Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Opłaty
Redaktor: Sekcja finansowa   

finanse.png 

                                                       OBSŁUGA FINANSOWA POKÓJ - 264 .

                                           Załatwianie spraw finansowych przez studentów:


                                             od poniedziałku do piątku w godz 11.00 - 14.50 

                                

                                                   

 

                                                                                    
                  


Wyciąg z UCHWAŁY NR 197/III/2011 SENATU WAT z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz  Decyzji NR 9/RKR/2012 Rektora WAT z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu  niezadawalających wyników w nauce oraz innych opłat związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi.
Sprawy ogólne
1. Należne opłaty za świadczone usługi edukacyjne należy wnosić przed rozpoczęciem zajęć, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż jeden semestr przed rozpoczęciem każdego semestru w formie płatności przelewem na  indywidualny rachunek bankowy przydzielony studentowi.
2. Na opłacanie czesnego w ratach, należy uzyskać zgodę Dziekana WCY WAT. Wnioski w tej sprawie należy złożyć, przed upływem terminu wniesienia pierwszej raty.
3. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym Akademii.
4. W przypadku opłat do 100 PLN dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat w formie wpłat gotówkowych w Akademii.
  5. Studenci I roku studiów, opłatę za wydaną elektroniczną legitymację studencką w kwocie 17zł. wnoszą w terminie 7 dni, po podpisaniu "Umowy o warunkach odpłatności za studia wyższe" 
6. Opłata może być wniesiona przelewem na indywidualny rachunek bankowy przydzielony studentowi lub w formie gotówkowej w Akademii.  Studenci studiów niestacjonarnych wnoszą opłatę z czesnym za I semestr.                                   
7. W przypadku skreślenia studenta z określonej usługi edukacyjnej następuje zwrot części wniesionej opłaty, proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy trwania tej usługi po dniu skreślenia. Student o zwrot występuje pisemnie do Dziakana WCY WAT.                                   

8. Za nieterminowe wpłaty czesnego będą naliczne odsetki ustawowe. Podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1434) "   


Studenci za I semestr I roku studiów niestacjonarnych czesne wpłacają w terminie 7 dni po podpisaniu "Umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe"                                


Pozostałe uwagi


1. Fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od daty wpłaty na rachunek bankowy Akademii. Wynika to z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 212, poz. 1337)                                   
2. Za wniesioną opłatę czesnego studentowi wystawia się Fakturę VAT po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem do Dziekana WCY  WAT w danym semetrze (jeśli wnioskodawca chce opłacać czesne w ratach, to w piśmie powinien to zaznaczyć). W piśmie tym należy czytelnie podać: imię i nazwisko, numer grupy i albumu, aktualny adres.                                   
3. Fakturę VAT na firmę wystawia się i wysyła do opłacenia po wystąpieniu pisemnym do Dziakan WCY WAT. Pismo powinno być potwierdzone przez Głównego Księgowego lub jego Z-cę. W piśmie należy podać niezbędne dane do wystawienia F-ry VAT zgodnie z rozporządzeniem jw.
4. Indywidualny rachunek bankowy studenci mogą wygenerować w e-Dziekanat lub na stronie www.trans.wat.edu.pl . Na tej stronie można również sprawdzić swoje wpłaty dokonane na indywidualny rachunek bankowy w Akademii.
5. Pamiętać należy, że skrót  Wydziału Cybernetyki to „WCY”.                                 

OPŁATY CZESNEGO ZA ROK AKADEMICKI 2017/2018
OPŁATY CZESNEGO ZA ROK AKADEMICKI 2016/2017

OPŁATY CZESNEGO ZA ROK AKADEMICKI 2015/2016

OPŁATY CZESNEGO ZA ROK AKADEMICKI 2014/2015

OPŁATY CZESNEGO ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014
OPŁATY CZESNEGO ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013
OPŁATY CZESNEGO ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012

POZOSTAŁE OPŁATY
Zmieniony ( 22.03.2017. )
 
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail