Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Rekrutacja Nauki o bezpieczeństwie 2016/17
Autor: Kamil Kaczyński   
31.05.2016.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE
W DYSCYPLINIE „NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE”

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

 

   1. Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne  rozpoczynają się 1 października 2016 roku. Dzień immatrykulacji i złożenia ślubowania uczestnika(-czki) studiów doktoranckich ustala dziekan Wydziału Cybernetyki.

  2. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie Wydziału Cybernetyki prowadzi wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana Wydziału Cybernetyki.

   3. Kandydat(-ka) ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie w dyscyplinie nauki
o bezpieczeństwie powinien posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, kwalifikacje drugiego stopnia dla profilu ogólnoakademickiego na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, obronność, politologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji lub kierunkach im pokrewnych oraz kompetencje, doświadczenie zawodowe i motywacje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia.
O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się także beneficjenci programu „Diamentowy Grant”. W przypadku ukończenia studiów na innym niż wymienione wyżej kierunku lub studiów ukończonych poza granicami Polski komisja rekrutacyjna rozstrzyga, czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Oczekiwanymi kompetencjami jest rozszerzona i pogłębiona wiedza w szczególności w zakresie:

a) dokumenty strategiczne RP w zakresie bezpieczeństwa; polityka a strategia bezpieczeństwa państwa.

b)  instytucje bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (Istota, polityka, strategie)..

c)  istota bezpieczeństwa, zakres znaczeniowy i rodzajowy; współczesne państwo jako podmiot bezpieczeństwa - elementy trwałości i zmian.

d)  ochrona porządku konstytucyjnego RP - pojęcie, zakres przedmiotowy ochrony oraz podmioty odpowiedzialne.

e)  organizacje międzynarodowe w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa.

f)   racja stanu państwa a interes narodowy; współczesne wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyka dla bezpieczeństwa państwa.

g)  rola państwa w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi; systemy ratownicze państwa.

h) stany nadzwyczajne RP. Istota, podstawy prawne, zakres, kompetencje organów, zakres ograniczeń praw człowieka i obywatela.

i)   system bezpieczeństwa antyterrorystycznego RP.

j)   sytuacja kryzysowa a kryzys; infrastruktura krytyczna (istota, cel, zasady ochrony).

Ponadto kandydat powinien potrafić:

a)  samodzielnie rozwiązywać problemy,

b)  pozyskiwać niezbędne na studiach informacje z literatury i baz danych,

c)  pracować indywidualnie i zespołowo,

d)  opracować dokumentację z prowadzonych prac i ją zaprezentować,

e)  posługiwać się zaawansowanymi modelami, metodami i narzędziami badawczymi w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,

f)   przygotowywać i prezentować wyniki badań w zakresie nauki o bezpieczeństwie

g) opracowywać i weryfikować metody zapewniania bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Oczekiwanymi kompetencjami społecznymi są:

a)  rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji,

b)  świadomość

c)  ocenianie i selekcjonowanie ważności przekazywanych i realizowanych zadań, określanie ich priorytetów oraz podejmowanie adekwatnych działań do specyfiki sytuacji, środków i możliwości ich realizacji.

d)  dostrzeganie związków międzykulturowych, wykazywanie empatii i umiejętności wyboru metod komunikacyjnych w kontakcie z osobami z innych kultur.

e)  umiejętność pracy w zespole,

f)  świadomość roli społecznej pracownika naukowo – dydaktycznego ze stopniem naukowym doktora,

g)  myślenie i działanie w sposób kreatywny.

 

Zakładane efekty kształcenia do pobrania

 

 

4.  Wydziałowa komisja rekrutacyjna będzie podejmowała decyzje o rekrutacji na studia doktoranckie Wydziału Cybernetyki w sytuacjach szczególnych określonych w Uchwale Nr 16/WAT/2016 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego z dnia 25 lutego 2016 r. do pobrania

5.  Kwalifikacja na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się na podstawie miejsca na liście rankingowej.

6.  Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata(-tki) na studia stacjonarne oraz niestacjonarne. Listę rankingową sporządza się biorąc pod uwagę: wynik ukończenia studiów magisterskich, kompetencje niezbędne do ubiegania się o przyjęcie na studia w dyscyplinie naukowej „nauki o bezpieczeństwie”, w tym  doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia  kandydata(-tki) określające predyspozycje do pracy badawczej, a zwłaszcza aktywność w studenckim ruchu naukowym, udokumentowany udział w konferencjach i seminariach naukowych.

7.  Kandydat(-tka) może ubiegać się o przyjęcie na studia po złożeniu następujących dokumentów:

a)  wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie, według wzoru ustalonego przez podstawową jednostkę organizacyjną prowadzącą studia (do pobrania);

b) dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia (pierwszego stopnia w przypadku beneficjenta programu „Diamentowy Grant”) – oryginał lub odpis wydany przez uczelnię;

c)   suplementów do dyplomu albo indeksy (lub ich odpisy), lub innych dokumentów potwierdzających przebieg studiów;

d)  potwierdzających uzyskanie „Diamentowego Grantu” – dotyczy kandydata, beneficjenta programu „Diamentowy Grant”;

e)  aktualnej fotografii wykonanej zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (format: 4,5x3,5) oraz kolorowej fotografii
w formie cyfrowej (
plik jpg - rozmiar zdjęcia 2x2,5 cm o rozdzielczości 300 dpi na dołączonym nośniku lub przesłać na adres: sd.wcy@wat.edu.pl)

f)    kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

g)   życiorysu (CV);

8.  Kandydat legitymujący się dyplomem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia poza granicami Polski, składa dodatkowo tłumaczenie dyplomu sporządzone przez tłumacza przysięgłego i – w przypadku, jeżeli dyplom uzyskano w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia – podanie do wybranej Rady podstawowej jednostki organizacyjnej o dokonanie nostryfikacji dyplomu.

  9.  Decyzję w sprawie przyjęcia na studia  doktoranckie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

 10. O decyzji komisji  kandydat(-tka) jest powiadamiany(-a) przez kierownika studiów doktoranckich Wydziału Cybernetyki.

 11. Od decyzji komisji  w terminie 14 dni od otrzymania decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.

 12. Kandydat(-tka) przyjęty na studia niestacjonarne ma obowiązek uiszczenia czesnego lub jego części nie później niż do 7 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku nieuiszczenia czesnego lub jego części w wyżej wymienionym terminie uczestnik(-czka) studiów zostaje skreślony(-a) z listy uczestników studiów doktoranckich w wyniku niepodjęcia studiów.

13.  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

a.    rejestracja kandydatów(-ek) po złożeniu dokumentów osobiście lub przez inną osobę, albo przesłanie elektronicznych kopii tych dokumentów - do 31 sierpnia 2016 r.;

b.    analiza kompletności dokumentów i zakwalifikowanie kandydatów(-tek) do rozmowy kwalifikacyjnej – do 2 września 2016 r.;

c.     rozmowa kwalifikacyjna: 2 września 2016 r.

d.    decyzje wydziałowej komisji kwalifikacyjnej – 7 września 2016 r.;

e.    sporządzenie listy rankingowej i ogłoszenie wyników rekrutacji i rozesłanie pisemnych decyzji o wynikach rekrutacji oraz o terminie inauguracji roku akademickiego – 7 września 2016 r.;

f.      zgłaszanie odwołań od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej –
do 22 września 2016 r.;

g.    powiadomienia pisemne i elektroniczne o decyzjach rektora dotyczących odwołań – do 26 września 2016 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:
- kierownik studiów doktoranckich Wydziału Cybernetyki, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
dr hab. inż. Jerzy ZALEWSKI, e-mail
jerzy.zalewski@wat.edu.pl
- biuro studiów doktoranckich Wydziału Cybernetyki
mgr Aneta KRYSOWATY tel. 261 839 878, e-mail
sd.wcy@wat.edu.pl.

Adres do korespondencji:
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Cybernetyki
studia doktoranckie
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Obowiązujące opłaty dotyczące studiów niestacjonarnych

  1. Czesne: 4500 zł za semestr

w ratach: 4725 zł (semestr zimowy: 3 x 1180 zł; 1 x 1185 zł);  (semestr letni: 3 x 1180 zł; 1 x 1185 zł)

  1. Inne opłaty - w wysokościach obowiązujących doktorantów WAT.

 

 

 
« poprzedni artykuł
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail