Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Jubileusz 70-lecia prof. dr. hab. inż. Piotra Zaskórskiego
Autor: Kamil Kaczyński   
16.06.2016.
pzaskorski.png

Prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski obchodzi dziś Jubileusz 70-lecia. Urodził się 15 czerwca 1946 roku w Grodzisku. W 1964 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy i rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Technicznej, początkowo na Wydziale Elektrotechnicznym, a następnie - po reorganizacji – na Wydziale Cybernetyki. Studia te ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1970 roku, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera wojskowych zastosowań cybernetyki.

     Po ukończeniu studiów jako podporucznik WP został skierowany do Ośrodka Przetwarzania Informacji Pomorskiego Okręgu Wojskowego, początkowo na stanowisko programisty a następnie projektanta systemów informatycznych. Właśnie w Bydgoszczy, w typowej wojskowej strukturze - rozpoczęła się droga naukowa Profesora. Początkowo były to prace koncepcyjno-projektowe, ale w jednym z projektów zmodyfikował algorytm Balazsa i zastosował go do wyznaczania optymalnego rozwiązania dużych zagadnień programowania liniowego, składających się  z dużej liczby zmiennych,  z uwzględnieniem wielu kryteriów w przestrzeni binarnej. Prace te dały początek badaniom zwieńczonym obroną rozprawy doktorskiej w 1976 roku nt. „Modelowanie wzorców żywienia z wykorzystaniem elektronicznej techniki obliczeniowej oraz badanie ich przydatności” i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych. Ważny przy tym dla systemu obronnego był fakt, iż zmodyfikowany algorytm znalazł szersze zastosowanie poza logistyką również w ówczesnym systemie kontroli przestrzeni powietrznej kraju. Po obronie rozprawy został wyznaczony na stanowisko szefa Wydziału Projektowania w Zespole Informatyki Pomorskiego Okręgu Wojskowego. 

 

 

W latach 1977- 1979 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Automatyzacji Systemów Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W tym czasie i w kolejnych latach w strukturach już Wojskowego Instytutu Informatyki brał udział między innymi w pracach nad systemami informatycznymi dowodzenia i zarządzania w SZ RP. Od 1987 do 1989 roku Jubilat pracuje na stanowisku zastępcy do spraw naukowych komendanta Filii nr 2 Wojskowego Instytutu Informatyki. Inicjuje wtedy prace nad systemami wspomagania projektowania i kieruje między innymi procesem rozpakowania oraz adaptacji pakietu komputerowego wspomagania projektowania PSL/PSA do projektowania złożonego, wieloszczeblowego systemu wsparcia dowodzenia dla szczebla strategicznego i operacyjnego w obszarze zabezpieczenia technicznego oraz kwatermistrzowskiego Wojska Polskiego.

     W latach 1989–1990 został skierowany do zespołu badawczo-studyjnego ds. restrukturyzacji i integracji logistyki wojskowej, w zakresie dostaw oraz zaopatrywania SZ RP a potem eksploatacji techniki wojskowej. Dzisiejszy Jubilat  bezpośrednio kierował zespołem, który opracował koncepcję informatyzacji zintegrowanych organizacyjnie i funkcjonalnie obszarów. Koncepcja ta już w latach 90-tych była  sukcesywnie wdrażana w kilkudziesięciu składnicach materiałowych WP. Po zakończeniu prac w zespole Jubilat został skierowany do Sztabu Służb Technicznych MON, gdzie jako główny specjalista koordynował realizację koncepcji kompleksowego wdrażania systemów komputerowego wspomagania kierowania zabezpieczeniem technicznym a także przygotował założenia organizacyjno-funkcjonalne do produkcji polskiego zestawu Ruchomego Punktu Obliczeniowego (RPO) dla potrzeb dowodzenia.

     Od 1992 do 1996 roku Profesor Piotr Zaskórski pełni funkcję szefa Oddziału Informatyki i Łączności w Sztabie Logistyki Sztabu Generalnego WP. Wówczas właśnie następuje wdrożenie wykonanych wcześniej projektów dotyczących informatycznych, zintegrowanych systemów kierowania zaopatrywaniem i innymi elementami logistycznymi WP. Znaczący był również udział Profesora w opracowaniu założeń i koncepcji zintegrowanych systemów dowodzenia SZ RP m.in. „ KOLORADO” i „ SZAFRAN – ZT” a potem „ZŁOCIEŃ”.

     W 1996 roku  Jubilat obejmuje funkcję komendanta Centrum Informatyki Sztabu Generalnego WP. Była to wówczas centralna, resortowa jednostka badawczo-projektowa oraz eksploatacyjno-wdrożeniowa w obszarze informatyki wojskowej. Kierowanie taką instytucją w okresie intensywnych zmian w systemie obronnym państwa wymagało wielkiego wysiłku. W tym okresie Profesor Piotr Zaskórski stanął na czele ponad 100 osobowego, interdyscyplinarnego zespołu projektowo-wdrożeniowego, powołanego do realizacji systemu wspomagania dowodzenia dla szczebli strategiczno-operacyjnych pk. „KOLORADO MP”. System ten został zaprojektowany, zweryfikowany i pozytywnie oceniony nie tylko przez polskie środowisko naukowe oraz praktyków. Projekt uzyskał także rekomendacje przedstawicieli NATO.

     W 2000 roku Jubilat objął funkcję Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, gdzie sprawował nadzór nad realizacją kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych w obszarze innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych dla potrzeb obronności. Mimo poważnych obowiązków służbowych Profesor nie zaprzestał działalności naukowo – badawczej. W 2002 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej pt.: „Procesy dowodzenia wojskami lądowymi w środowisku zautomatyzowanych systemów dowodzenia”. Po wysokiej ocenie rozprawy oraz dorobku naukowego proces zakończył pomyślnym kolokwium i uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego nauk wojskowych.

      Kariera Profesora Piotra Zaskórskiego nie jest typową karierą akademicką. Oprócz krótkiego okresu pracy w latach 1977-1979 w strukturach WAT – dopiero w 1997 roku podejmuje pracę dydaktyczną w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od 2003 roku działalność tę intensyfikuje podejmując pracę nauczyciela akademickiego w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT oraz w Wyższej Warszawskiej Szkole Informatyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Z pewnością sprzyjał temu fakt przejścia Kandydata na wojskową emeryturę, co uzewnętrznia się także zdynamizowaniem Jego działalności naukowej i dydaktycznej.

     Jako nauczyciel akademicki Profesor prowadzi badania w dziedzinie zarządzania i bezpieczeństwa oraz obronności rozszerzając obszar zainteresowań do problemów związanych z zarządzaniem zasobami informacyjnymi oraz projektami a także systemami dowodzenia.   Prowadził i prowadzi oraz profiluje przedmioty związane z Jego działalnością poznawczą. Obok problemów związanych z zagadnieniami zarządzania projektami i procesami zajmuje się również obszarem „Zarządzania procesami w sytuacjach kryzysowych” oraz „Ewaluacją systemów reagowania kryzysowego”. Dodać należy, iż w latach 2002- 2003 podjął także praktyczną działalność w Krajowym Centrum Reagowania Kryzysowego i Ratownictwa na stanowisku głównego specjalisty w dziedzinie systemów kierowania i dowodzenia.

      Niezwykle aktywna jest działalność publicystyczna Jubilata. Ogółem w jego dorobku znajduje się ponad czterysta opracowań i publikacji naukowych. Z tej liczby większość należy zaliczyć do oryginalnych prac twórczych. Wśród szczególnie przydatnych są liczne elektroniczne podręczniki i skrypty oraz prace nieprzeznaczone do publicznego rozpowszechniania. W grupie oryginalnych prac twórczych na szczególną uwagę zasługują liczne monografie autorskie oraz opracowania monograficzne wykonane pod naukową redakcją Profesora a także monografie, w których jest On autorem ważnych, profilujących całość - rozdziałów.  Można zauważyć, iż dorobek ten w sensie ilościowym i jakościowym jest bardzo bogaty. W grupie projektów badawczych do ważnych efektów poznawczo-koncepcyjnych można zaliczyć wyniki takich prac, jak:

1)    Praca naukowo – badawcza pt.: Model zintegrowanego systemu informatycznego planowania obronnego SZ RP, wyd. Zegrze 2005.

2)    Projekt badawczy pt.: Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli, wyd. Warszawa 2011.

3)    Projekt badawczy pt.  Problemy zarządzania, aspekty ekonomiczne i humanistyczne w kontekście bezpieczeństwa narodowego, wyd.  Warszawa 2014.

     W grupie opracowań monograficznych za najważniejsze należy uznać opracowania:

1)    Monografia pt.: Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, wyd. WAT, Warszawa 2005.

2)    Monografia pod red. naukową  P. Zaskórskiego pt.: Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, wyd. WAT, Warszawa 2011.

3)    Monografia pt.: Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, wyd. WAT, Warszawa 2012.

4)    Monografia współautorska profilowana przez Jubilata pt.: Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym, wyd. WAT, Warszawa 2013 ze zmianami w 2015.

     Należy zauważyć, iż Jubilat podejmuje ambitne próby systematycznych badań nad unowocześnieniem systemów dowodzenia oraz nad wdrażaniem nowoczesnych technik informatycznych w procesach zarządzania, w tym przede wszystkim zarządzania kryzysowego oraz w organizacjach zhierarchizowanych. Niewątpliwie znaczący wkład do nauk o obronności i bezpieczeństwie wnoszą prace związane z modelami zarządzania organizacjami w warunkach zagrożeń obejmującymi także informacyjną ciągłość działania oraz przeciwdziałania asymetrii informacyjnej. Prace Profesora są logicznym ciągiem, bazującym na rzetelnych badaniach, o czym może świadczyć fakt, iż większość prac badawczych znalazła zastosowanie w praktyce. Do ważniejszych praktycznie użytecznych osiągnięć Profesora można zaliczyć:

-       Kierowanie i nadzorowanie wdrożeń ponad 100 projektów badawczo-rozwojowych z obszaru techniki wojskowej,

-       Wdrożenie 17 projektów  informatycznych z różnych obszarów działalności ewidencyjno-planistycznej,

-       Nadzór merytoryczny  procesów wdrożeniowo-produkcyjnych w obszarze działalności wojskowych instytutów i przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych (38 podmiotów gospodarczych).

-       Opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu zintegrowanego zaopatrywania dużych organizacji hierarchicznych (pion logistyki WP),

-       Opracowanie projektu koncepcyjnego i wdrożenie projektu technologicznego systemów planistyczno- decyzyjnych  w obszarze  złożonych systemów działania,

-       Opracowanie modelu systemu komputerowego wspomagania kierowania eksploatacją techniki,

-       Opracowanie modelu i wdrożenie technologii wielopoziomowego systemu podejmowania decyzji i wspomagania dowodzenia,

-       Opracowanie koncepcji organizacji i informatyzacji  systemu reagowania kryzysowego MON.

     W całokształcie osiągnięć naukowych należy podkreślić systematyczne uczestnictwo Jubilata w konferencjach i sympozjach naukowych. Był wielokrotnie organizatorem lub współorganizatorem takich konferencji, w tym także konferencji międzynarodowych. W procesie dydaktycznym Profesor systematycznie uczestniczy w kształceniu młodych kadr naukowych. Dotychczas wypromował dwóch doktorów, kilkudziesięciu magistrów oraz ponad stu inżynierów i licencjatów. Opiekuje się aktualnie 5 doktorantami. Potrafi skupiać wokół siebie młodych adeptów nauki i skutecznie się nimi opiekować.

     Droga naukowa Jubilata nie jest obrazem typowej kariery akademickiej. Profesor bazuje na dużym doświadczeniu organizacyjnym i projektowo-wdrożeniowym, w różnych obszarach działalności wojska i gospodarki narodowej, co jest poparte złożonymi badaniami na rzecz systemów obronnych w sytuacji jednoczesnego kierowania dużymi organizacjami badawczo- rozwojowymi. To trudna droga rozwoju, w której Jubilat cechował się umiejętnością współdziałania i ambicją oraz systematyczną, bardzo trudną pracą nad sobą, a nade wszystko wielkim poświęceniem oraz ciągłym poszukiwaniem, niepokojem poznawczym i pomysłowością popartą pracowitością i wszechstronną wiedzą.

W sierpniu 2012 roku  w ramach uznania za: „ (…) opracowanie i wdrożenie w resorcie obrony narodowej nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych wspomaganych komputerowo w dowodzeniu i zarządzaniu”  został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej wpisem do Honorowej Księgi Wojska Polskiego. W kwietniu 2014 roku Prezydent RP wręczył Mu nominację profesorską. Jest odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, a w tym Krzyżem Oficerskim oraz Kawalerskim OOP.

Z dużym uznaniem należy odnieść się do tych osiągnięć, dostrzegając talent projektowy, naukowy i dydaktyczny oraz organizacyjny Jubilata.

Gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności

W imieniu Całej Społeczności Wydziału Cybernetyki

           Dziekan

Prof. dr hab. inż. Jerzy Gawinecki

Warszawa 15 czerwca 2016 roku

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail