Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Strategia rozwoju Wydziału Cybernetyki
Redaktor: Administrator   
05.07.2013.

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU CYBERNETYKI

WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

NA LATA AKADEMICKIE 2012/2013 – 2019/2020

 

WPROWADZENIE

 

 

Strategia rozwoju Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, zwanego dalej „Wydziałem” na lata akademickie 2012/2013 – 2019/2020 jest zbieżna ze Strategią rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020, przyjętej Uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Nr 147/III/2011 z dnia 31 marca 2011 r., w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020.

W procesie identyfikacji obszarów działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału dla potrzeb opracowywanej strategii uwzględniono wnioski i rekomendacje w zakresie strategicznych kierunków edukacji i badań, zawarte w podstawowych dla Sił Zbrojnych i Państwa dokumentach diagnostyczno-analitycznych, w tym: „Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego”, „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego”, „Strategicznym Przeglądzie Obronnym”, a także w Wizji Sił Zbrojnych RP – 2030”.

W procesie opracowywania Strategii Wydziału uwzględniono także wyniki społecznych konsultacji, w których uczestniczyli zarówno interesariusze wewnętrzni, w tym przede wszystkim studenci i nauczyciele akademiccy Wydziału, jak i interesariusze zewnętrzni, a zwłaszcza pracodawcy i przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału.

Strategia wytycza podstawowe kierunki działań, służących uzyskaniu przez Wydział statusu wydziału w pełni nowoczesnego. Ponieważ Wydział funkcjonuje w zmieniającym się otoczeniu, niniejsza Strategia nie jest aktem normatywnym niezmiennym, ustanowionym raz na zawsze, lecz jest elastyczna. Zakłada się, że w wyniku zmieniających się warunków funkcjonowania Wydziału, w tym pojawiających się nowych potrzeb lub możliwości, Strategia będzie podlegała modyfikacjom.

 

CZĘŚĆ I

 

MISJA WYDZIAŁU

 

Misją Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej jest kształcenie wszechstronnych i twórczych specjalistów na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w tym Narodowego Centrum Kryptologii, gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego, a także prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu informatyki, kryptologii, matematyki, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego, przyczyniających się do rozwoju nauki, techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa oraz gospodarki narodowej, w szczególności w zakresie kryptologii oraz przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Wydział przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie i menedżerskie przekazując wiedzę, kształtując umiejętności i doskonaląc kompetencje społeczne na najwyższym poziomie, wpajając zasady etyki inżynierskiej i ucząc jednocześnie patriotyzmu oraz odpowiedzialności za Ojczyznę, w myśl nadrzędnej dewizy "Omnia Pro Patria". Wydział świadczy usługi edukacyjne dla całej Uczelni, realizując kształcenie z obszaru informatyki, matematyki, nauk społecznych, nauk o zarządzaniu i nauk o bezpieczeństwie na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w WAT.

Misja Wydziału Cybernetyki jest ściśle zbieżna z misją Akademii. Realizując swoją misję Wydział przyczynia się do realizacji misji Akademii.

 

CZĘŚĆ II

 

CELE STRATEGICZNE WYDZIAŁU

 

Podstawowe, niżej wymienione cele strategiczne działalności Wydziału w perspektywie do roku 2020 dotyczą następujących obszarów: kształcenia, badań naukowych, potencjału kadrowego i rozwoju dydaktyczno-naukowego kadry, współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi, zarządzania i administrowania Wydziałem, infrastruktury dydaktyczno-naukowej oraz promocji i marketingu Wydziału.

Rozwój Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w latach akademickich 2012/2013 – 2019/2020 powinien być ukierunkowany na osiągnięcie następujących celów strategicznych:

 

Cel 1. Zapewnienie stałego podnoszenia jakości kształcenia i realizacji procesu kształcenia na najwyższym poziomie merytorycznym i metodycznym oraz ustawicznego podnoszenia atrakcyjności studiowania na Wydziale, poprzez modyfikację i poszerzanie oferty edukacyjnej Wydziału, tak aby w pełni zaspokajała oczekiwania doktorantów, studentów i uczestników studiów podyplomowych, a absolwentom Wydziału pozwalała w pełni spełniać wymagania Sił Zbrojnych oraz rynku pracy. Uzyskanie przez Wydział pozycji wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego w zakresie kształcenia kadr specjalistycznych i dowódczych Ministerstwa Obrony Narodowej w obszarach informatyki, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego.

 

Cel 2. Uzyskanie i utrzymanie najwyższej kategorii naukowej Wydziału, zwiększenie liczby projektów naukowo-badawczych realizowanych na Wydziale i finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi oraz zapewnienie efektywnej komercjalizacji uzyskiwanych wyników. Uzyskanie przez Wydział czołowej pozycji w naukowo-badawczym zapleczu Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych ministerstw w zakresie zastosowań metod i środków informatyki w nowoczesnej technice wojskowej, w tym w technologiach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, poprzez prowadzenie intensywnych badań naukowych i działalności eksperckiej w tych obszarach.

 

Cel 3. Stały wzrost potencjału kadrowego, gwarantującego spełnienie wszystkich wymagań w zakresie uprawnień wynikających z prowadzonej działalności dydaktycznej oraz uprawnień Rady Wydziału w zakresie kształcenia i rozwoju kadr naukowych.

 

Cel 4. Usprawnienie kierowania Wydziałem oraz doskonalenie obsługi administracyjnej studentów i pracowników Wydziału, umożliwiającego uzyskanie większego stopnia satysfakcji pracowników i studentów z funkcjonowania struktur Wydziału.

 

Cel 5. Stały rozwój i modernizacja infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz doskonalenie jej wykorzystywania, mając na uwadze tworzenie korzystnych warunków do osiągnięcia celów strategicznych rozwoju Wydziału.

 

Cel 6. Rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi i naukowo-dydaktycznymi, służącej utworzeniu korzystniejszych warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

 

Cel 7. Zwiększenie efektywności działań służących promocji Wydziału w kraju i na świecie.

 

CZĘŚĆ III

 

ZAMIERZENIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

 

Cel 1. Zapewnienie stałego podnoszenia jakości kształcenia i realizacji procesu kształcenia na najwyższym poziomie merytorycznym i metodycznym oraz ustawicznego podnoszenia atrakcyjności studiowania na Wydziale, poprzez modyfikację i poszerzanie oferty edukacyjnej Wydziału, tak aby w pełni zaspokajała oczekiwania doktorantów, studentów i uczestników studiów podyplomowych, a absolwentom Wydziału pozwalała w pełni spełniać wymagania Sił Zbrojnych oraz rynku pracy. Uzyskanie przez Wydział pozycji wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego w zakresie kształcenia kadr specjalistycznych i dowódczych Ministerstwa Obrony Narodowej w obszarach informatyki, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego.

 

1.    Doskonalenie i rozszerzanie oferty dydaktycznej:

1)    doskonalenie, modyfikacja i rozszerzanie oferty edukacyjnej w zakresie dyscyplin studiów doktoranckich oraz kierunków i specjalności kształcenia na studiach wyższych, w tym utworzenie kierunku studiów wyższych „kryptologia” oraz nowej specjalności Inżynieria systemów na studiach II stopnia kierunku „informatyka”;

2)    systematyczne przeprowadzanie okresowych analiz i ocen osiągania zakładanych efektów kształcenia na studiach doktoranckich i studiach wyższych;

3)    przeprowadzanie okresowych ocen dostosowania oferty edukacyjnej w zakresie studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych do wymagań rynku;

4)    rozszerzenie i zintensyfikowanie działań służących organizacji i uruchamianiu studiów podyplomowych i kursów dostosowanych do potrzeb Sił Zbrojnych RP i rynku pracy;

5)    przygotowanie zasad organizacji prowadzenia kształcenia na odległość oraz wdrożenie tego systemu.

 

2.    Konsekwentne wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego:

1)    stałe unowocześnianie zakładanych kierunkowych efektów kształcenia;

2)    stałe unowocześnianie modułowych/przedmiotowych efektów kształcenia i sylabusów modułów/przedmiotów;

3)    stałe doskonalenie systemu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia;

4)    wdrożenie mechanizmów i procedur zasięgania opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych dla potrzeb doskonalenia programów kształcenia w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej.

 

3.    Doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia:

1)    współdziałanie z kierownictwem i innymi wydziałami Akademii w doskonaleniu Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;

2)    doskonalenie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;

3)    podejmowanie działań ma rzecz pozyskiwania krajowych i międzynarodowych certyfikatów jakości kształcenia;

4)    doskonalenie procedur i mechanizmów monitorowania poziomu jakości kształcenia w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych;

5)    doskonalenie systemu ankietyzacji studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych dla potrzeb oceny jakości kształcenia;

6)    doskonalenie systemu hospitacji zajęć dydaktycznych i jego wpływu na jakość prowadzonego kształcenia;

7)    doskonalenie procesu dyplomowania;

8)    doskonalenie systemu planowania, organizacji, realizacji, kontroli i zaliczania praktyk zawodowych doktorantów i studentów.

 

4.    Standaryzacja systemu weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych:

1)    doskonalenie zasad zaliczania poszczególnych rodzajów i form zajęć dydaktycznych w ramach poszczególnych modułów/przedmiotów;

2)    ujednolicenie zasad zaliczania poszczególnych rodzajów i form zajęć dydaktycznych w ramach modułów/przedmiotów zbliżonych tematycznie, w tym prowadzonych przez różne instytuty;

3)    standaryzacja wymagań na prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie i licencjackie) w ramach poszczególnych kierunków studiów;

 

5.    Prowadzenie działań służących zmniejszeniu wykruszalności studentów, doktorantów i słuchaczy ze studiów:

1)    analizowanie i identyfikowanie przyczyn rezygnacji ze studiów;

2)    organizowanie zajęć wyrównawczych dla studentów I roku studiów, w tym w zakresie matematyki i fizyki;

3)    prowadzenie działań służących identyfikowaniu i usuwaniu ewentualnych utrudnień i przeszkód w procesie uczenia się studentów, doktorantów i słuchaczy, w tym doskonalenie sekwencji przedmiotów w planach studiów pod kątem zwiększenia możliwości percepcji przekazywanych w ramach poszczególnych modułów/przedmiotów treści zajęć, doskonalenie równomierności obciążenia egzaminami w poszczególnych semestrach, doskonalenie organizacji sesji egzaminacyjnych itp.

 

6.    Prowadzenie działań służących dostosowaniu zakładanych efektów kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych do wymagań rynku pracy:

1)    opracowywanie i modyfikowanie efektów kształcenia i programów studiów z uwzględnieniem opinii i sugestii pracodawców i organizacji zawodowych;

2)    wypracowanie stałych form współpracy Wydziału z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym powołanie Rady ds. Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Cybernetyki;

3)    zwiększenie udziału przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w realizowanym procesie dydaktycznym;

4)    uwzględnianie w tematyce prac dyplomowych studentów oraz projektów badawczych doktorantów problematyki partnerów Wydziału z otoczenia społeczno gospodarczego.

 

7.    Systematyczne prowadzenie działań służących spełnieniu oczekiwań doktorantów i studentów związanych z prowadzonym na Wydziale procesem kształcenia:

1)    doskonalenie zasad i kryteriów kwalifikacji studentów na specjalności uruchamiane w ramach poszczególnych kierunków studiów;

2)    zwiększenie wpływu doktorantów i studentów na zakładane kierunkowe i przedmiotowe efekty kształcenia oraz programy studiów;

3)    doskonalenie procedury dyplomowania w zakresie wyboru promotorów i tematów prac dyplomowych;

4)    doskonalenie systemu wsparcia dydaktyczno-naukowego procesu uczenia się studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych;

5)    zapewnienie organizacyjnych warunków rozwijania zainteresowań naukowych studentów w ramach studenckich kół naukowych oraz w pracach zespołów naukowo-badawczych Wydziału.

 

8.    Prowadzenie działań służących rozwojowi samorządności doktorantów i studentów:

1)    doskonalenie systemu informowania o działalności Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów;

2)    doskonalenie systemu partnerskiego w kontaktach kierownictwa Wydziału i instytutów z przedstawicielami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów;

3)    udzielanie efektywnego wsparcia Samorządowi Studenckiemu i Samorządowi Doktorantów w podejmowanych przez nich działaniach na rzecz społeczności studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich Wydziału i Akademii.

 

9.    Doskonalenie systemu rekrutacji kandydatów na studia wyższe, doktoranckie i podyplomowe:

1)    doskonalenie oferty edukacyjnej Wydziału i jej powiązania z systemem promocji Wydziału;

2)    intensyfikacja działań zmierzających do nawiązywania bezpośrednich kontaktów Wydziału ze szkołami średnimi w regionie oraz intensyfikacja działań zmierzających do pozyskania kandydatów z wytypowanych, współpracujących z Wydziałem szkół;

3)    badanie oczekiwań kandydatów na studia na Wydziale i wykorzystanie uzyskanych w tym zakresie informacji do doskonalenia oferty edukacyjnej Wydziału.

 

10. Prowadzenie działań na rzecz internacjonalizacji kształcenia:

1)    systematyczne poszerzanie oferty zajęć w ramach poszczególnych modułów/przedmiotów, prowadzonych w języku angielskim;

2)    utworzenie warunków do odbywania przez studentów zagranicznych (w tym wojskowych) części studiów na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Wydział;

3)    utworzenie warunków do odbywania przez nauczycieli akademickich z uczelni zagranicznych staży dydaktycznych i naukowych na Wydziale;

4)    włączanie studentów, doktorantów i kadry akademickiej w badania naukowe, prowadzone na Wydziale w ramach programów międzynarodowych, w tym międzynarodowych projektów badawczych;

5)    prowadzenie działań służących zwiększaniu świadomości nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w zakresie możliwości udziału w międzynarodowych programach dydaktycznych i naukowych;

6)    prowadzenie działań na rzecz zwiększenia udziału pracowników, doktorantów i studentów w programach międzynarodowej współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego, finansowanych ze źródeł publicznych (w tym funduszy UE).

 

Cel 2. Uzyskanie i utrzymanie najwyższej kategorii naukowej Wydziału, zwiększenie liczby projektów naukowo-badawczych realizowanych na Wydziale i finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi oraz zapewnienie efektywnej komercjalizacji uzyskiwanych wyników. Uzyskanie przez Wydział czołowej pozycji w naukowo-badawczym zapleczu Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych ministerstw w zakresie zastosowań metod i środków informatyki w nowoczesnej technice wojskowej, w tym w technologiach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, poprzez prowadzenie intensywnych badań naukowych i działalności eksperckiej w tych obszarach.

 

1.    Rozszerzanie zakresu i skali prac naukowych oraz badawczo-wdrożeniowych prowadzonych na Wydziale, z jednoczesnym zapewnieniem ich wysokiego poziomu:

1)    wspieranie prowadzenia badań naukowych w obszarach reprezentatywnych dla Wydziału na krajowym i światowym poziomie;

2)    wzrost aktywności naukowej pracowników i zespołów naukowych Wydziału;

3)    skuteczne wspieranie i stwarzanie korzystnych warunków do działań służących pozyskiwaniu funduszy na badania;

4)    zwiększenie aktywności pracowników Wydziału w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism o zasięgu ogólnopolskim i światowym;

5)    utworzenie wydziałowej jednostki organizacyjnej ds. wspomagania i koordynowania wnioskowania o fundusze na projekty badawcze krajowe i międzynarodowe;

6)    aktywizacja pracowników oraz doktorantów w aplikowaniu o fundusze na projekty badawcze;

7)    prowadzenie działań na rzecz promocji innowacyjności i przedsiębiorczości;

8)    intensyfikacja działań na rzecz wzrostu rozpoznawalności naukowej i wizerunku Wydziału;

9)    wspieranie tworzenia i rozwoju nowoczesnych laboratoriów badawczych.

 

2.    Prowadzenie działań na rzecz powiązania wyników działalności naukowej z prowadzonym kształceniem.

3.    Utworzenie struktur organizacyjnych do upowszechniania wyników badań, rozwoju współpracy międzynarodowej oraz szeroko rozumianego marketingu naukowego.

4.    Doskonalenie procesu współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno gospodarczego Wydziału w zakresie wzbogacania rynkowej oferty badawczej i rozwoju naukowego Wydziału.

5.    Doskonalenie i rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie działalności naukowo badawczej.

6.    Umacnianie pozycji naukowej Wydziału wśród wiodących wydziałów uczelni technicznych w Polsce i na świecie.

7.    Prowadzenie działań służących rozwojowi i wzmocnieniu pozycji czasopism naukowych afiliowanych przy Wydziale.

8.    Zwiększenie liczby publikacji naukowych pracowników, doktorantów i studentów Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w czasopismach z listy A i B MNiSzW.

9.    Zwiększenie uczestnictwa zespołów naukowych, pracowników oraz doktorantów Wydziału w krajowych i międzynarodowych konkursach naukowych;

10. Zwiększenie liczby publikacji naukowych doktorantów i studentów oraz z udziałem doktorantów i studentów;

11. Komercjalizacja wyników prac badawczo–rozwojowych prowadzonych na Wydziale.

12. Doskonalenie zasad przyznawania instytutom wydziałowym środków finansowych na badania, konferencje naukowe, aparaturę itp.

 

Cel 3. Uzyskanie i utrzymanie potencjału kadrowego, gwarantującego spełnienie wszystkich wymagań w zakresie uprawnień wynikających z prowadzonej działalności dydaktycznej oraz uprawnień Rady Wydziału w zakresie kształcenia i rozwoju kadr naukowych.

 

1.    Wspieranie rozwoju naukowego pracowników Wydziału:

1)    aktywizowanie kadry i stwarzanie korzystnych warunków do publikowania osiągnięć naukowo-badawczych w liczących się czasopismach naukowych, opatentowywania rozwiązań mających potencjał wdrożeniowy oraz wdrażania uzyskanych wyników w praktyce;

2)    wdrożenie czytelnego systemu wspierania nauczycieli akademickich Wydziału w uzyskiwaniu kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.

 

2.    Wzmocnienie pozycji Rady Wydziału w zakresie posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych:

1)    utrzymanie posiadanych pełnych uprawnień Rady Wydziału do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego w zakresie dyscypliny naukowej „informatyka”;

2)    uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach naukowych „nauki o bezpieczeństwie” oraz „nauki o zarządzaniu”.

 

3.    Doskonalenie polityki kadrowej prowadzonej na Wydziale:

1)    podjęcie działań zmierzających do optymalizacji polityki kadrowej pod kątem realizacji celów działania Wydziału;

2)    powiązanie stanu zatrudnienia z prognozami dotyczącymi potencjalnej liczby studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych;

3)    traktowanie stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału jako podstawowego źródła zaspokajania potrzeb Wydziału na nauczycieli akademickich.

 

4.    Doskonalenie funkcjonowania systemu oceny, motywacji i promocji pracowników:

1)    dostosowanie kryteriów oceny nauczycieli akademickich obowiązującego w Akademii do specyfiki i potrzeb Wydziału;

2)    wdrożenie systemu pozwalającego na indywidualny sposób oceny okresowej pracowników realizujących priorytetowe działania w obszarze nauki lub dydaktyki;

3)    doskonalenie kryteriów przyznawania nagród, wyróżnień, medali i innych form nagradzania i motywowania pracowników.

4)    prowadzenie okresowych analiz obciążenia pracowników pracami w obszarze działalności naukowo-badawczej i wprowadzenie zasad zrównoważonego wykorzystania zasobów ludzkich w tym zakresie.

 

Cel 4. Usprawnienie kierowania Wydziałem oraz doskonalenie obsługi administracyjnej doktorantów, studentów i pracowników Wydziału, umożliwiającego uzyskanie większego stopnia satysfakcji pracowników, doktorantów i studentów z funkcjonowania struktur Wydziału.

 

1.    Doskonalenie systemu organizacyjnego Wydziału i stosowanie nowoczesnych metod zarządzania;

1)    systematyczne dostosowywanie struktury organizacyjnej do realizowanych zadań i przedsięwzięć;

2)    systematyczne usprawnianie systemu informowania pracowników o istniejących procedurach, zamierzeniach i działaniach realizowanych na Wydziale;

3)    racjonalne wykorzystanie istniejących obiektów, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczanymi na ich utrzymanie i eksploatację oraz dbałość o stan techniczny budynków Wydziału i ich estetykę;

4)    systematyczne doskonalenie systemu motywacyjnego pracowników Wydziału;

5)    doskonalenie zasad i zwiększenie transparentności systemu finansowania Wydziału;

6)    przeprowadzanie okresowych analiz istniejących dokumentów i procedur dotyczących systemu dokumentacji (w tym sprawozdawczej) w aspekcie ich redundancji i możliwości optymalizacji;

7)    zwiększenie udziału Wydziału w wykorzystaniu kosztów pośrednich prac badawczych;

8)    systematyczne badanie satysfakcji pracowników i studentów Wydziału;

9)    rozwijanie i doskonalenie procesów informatyzacji Wydziału.

 

2.    Usprawnienie procesów i procedur przetargowych.

 

3.    Rozwój i usprawnianie systemu finansowania działalności Wydziału:

1)    ciągłe doskonalenie zasad podziału przychodów Wydziału pomiędzy wydziałowe jednostki organizacyjne, uwzględniające obowiązujące algorytmy podziału dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną oraz dotacji budżetowych na działalność naukową;

2)    intensyfikacja działań służących poszukiwaniu i uzyskiwaniu nowych źródeł finansowania działalności Wydziału;

3)    zwiększenie udziału przychodów z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

4)    zwiększenie przychodów z działalności dydaktycznej niedotowanej (studia podyplomowe, kursy);

5)    zwiększenie przychodów z działalności naukowo-badawczej;

6)    opracowanie systemu gratyfikacji dla osób i zespołów pozyskujących dodatkowe środki finansowe;

7)    opracowanie systemu gratyfikacji pracowników o wybitnych osiągnięciach w swojej grupie;

8)    racjonalizacja kosztów działalności administracyjnej Wydziału;

9)    rozwój współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie finansowania prac naukowo-badawczych;

10) przeprowadzanie okresowych analiz efektywności finansowej Wydziału.

 

4.    Systematyczne doskonalenie systemu zarządzania Wydziałem.

5.    Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na Wydziale.

6.    Systematyczne doskonalenie kompetencji pracowników obsługi administracyjnej.

7.    Systematyczne doskonalenie zasad wynagradzania i motywowania wszystkich pracowników Wydziału w ramach istniejących możliwości finansowych oraz bieżące informowanie o nich pracowników.

8.    Okresowe przeprowadzanie oceny stanu infrastruktury dydaktycznej, opracowywanie wniosków oraz podejmowanie stosownych działań służących poprawie tego stanu.

9.    Doskonalenie kultury organizacyjnej i poprawa funkcjonowania Wydziału.

 

Cel 5. Stały rozwój i modernizacja infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz doskonalenie jej wykorzystywania, mając na uwadze tworzenie korzystnych warunków do osiągnięcia celów strategicznych rozwoju Wydziału.

 

1.    Rozwój nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej i dydaktycznej:

1)    przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów, w tym utworzenie i wyposażenie dziewięciu laboratoriów specjalistycznych: Laboratorium Podstaw Technologii Komputerowych, Mikrokontrolerów i Systemów Wbudowanych, Laboratorium Zaawansowanych Technik Grafiki Komputerowej i Biometrii, Laboratorium Sieci Komputerowych i Telefonii IP, Laboratorium Technik Multimedialnych, Laboratorium robotyki, Laboratorium telemetrycznego, Laboratorium kryptologicznego, Laboratorium zobrazowania wielkoformatowego oraz symulacji rozszerzonej i Laboratorium zarządzania kryzysowego;

2)    dalsza informatyzacja Wydziału (budynek 65, e-dziekanat, POLON, USOS, Egeria);

3)    ciągła modernizacja wyposażenia sal dydaktycznych w zakresie zwiększenia możliwości stosowania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz wykorzystania technik audiowizualnych i wirtualnych;

4)    wyposażanie specjalnościowych sal dydaktycznych w tematyczne pomoce naukowe (modele obiektów, plansze, gabloty zawierające modele obiektów rzeczywistych itp.);

5)    dalsza modernizacja wyposażenia laboratoriów dydaktycznych i naukowo badawczych;

6)    zbieranie i analizowanie sugestii wykładowców, doktorantów i studentów w zakresie możliwego doskonalenia wyposażenia sal wykładowych, ćwiczeniowych i pracowni laboratoryjnych;

 

2.    Rozwój bazy nowoczesnych laboratoriów badawczych:

1)    koordynacja działań w zakresie tworzenia systemu nowoczesnych laboratoriów na Wydziale;

2)    zwiększenie liczby akredytowanych laboratoriów badawczych.

 

Cel 6. Rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi i naukowo-dydaktycznymi, służącej utworzeniu korzystniejszych warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

 

1.    Rozwijanie i doskonalenie form współpracy z przedsiębiorstwami z otoczenia gospodarczego Wydziału w zakresie doskonalenia programów studiów i jakości kształcenia.

2.    Prowadzenie działań na rzecz intensyfikacji współpracy z zagranicznymi ośrodkami dydaktycznymi i naukowymi, w tym z uczelniami wojskowymi i organizacjami NATO oraz UE w obszarach działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału.

3.    Zapraszanie zagranicznych nauczycieli akademickich o uznanym autorytecie naukowym do udziału w realizowanym na Wydziale procesie dydaktycznym.

4.    Systematyczne prowadzanie badań wśród pracodawców dotyczących ich potrzeb, preferencji, wymagań i oczekiwań w stosunku do absolwentów Wydziału jako przyszłych pracowników.

5.    Systematyczne śledzenie karier i losów absolwentów Wydziału oraz zacieśnianie z nimi więzi poprzez system monitoringu. 6. Prowadzenie działań służących zainteresowaniu absolwentów współpracą z Wydziałem po ukończeniu studiów.

6.    Zwiększenie zakresu współpracy z kadrą pedagogiczną szkół ponadgimnazjalnych w celu pozyskiwania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie kierunków studiów prowadzonych przez Wydział.

7.    Ułatwienie kandydatom dostępu do informacji o możliwościach finansowania studiów przez budżet państwa, środki unijne, instytucje i fundacje.

8.    Aktywny udział Wydziału w organizacji targów pracy w regionie.

9.    Organizowanie cyklicznych warsztatów, konferencji, seminariów naukowych z udziałem przedstawicieli przemysłu.

10. Podpisywanie stałych umów o współpracy i wymianie doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami dydaktyczno-naukowymi.

11. Podpisywanie umów z przedsiębiorstwami dotyczących stypendiów fundowanych dla najlepszych studentów.

12. Intensyfikacja współpracy z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi z obszaru problematyki naukowej i dydaktycznej Wydziału.

 

Cel 7. Zwiększenie efektywności działań służących promocji Wydziału w kraju i na świecie.

1.    Unowocześnienie i uatrakcyjnienie strony internetowej Wydziału i stron instytutowych.

2.    Utworzenie angielskojęzycznej wersji wydziałowej strony internetowej.

3.    Powołanie pełnomocnika dziekana ds. promocji i marketingu.

4.    Promowanie i propagowanie osiągnięć pracowników, doktorantów i studentów Wydziału w kraju i za granicą w różnych obszarach ich działalności.

5. Wykorzystanie w działalności reklamowo-marketingowej Wydziału nowoczesnych, wysokiej jakości materiałów informacyjnych, dostępnych w wersji papierowej i elektronicznej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail