanych ze wspomnianymi procesami decyzyjnymi.

Opis uzyskanych wyników: Najważniejsze wyniki szczegółowe, które udało się uzyskać są następujące: • zdefiniowano problem harmonogramowania zsynchronizowanego przemieszczania wielu obiektów w postaci dwukryterialnego nieliniowego zadania optymalizacji. Omówiono sposób rozwiązania sformułowanego problemu dwukryterialnego poprzez poszukiwanie rozwiązania leksykograficznego. Zaproponowano dwa algorytmy harmonogramowania oraz opisano ich własności. Sformułowano i udowodniono twierdzenia dotyczące warunków koniecznych i wystarczających umożliwiających otrzymanie rozwiązania optymalnego z algorytmów. Oszacowano złożoności obliczeniowe prezentowanych algorytmów oraz przedyskutowano ich własności; • opracowano ideę oraz model dowodzenia i sterowania związanego z automatem decyzyjnym do marszu na szczeblu batalionu. Rozpatrzono wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne modelowania i optymalizacji procesu planowania marszu, symulacji i sterowania jego przebiegiem. Opisano sposób implementacji automatu oraz wybrane wyniki symulacji w inter-aktywnym rozproszonym systemie wspomagania szkolenia operacyjnego SSWSO „Złocień”; • opracowano sposób wykorzystania metod wyznaczania przepływu w sieciach do rozwiązania specyficznego problemu planowania manewru wojsk. Sformułowano optymalizacyjny problem planowania przegrupowania wielu obiektów z rejonu startowego do rejonu docelowego, z dodatkowym ograniczeniem na roz-łączność dróg. Opisano sposób poszukiwania jednego z rozwiązań dopuszczalnych sformułowanego problemu planowania przegrupowania z użyciem metody znajdowania przepływu maksymalnego oraz metodę poszukiwania rozwiązania optymalnego bazującą na algorytmie znajdowania przepływu zaspokajającego o minimalnym koszcie w pewnej sieci zastępczej. Oszacowano złożoności obliczeniowe prezentowanych algorytmów. • dokonano analizy istniejących modeli wspomagania decyzji w działaniach ratowniczych i reagowaniu kryzysowym oraz ich zastosowań w praktycznych problemach związanych z zarządzaniem kryzysowym, sformułowano modele optymalizacyjne problemów pokrycia i alokacji zasobów oraz odniesiono się do ich złożoności obliczeniowej. Zaprezentowano przykład liczbowy wykorzystania jednego ze zdefiniowanych modeli w celu optymalnego rozlokowania służb ratowniczych, w oparciu o zbiór zagrożeń będących źródłami hipotetycznych sytuacji kryzysowych w aglomeracji warszawskiej

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Automatization of decision processes in conflict situations: modelling, simulation and optimization, (Rozdział), 2008, , ISBN/ISSN: 978-3-902613-41-7 ,
Autor: Zbigniew Tarapata (ISI) - Autor,
2. Modeling, simulation and optimization of selected decision processes in conflict situations - a case study, (Czasopismo), 2008, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
Autor: Zbigniew Tarapata (ISI) - Autor,
3. Identyfikacja zagrożeń kryzysogennych metodą syntezy, (Rozdział), 2010, , ISBN/ISSN: 978-83-7462-282-0 ,
Autorzy: Krzysztof Liderman (ITA) - Współautor, Adam Patkowski (ITA) - Współautor, J. Kisielnicki () - Redaktor,


Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej;

      Główni wykonawcy WCY: Wiesław Gonciarski (IOZ) - Kierownik,

Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: PBS
Okres realizacji: 2007-01-01 do 2010-12-31

Streszczenie: W ramach zrealizowanego projektu badawczego podjęto próbę zidentyfikowania istoty i cech charakterystycznych zarządzania realizowanego w warunkach gospodarki cyfrowej. Analizą objęto w szczególności takie aspekty jak: ogólny stan zarządzania w gospodarce wykorzystującej technologię elektroniczną, wykorzystywane technologie sieciowe i ich wpływ na organizacje, przekształcenia marketingu i układów organizacyjnych pod wpływem nowych technologii, konsekwencje wykorzystania technologii cyfrowej dla obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz postęp w zakresie zarządzania informacjami i wiedzą w organizacjach.

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania, (Monografia), 2008, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-02-2 ,
Autor: Wiesław Gonciarski (IOZ) - Redaktor,
2. Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku, (Monografia), 2009, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-61-9 ,
Autorzy: Wiesław Gonciarski (IOZ) - Redaktor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Redaktor,
3. Zarządzanie 2.0. in statu nascendi, rozdział, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-61-9 ,
Autor: Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor,
4. Technologia cyfrowa w procesach kreowania nowej jakości zarządzania, (Rozdział), 2010, , ISBN/ISSN: 978-83-233-2935-0 ,
Autor: Wiesław Gonciarski (IOZ) - Współautor,
5. Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, (Monografia), 2010, wydawnictwo: -, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-79-4 ,
Autor: Wiesław Gonciarski (IOZ) - Redaktor,


Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych;

      Główni wykonawcy WCY:
Ryszard Antkiewicz (ISI) - Kierownik, Andrzej Najgebauer (ISI) - Wykonawca, Jarosław Koszela (ISI) - Wykonawca, Wojciech Kulas (ISI) - Wykonawca, Dariusz Pierzchała (ISI) - Wykonawca, Jarosław Rulka (ISI) - Wykonawca, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Wykonawca, Zbigniew Tarapata (ISI) - Wykonawca, Rafał Kasprzyk (ISI) - Wykonawca, Tomasz Tarnawski (ISI) - Wykonawca, Mariusz Chmielewski (ISI) - Wykonawca,

Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Rodzaj: PBZ
Charakter realizacji: konsorcjum naukowe
Okres realizacji: 2006-07-18 do 2010-09-23

Instytucja/e finansujące:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa)

Streszczenie: Celem projektu była adaptacja istniejących oraz rozwój nowych, efektywnych metod, technik i narzędzi wspierania procesów osiągania przez polskie siły zbrojne zdolności do działań w federacyjnym środowisku sieciocentrycznym przez tworzenie bezpiecznych i efektywnych mechanizmów pozyskiwania, analizy i współdzielenia informacji, tworzenia zasobów wiedzy oraz jej skutecznego wykorzystywania w warunkach ćwiczebnych i bojowych oraz w sytuacjach zarządzania stanami kryzysowymi w państwie.

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych, (Monografia), 2010, wydawnictwo: PTM, , ISBN/ISSN: 978-83-61-949-16-9 ,
Autor: M Amanowicz (WIŁ) - Redaktor,
2. Wspomaganie podejmowania decyzji w operacji sieciocentrycznej w oparciu o zasoby wiedzy, (Rozdział), 2010, , ISBN/ISSN: 978-83-61-949-16-9 ,
Autorzy: Jarosław Koszela (ISI) - Współautor, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Współautor, Mariusz Chmielewski (ISI) - Współautor, Rafał Kasprzyk (ISI) - Współautor, Wojciech Kulas (ISI) - Współautor, Andrzej Najgebauer (ISI) - Współautor, Dariusz Pierzchała (ISI) - Współautor, Jarosław Rulka (ISI) - Współautor, Zbigniew Tarapata (ISI) - Współautor, Tomasz Tarnawski (ISI) - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,
3. System wspomagania dowodzenia oparty na mechanizmach usług rozproszonych, (Rozdział), 2010, , ISBN/ISSN: 978-83-61949-16-9 ,
Autorzy: Ryszard Antkiewicz (ISI) - Współautor, Mariusz Chmielewski (ISI) - Współautor, Rafał Kasprzyk (ISI) - Współautor, Jarosław Koszela (ISI) - Współautor, Janusz Kręcikij (WAT) - Współautor, Wojciech Kulas (ISI) - Współautor, Andrzej Najgebauer (ISI) - Współautor, Dariusz Pierzchała (ISI) - Współautor, Jarosław Rulka (ISI) - Współautor, Zbigniew Tarapata (ISI) - Współautor, Tomasz Tarnawski (ISI) - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,
4. Weryfikacja mechanizmów wspomagania procesu dowodzenia, (Rozdział), 2010, , ISBN/ISSN: 978-83-61949-16-9 ,
Autorzy: Ryszard Antkiewicz (ISI) - Współautor, Mariusz Chmielewski (ISI) - Współautor, Rafał Kasprzyk (ISI) - Współautor, Jarosław Koszela (ISI) - Współautor, Janusz Kręcikij (WAT) - Współautor, Wojciech Kulas (ISI) - Współautor, Andrzej Najgebauer (ISI) - Współautor, Dariusz Pierzchała (ISI) - Współautor, Jarosław Rulka (ISI) - Współautor, Zbigniew Tarapata (ISI) - Współautor, Tomasz Tarnawski (ISI) - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,


Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m.st. Warszawy ;

      Główni wykonawcy WCY:
Andrzej Najgebauer (ISI) - Kierownik, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Rulka (ISI) - Główny wykonawca, Zbigniew Tarapata (ISI) - Główny wykonawca, Dariusz Pierzchała (ISI) - Główny wykonawca, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Główny wykonawca, Rafał Kasprzyk (ISI) - Główny wykonawca, Tomasz Tarnawski (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Koszela (ISI) - Główny wykonawca, Mariusz Chmielewski (ISI) - Główny wykonawca, Wojciech Kulas (ISI) - Główny wykonawca,

Rodzaj finansowania: gospodarka
Rodzaj: PBN
Charakter realizacji: centrum naukowo-przemysłowe
Okres realizacji: 2006-07-01 do 2009-06-30

Streszczenie: W wyniku realizacji projektu powstał informatyczny system wspomagania zarządzania bezpieczeństwem Warszawy, składający się z:  infrastruktury technicznej (sieciowy system komputerowy, obejmujący stanowiska pracy CZK)  oprogramowania użytkowego, obejmującego procedury komputerowe wspomagania decyzji na stanowiskach pracy CZK, symulatory rozprzestrzeniania się zagrożeń, bazy danych, narzędzia wizualizacji, interfejsy użytkownika.

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Zagrożenia terrorystyczne, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-22-0 ,
Autorzy: Ryszard Antkiewicz (ISI) - Współautor, Mariusz Chmielewski (ISI) - Współautor, Rafał Kasprzyk (ISI) - Współautor, Andrzej Najgebauer (ISI) - Współautor,
2. Referencyjna architektura systemu, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-22-0 ,
Autorzy: Ryszard Antkiewicz (ISI) - Współautor, Dariusz Pierzchała (ISI) - Współautor, Wojciech Kulas (ISI) - Współautor, Robert Waszkowski (ISI) - Współautor,
3. Zagrożenie epidemiologiczne, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-22-0 ,
Autor: Rafał Kasprzyk (ISI) - Współautor,
4. Koncepcja systemu wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-22-0 ,
Autorzy: Andrzej Najgebauer (ISI) - Współautor, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Współautor, Dariusz Pierzchała (ISI) - Współautor,
5. Integracja rozproszonych systemów prognozowania, symulacji i wspomagania decyzji, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-22-0 ,
Autor: Dariusz Pierzchała (ISI) - Współautor,
6. Usługi udostępniania oraz zobrazowania danych z wykorzystaniem systemów GIS, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-22-0 ,
Autorzy: Tomasz Tarnawski (ISI) - Współautor, Mariusz Chmielewski (ISI) - Współautor, Piotr Kędzierski (ISI) - Współautor, Dariusz Pierzchała (ISI) - Współautor,
7. Zagrożenie dla sieci dystrybucji gazu, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-614-86-22-0 ,
Autorzy: Jarosław Koszela (ISI) - Współautor, Andrzej Walczak (ISI) - Współautor,
8. Zagrożenia militarne, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-22-0 ,
Autorzy: Roman Kwećka (AON) - Współautor, Bogdan Zdrodowski (AON) - Współautor, Andrzej Kwećka () - Współautor, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor,
9. Przykład wykorzystania systemu wspomagania zarządzania kryzysowego, (Rozdział), 2009, , ISBN/ISSN: 978-83-61486-22-0 ,
Autorzy: Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Współautor, Rafał Kasprzyk (ISI) - Współautor, Robert Waszkowski (ISI) - Współautor,


HiTS/ISAC - Autostrada do Bezpieczeństwa: Współdziałanie dla Świadomości Sytuacyjnej i Zarządzania Kryzysowego;

      Główni wykonawcy WCY:
Dariusz Pierzchała (ISI) - Główny wykonawca, Andrzej Najgebauer (ISI) - Kierownik, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Główny wykonawca, Wojciech Kulas (ISI) - Główny wykonawca, Rafał Kasprzyk (ISI) - Główny wykonawca,

Rodzaj finansowania: UE
Rodzaj: PRUE
Charakter realizacji: konsorcjum naukowe
Okres realizacji: 2006-06-01 do 2008-03-31

Streszczenie: Cel pracy to metoda i narzędzia wymiany informacji pomiędzy instytucjami krajów europejskich, które są odpowiedzialne za działania antyterrorystyczne, w celu zwiększenia efektywności tych działań. Kluczowym w rozwiązaniu jest udostępnienie informacji z rozproszonych baz danych i na tej podstawie wnioskowanie oraz wczesne wykrywanie i ostrzeganie o potencjalnych podejrzanych zjawiskach lub zagrożeniach.


Złożone niedeterministyczne problemy decyzyjne uwarunkowane czasowo w systemach zarządzania bezpieczeństwem narodowym ;

      Główni wykonawcy WCY:
Zbigniew Tarapata (ISI) - Kierownik, Marian Chudy (ISI) - Główny wykonawca, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Główny wykonawca, Andrzej Najgebauer (ISI) - Główny wykonawca, Tadeusz Nowicki (ISI) - Główny wykonawca, Andrzej Walczak (ISI) - Główny wykonawca, Wojciech Kulas (ISI) - Główny wykonawca, Dariusz Pierzchała (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Rulka (ISI) - Główny wykonawca, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Koszela (ISI) - Główny wykonawca, Tomasz Tarnawski (ISI) - Główny wykonawca, Mariusz Chmielewski (ISI) - Główny wykonawca, Rafał Kasprzyk (ISI) - Główny wykonawca,

Rodzaj: PBW
Okres realizacji: 2006-01-01 do 2007-12-31

Streszczenie: Celem pracy było przeprowadzenie badań w zakresie uzupełnienia i weryfikacji istniejących oraz opracowania nowych modeli i rozwiązań dotyczących wspomagania podejmowania decyzji przy niepełnej i niepewnej informacji na potrzeby systemów zarządzania bezpieczeństwem narodowym (SZBN) (np. ostrzegania o potencjalnym zagrożeniu terrorystycznym, wspomagania decyzji w systemach dowodzenia i symulacji pola walki). W ramach realizacji zadań badawczych opracowano: (1) metodę identyfikacji sytuacji kryzysowych na etapie ich przygotowywania poprzez wyznaczanie skojarzeń w sieciach semantycznych oraz wybranych charakterystyk sieci złożonych reprezentujących model organizacji terrorystycznej; (2) metodę wielokryterialnej identyfikacji sytuacji konfliktowych w oparciu o dopasowanie sytuacji decyzyjnej, reprezentowanej za pomocą grafu ważonego, do pewnego wzorca zapisanego w bazie wzorców sytuacji decyzyjnych; (3) wielorozdzielczy algorytm planowania tras w sieciach dużych rozmiarów; (4) modele harmonogramowania i symulacji zsynchronizowanego przemieszczania wielu obiektów zgodnie z pewnym wzorcem ugrupowania. Przedstawiono koncepcję i wyniki kalibracji modeli w symulacyjnym systemie pola walki. Zaprezentowano koncepcję architektury rozproszonego systemu wspomagającego modelowanie zagrożeń i zarządzanie kryzysowe w aglomeracji miejskiej, którego zadaniem jest przetwarzanie danych dotyczących sytuacji kryzysowej i generowanie oceny stanu zagrożenia oraz wariantów działań wraz z ich ocenami. Zaproponowano wzorce projektowe oprogramowania dla sytuacji kryzysowych i konfliktowych oraz sposób ich wykorzystania do konstruowania informatycznych SZBN.

Opis planownaych wyników: Wymiernym efektem podjętego problemu badawczego będą: • modele wybranych typów sytuacji kryzysowych i konfliktowych; • metody identyfikacji i klasyfikacji sytuacji kryzysowych i konfliktowych wraz z ich implementacją; • metody wspomagania decyzji w zakresie:  planowania działań w otoczeniu opisywanym sieciami stochastycznymi uwarunkowanymi czasowo;  rozdziału sił i środków służb reagowania kryzysowego we wszystkich fazach kryzysu; • metody weryfikacji modeli i metod wspomagania podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych; • wyniki analiz scenariuszowych wybranych typów sytuacji kryzysowych; • wzorce projektowe oprogramowania dla sytuacji kryzysowych i konfliktowych.

Opis uzyskanych wyników: W ramach realizacji zadań badawczych opracowano: (1) metodę identyfikacji sytuacji kryzysowych na etapie ich przygotowywania poprzez wyznaczanie skojarzeń w sieciach semantycznych oraz wybranych charakterystyk sieci złożonych reprezentujących model organizacji terrorystycznej; (2) metodę wielokryterialnej identyfikacji sytuacji konfliktowych w oparciu o dopasowanie sytuacji decyzyjnej, reprezentowanej za pomocą grafu ważonego, do pewnego wzorca zapisanego w bazie wzorców sytuacji decyzyjnych; (3) wielorozdzielczy algorytm planowania tras w sieciach dużych rozmiarów; (4) modele harmonogramowania i symulacji zsynchronizowanego przemieszczania wielu obiektów zgodnie z pewnym wzorcem ugrupowania. (4) koncepcję i wyniki kalibracji modeli w symulacyjnym systemie pola walki. (5) koncepcję architektury rozproszonego systemu wspomagającego modelowanie zagrożeń i zarządzanie kryzysowe w aglomeracji miejskiej, którego zadaniem jest przetwarzanie danych dotyczących sytuacji kryzysowej i generowanie oceny stanu zagrożenia oraz wariantów działań wraz z ich ocenami. (6) wzorce projektowe oprogramowania dla sytuacji kryzysowych i konfliktowych oraz sposób ich wykorzystania do konstruowania informatycznych SZBN.

Wykaz publikacji wykonanych w ramach projektu (finansowane lub współfinansowane):
1. Modele harmonogramowania zsynchronizowanego przemieszczenia wielu obiektów, (Czasopismo), 2007, BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE
Autor: Zbigniew Tarapata (ISI) - Autor,
2. Nieklasyczne modele i metody planowania tras w systemach wspomagania planowania ruchu: analiza złożoności, efektywności i zastosowań, (Czasopismo), 2007, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: TRANSPORT
Autor: Zbigniew Tarapata (ISI) - Autor,


Zautomatyzowane Narzędzia Wspomagania Decyzji - System Ekspercki pk. GURU ;

      Główni wykonawcy WCY:
Andrzej Najgebauer (ISI) - Kierownik, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Główny wykonawca, Zbigniew Tarapata (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Rulka (ISI) - Główny wykonawca, Dariusz Pierzchała (ISI) - Główny wykonawca, Rafał Kasprzyk (ISI) - Główny wykonawca, Tomasz Tarnawski (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Koszela (ISI) - Główny wykonawca, Wojciech Kulas (ISI) - Główny wykonawca, Mariusz Chmielewski (ISI) - Główny wykonawca, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Główny wykonawca,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: MON
Rodzaj: PBU-MON
Charakter realizacji: samodzielnie
Okres realizacji: 2004-01-01 do 2007-01-01

Streszczenie: Wykonanie i dostarczenie SZ RP ekspertowych narzędzi wspomagania decyzji w zakresie dowodzenia i kierowania dla zautomatyzowanych systemów dowodzenia SZ RP (KOLORADO, SZAFRAN, ŁEBA, PODBIAŁ, DUNAJ, ZŁOCIEŃ)

Linki do stron z dodatkowymi informacjami:
      Więcej informacji


System Symulacyjnego Wspomagania Szkolenia Operacyjnego SSWSO pk. Złocień;

      Główni wykonawcy WCY:
Andrzej Najgebauer (ISI) - Główny wykonawca, Ryszard Antkiewicz (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Rulka (ISI) - Główny wykonawca, Zbigniew Tarapata (ISI) - Główny wykonawca, Dariusz Pierzchała (ISI) - Główny wykonawca, Roman Wantoch-Rekowski (ISI) - Główny wykonawca, Tomasz Tarnawski (ISI) - Główny wykonawca, Wojciech Kulas (ISI) - Główny wykonawca, Jarosław Koszela (ISI) - Główny wykonawca, Marian Chudy (ISI) - Kierownik, Tadeusz Nowicki (ISI) - Wykonawca, Radosław Pytlak (PW) - Wykonawca,

WAT Liderem konsorcjum
Rodzaj finansowania: MON
Rodzaj: PBU-MON
Charakter realizacji: konsorcjum naukowe
Okres realizacji: 2000-01-01 do 2003-01-01

Streszczenie: System Symulacyjnego Wspomagania Szkolenia Operacyjnego pk. „Złocień” przeznaczony jest do prowadzenia ćwiczeń wspomaganych komputerowo. System zapewnia wspomaganie ćwiczeń CAX na wszystkich jego etapach: przygotowanie scenariusza, rozegranie miniCAX, przeprowadzenie ćwiczeń oraz analizę wyników symulacji i wspomagania oceny ćwiczących. System służy do szkolenia dowódców różnych szczebli poprzez symulację działań jednostek wojskowych uwzględniając możliwości tych wojsk oraz warunki, w jakich działają. System uwzględnia także oddziaływanie ogniowe oraz oddziaływanie radioelektroniczne. System w szczególności przeznaczony jest do ćwiczeń brygadowych z elementami wsparcia wyższych szczebli.

Opis planownaych wyników: Wykonanie systemu symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego umożliwiającego szkolenie dowództw na szczeblu brygady, dywizji i korpusu, spełniającego funkcje: - wspomagania procesu planowania i kierowania wojskami realizowanego przez sztaby - symulowania działania podległych wojsk zgodnie z zadaniami postawionymi przez sztaby i uwzględniające przy tym możliwości tych wojsk oraz warunki działania - jako narzędzie badawcze w celu optymalizacji struktur wojsk oraz sposobu ich użycia w operacjach

Linki do stron z dodatkowymi informacjami:
      Więcej informacji

Przykładowe obrazy::
 


			
 
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail