Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Studia podyplomowe
Redaktor: Administrator   
03.07.2017.

 

NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH !!!

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT

 

 

         KORZYŚCI:

·      Studia podyplomowe w wymiarze 214 godzin (7 900zł) przygotowujące do międzynarodowej certyfikacji IPMA-D i IPMA-C (w cenie 70 godzinnego szkolenia przygotowującego do certyfikacji IPMA D - ok. 7 000zł)

·       Studia prowadzone we współpracy z IPMA Polska

·       Kadrę stanowią praktycy zarządzania projektami (w tym projektami IT): wykładowcy WAT oraz Autoryzowani Trenerzy IPMA Polska

·       Studia prowadzone głównie w formie warsztatów, zgodnie z zasadą Activity Based Learning

·       Przedmioty (z wyjątkiem seminarium dyplomowego) zaliczane są na podstawie zaliczenia na ocenę uogólnioną (zal., nzal.)

·       Praca końcowa może mieć formę dokumentu projektowego lub raportu z wykonanego projektu

·       Preferencyjne warunki certyfikacji IPMA dla absolwentów studiów

 

 

Opis studiów:

Studia kierowane są do kierowników projektów pragnących usystematyzować lub poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania projektami; członków zespołów projektowych; osób przygotowujących się do prowadzenia projektów, ale również dla wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania projektami.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów IT oraz zdobycie przez uczestników umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. Studia realizowane są głównie w formie warsztatów (zgodnie z zasadą ABL - Activity Based Learning), gdzie uczestnicy stosują techniki i narzędzia pracy w projektach na szkoleniowych studiach przypadku, w formie zadań indywidualnych i zespołowych.

Zakres wiedzy o zarządzaniu projektami jest zgodny z Polskimi Wytycznymi Kompetencji IPMA (NCB3.0) wyznaczającymi standardy i opisującymi 3 obszary kompetencji w zarządzaniu projektami. Zakres ten został rozszerzony o wiedzę specjalistyczną istotną z punktu widzenia kierownika projektu IT.

Studia przygotowują do certyfikacji IPMA-4-L-C potwierdzającej posiadanie kompetencji, wiedzy i umiejętności kierownika projektu na poziomie D (Certified Project Management Associate) oraz na poziomie C (Certified Project Manager). Kandydaci na studia muszą mieć ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia. Przystępujący do certyfikacji na danym poziomie (proces certyfikacji nie wchodzi w zakres niniejszych studiów) muszą spełniać warunki wstępne, określone przez IPMA dla danego poziomu:

IPMA D: http://www.ipma.pl/certyfikacja-ipma/poziom-d-certified-project-management-associate

                IPMA C: http://www.ipma.pl/certyfikacja-ipma/poziom-c-certified-project-manager


Czas trwania: dwa semestry (razem 214 godz., w tym 184 godz. w formie warsztatów).

 

Przewidywana liczba miejsc: min. dwie grupy po 16 osób. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT (tel. 261 837 925). 

 

Termin: od 21.10.2017 r. do 30.06.2018 r. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Przewiduje się po 7 zjazdów w każdym semestrze.  W czerwcu 2018 r. obrona pracy końcowej.

Termin składania dokumentów: 15.10.2017 r.

 

Rekrutacja: komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście w Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Cybernetyki,  pok. 275 (Budynek Główny, II piętro) w godzinach 10.00-15.00, w poniedziałki, wtorki, czwartki, i piątki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres paulina.rudnicka@wat.edu.pl (tel. 261 839 528).


Spis wymaganych dokumentów...


Opłaty: rekrutacyjna 85 zł wnoszona po potwierdzeniu uruchomienia studiów, czesne wnoszone po zakwalifikowaniu na studia jednorazowo (7 900 zł) lub w dwóch ratach (I rata – 4 147,50 zł płatna do 31.10.2017 r., II rata 4 147,50 zł płatna do 24.02.2018 r.).


Konto: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (z dopiskiem: PSZPIT)


Kierownik studiów: dr inż. Stefan Rozmus, tel. kom. +48 608 533 058, adres email stefan.rozmus@wat.edu.pl

 

 


 

Nazwa: BEZPIECZEŃSTWO  NARODOWE


Opis studiów: 
Podstawowym celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bezpieczeństwa narodowego. W ramach studiów studenci zapoznają się z problematyką teorii, polityki i strategii bezpieczeństwa. Program studiów obejmuje również zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie kryzysowe, zagadnienia bezpieczeństwa europejskiego, a także militarne aspekty bezpieczeństwa w ramach struktur NATO ze szczególnym udziałem SZ RP.   Przykładowe przedmioty: Podstawy teorii bezpieczeństwa, Prawne podstawy bezpieczeństwa, Polityka bezpieczeństwa, Strategia bezpieczeństwa, Zarządzanie instytucjami bezpieczeństwa narodowego,  System bezpieczeństwa narodowego, Elementy protokołu dyplomatycznego, Zarządzanie kryzysowe, System bezpieczeństwa europejskiego, Polityka bezpieczeństwa UE, Polityczna sfera bezpieczeństwa, Militarna sfera bezpieczeństwa, Kulturowa sfera bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo ekologiczne. Symulacje ćwiczeń i gier z obszaru infrastruktury krytycznej. Doświadczenia i wyzwania po EURO 2012. Finansowanie zadań zarządzania kryzysowego.

Czas trwania:  dwa semestry

Przewidywana liczba miejsc: min. 30, max. 50. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT tel. (261 837 925).

Termin: od października 2017 r. do końca czerwca 2018 r. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela), w czerwcu 2018 r. obrona pracy końcowej.


Termin składania dokumentów: 05.10.2017

Opłata: - rekrutacyjna 85 zł.  - opłata przy składaniu dokumentów, - po zakwalifikowaniu jednorazowo 5 200 zł lub w dwóch ratach: - I rata – 2 730 zł - płatna do 31 października 2017 r.,   - II rata – 2 730 zł - płatna do 24 lutego 2018 r.

Konto: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (z dopiskiem: PSBN)
OSOBA KONTAKTOWA:    Czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzi dziekanat Wydziału Cybernetyki – budynek główny II piętro p.275, tel.: 261 839 528 -paulina.rudnicka@wat.edu.pl oraz sekretariat IOiZ - bud. 65 p. 16, tel.: 261 839 524 - jadwiga.skulska@wat.edu.pl   lub bud. 65 p. 15, tel.: 261 837 240 - barbara.siwek@wat.edu.pl 

 


 
Nazwa:  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Opis studiów: Podstawowym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Program koncentruje się na problematyce zarządzania procesem kadrowym, a zwłaszcza metodach i technikach pozyskiwania, doboru, motywowania i oceniania pracowników. Obejmuje również inne aspekty pracy z ludźmi, np.: negocjowanie, kierowanie zespołami ludzkimi, prawo pracy.

Przykładowe przedmioty: Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kierowanie zespołami ludzkimi, Negocjacje, Psychologiczne wspomaganie zarządzania kadrami, Prawo pracy, Kapitał ludzki w systemach zarządzania jakością, Doskonalenie i rozwój zawodowy pracowników, Erystyka i retoryka w zarządzaniu, Komunikacja interpersonalna, Wykłady monograficzne.

Czas trwania: dwa semestry

Przewidywana liczba miejsc: min. 30, max. 50 Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT tel. (261 837 925).

Termin: od października 2017 r. do końca czerwca 2018 r., zjazdy dwudniowe (sobota i niedziela). W czerwcu obrona pracy końcowej.

Termin składania dokumentów: 05.10.2017


Opłata: - rekrutacyjna 85 zł. - opłata przy składaniu dokumentów, - po zakwalifikowaniu jednorazowo 4 800 zł  lub w dwóch ratach: - I rata – 2 520 zł - płatna do 31 października 2017 r.,   - II rata – 2520 zł - płatna do 24 lutego 2018 r.  
Konto: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (z dopiskiem PSZZL)  
OSOBA KONTAKTOWA:
Czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzi dziekanat Wydziału Cybernetyki – budynek główny II piętro p.275, tel.: 261 839 528 -paulina.rudnicka@wat.edu.pl oraz sekretariat IOiZ - bud. 65 p. 16, tel.: 261 839 524 - jadwiga.skulska@wat.edu.pl   lub bud. 65 p. 15, tel.: 261 837 240 - barbara.siwek@wat.edu.pl 

 Nazwa: BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODOWISKACH SIECI TELEINFORMATYCZNYCH


Opis studiów: Studia kierowane do osób posiadających co najmniej tytuł inżyniera Studenci w ramach studiów uzyskają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa sieciowego. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z: mechanizmami wirtualizacji i przetwarzania w chmurze, mechanizmami stosowanymi w protokole IPv6 z uwzględnieniem zabezpieczeń transmisji danych, architekturą systemów VoIP uwzględniającą bezpieczeństwo sieci telefonii IP, mechanizmami zabezpieczeń stosowanymi w sieciach teleinformatycznych, jak również w środowiskach Windows oraz LINUX.


Lista przedmiotów: Tendencje rozwojowe technologii informacyjnych, Bezpieczeństwo w sieciach IPv6, Telefonia IP, Mechanizmy bezpieczeństwa w  środowisku Windows, Mechanizmy bezpieczeństwa w  środowisku Linux, Systemy bezpieczeństwa sieciowego, Seminarium i praca dyplomowa.


Czas trwania: dwa semestry (razem 260 godz., w tym 200 godz. zajęć audytoryjnych)


Przewidywana liczba miejsc: min. 15. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT tel. (261 837 925).


Data rozpoczęcia: od 01.10.2017 r. do 30.06.2018 r. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Przewiduje się 8 zjazdów w każdym semestrze.  W czerwcu 2018 r. obrona pracy końcowej.


Rekrutacja: Podanie wraz z niżej wyszczególnionymi dokumentami można składać osobiście w Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Cybernetyki,  pok. 275 (Budynek Główny, II piętro) w godzinach 10.00-15.00, w poniedziałki, wtorki, czwartki, i piątki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres paulina.rudnicka@wat.edu.pl


Spis wymaganych dokumentów:

-                  Podanie zamieszczone na stronie: http://strona.wcy.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=102

-                  Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia),

-                  Zdjęcie legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem),

-                  Zdjęcie w formie elektronicznej, Kserokopię dowodu osobistego

Termin nadsyłania zgłoszeń 20.09.2017r.

 

Opłata: rekrutacyjna 85 zł (w przypadku nieuruchomienia kierunku z powodu małej liczby chętnych opłata będzie zwracana), po zakwalifikowaniu jednorazowo 7 600 zł lub w dwóch ratach (I rata - 3990 zł płatna do 31.10.2017r., II rata 3990 zł płatna do 24.02.2017r.

Konto: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (z dopiskiem: PSBŚST)

Osoby kontaktowe: 


mgr Paulina Rudnicka paulina.rudnicka@wat.edu.pl tel. 261 839 528 

mgr Joanna Borowska joanna.borowska@wat.edu.pl tel. 261 839 552

dr inż. Jan Chudzikiewicz jan.chudzikiewicz@wat.edu.pl tel. 261 837 767


 

Zmieniony ( 10.07.2017. )
 
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail