Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Zakłady w Instytucie Organizacji i Zarządzania WCY WAT
Redaktor: Łukasz Matuszelański   
10.02.2017.

ZAKŁAD INŻYNIERII ZARZĄDZANIA


Misja Zakładu:

      Misją Zakładu Inżynierii Zarządzania jest profilowanie kierunku „Zarządzanie”, a ponadto wyposażenie studentów innych kierunków prowadzonych w WAT w niezbędną wiedzę z obszaru współczesnego zarządzania. Zadanie to nie byłoby możliwe bez prowadzenia badań naukowych dotyczących zasad, metod oraz technik nowoczesnego zarządzania. Istotnym elementem działania jest organizowanie imprez naukowych i popularyzatorskich w obszarze zarządzania.

 

Zadania Zakładu wynikające z założonej misji:

1. Kompetentne i inspirujące prowadzenie zajęć ze studentami WAT w zakresie zarządzania i marketingu.

2. Ciągłe doskonalenie programu studiów I i II stopnia na kierunku: Zarządzanie.

3. Prowadzenie badań naukowych dotyczących nowoczesnych aspektów zarządzania.

4. Rozbudzanie wśród studentów zainteresowania zagadnieniami współczesnego zarządzania.

5. Upowszechnianie wiedzy poprzez publikacje książkowe, artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz skrypty dla studentów.

6. Organizowanie oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych z zakresu zarządzania.

7. Kształtowanie wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów postaw przedsiębiorczych.

 

Pracownicy Zakładu:
– dr Wiesław GONCIARSKI – kierownik zakładu
– prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI
– dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI, prof. WAT
– dr hab. inż. Janusz RYBIŃSKI, prof. WAT
– dr Alicja KRZEPICKA
– dr Marta MISZCZAK
– dr Monika MURAWSKA
– dr Kazimierz PIOTRKOWSKI
– dr inż. Henryk POPIEL
– dr Celina SOŁEK–BOROWSKA
– dr Agnieszka ŚCISŁO
– dr Marek ŚWIĄTKOWSKI
– dr Katarzyna PAWLAK–KOŁODZIEJSKA
– dr Jolanta TARAPATA
– dr Wioletta WEREDA
– dr inż. Zdzisław WOJCIECHOWSKI
– mgr Katarzyna GURMIŃSKA
– mgr Jacek WOŹNIAK
– mgr Wiesława ZAŁOGA


Prowadzone przedmioty:
• Analiza rynku
• Badania marketingowe
• Biznes plan
• Funkcje i umiejętności menedżerskie
• Komunikacja w zarządzaniu
• Kształtowanie kariery i poszukiwanie pracy
• Marketing międzynarodowy
• Marketing relacji
• Marketing usług
• Nauka o organizacji
• Nowoczesne koncepcje zarządzania
• Nowoczesne metody zarządzania kadrami
• Ochrona własności intelektualnej
• Planowanie marketingowe
• Podstawy marketingu
• Podstawy zarządzania
• Procesy informacyjne w zarządzaniu
• Psychologia w zarządzaniu
• Psychologiczne wspomaganie zarządzania kadrami
• Public relations
• Reklama
• Rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników
• Techniki i metody zarządzania
• Zachowania organizacyjne
• Zachowanie konsumenta na rynku
• Zarządzanie jakością
• Zarządzanie kapitałem niematerialnym
• Zarządzanie kompetencjami
• Zarządzanie logistyką
• Zarządzanie procesami
• Zarządzanie projektem
• Zarządzanie ryzykiem
• Zarządzanie strategiczne
• Zarządzanie wartością firmy
• Zarządzanie wiedzą w organizacji
• Zarządzanie zasobami ludzkimi

Pracownicy Zakładu prowadzą prace naukowo-badawcze w dziedzinie nauk o zarządzaniu w zakresie:
• zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacjach biznesowych,
• zarządzanie kapitałem społecznym w Strukturach Sił Zbrojnych RP,
• struktury procesowe i technologie teleinformatyczne w zarządzaniu organizacją oraz w projektowaniu,
• zarządzanie wartością organizacji i klienta oraz zarządzanie relacjami z interesariuszami,
• zarządzanie ciągłością działania w organizacji i zarządzanie ryzykiem,
• projektowanie organizacji oraz modeli biznesowych,
• zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym i biznesowym.
      Wyniki prac są publikowane w periodykach własnych IOiZ oraz w czasopismach zewnętrznych a także w postaci licznych monografii własnych i w postaci rozdziałów do opracowań zewnętrznych.

      ZAKŁAD EKONOMII


Misja Zakładu:

      Misja Zakładu Ekonomii nawiązuje do misji uczelni, uwzględniając, by w ramach przygotowywania studentów do nowoczesnych kwalifikacji inżynierskich nie tracić z pola widzenia efektywności ekonomicznej w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Tym samym, głównym zamierzeniem edukacyjnym pracowników Zakładu jest wyposażanie absolwentów WAT w wiedzę ekonomiczną oraz nauczyć umiejętności praktycznego jej wykorzystania w pracy zawodowej i życiu codziennym.

 

Zadania Zakładu wynikające z założonej misji:

1. Kompetentne i inspirujące prowadzenie zajęć ze studentami WAT z przedmiotów ekonomicznych.
2. Ciągłe doskonalenie programów studiów z przedmiotów ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe i logistyka.
3. Prowadzenie badań naukowych dotyczących wybranych problemów współczesnej gospodarki.
4. Rozbudzanie wśród studentów zainteresowania zagadnieniami współczesnej gospodarki.
5. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej przez publikacje książkowe, artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz skrypty dla studentów.
6. Kształtowanie wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów postaw przedsiębiorczych.

 

Pracownicy Zakładu:
– dr Leszek LISIECKI – kierownik zakładu
– prof. dr hab. Ryszard ŁAWNICZAK
– dr hab. Janusz KOSTECKI, prof. WAT
– dr hab. Henryk PAŁASZEWSKI, prof. WAT
– dr Joanna ANTCZAK
– dr Anna KUCZYŃSKA-CESARZ
– mgr Piotr NOWICKI


Prowadzone przedmioty:
• Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
• Ekonomia
• Ekonomika obrony
• Finanse
• Finanse przedsiębiorstwa
• Kontrola wewnętrzna i badanie sprawozdań finansowych
• Makroekonomia
• Mikroekonomia
• Polityka ekonomiczna
• Przedsiębiorczość
• Rachunkowość finansowa
• Rachunkowość zarządcza
• Rynek kapitałowy

Pracownicy Zakładu prowadzą prace naukowo-badawcze w dziedzinie nauk o zarządzaniu w zakresie:
• ekonomiki obrony,
• finansów przedsiębiorstw,
• rachunkowości finansowej i zarządczej,
• a także w innych obszarach pokrewnych.
      Wyniki prac są publikowane w periodykach własnych IOiZ oraz w czasopismach zewnętrznych a także w postaci licznych monografii własnych i w postaci rozdziałów do opracowań zewnętrznych.

      

 

 

ZAKŁAD NAUK HUMANISTYCZNYCH


Misja Zakładu:

      Model funkcjonowania Zakładu Nauk Humanistycznych nawiązuje do misji uczelni kształcącej młodzież do wykonywania zadań nie tylko specjalistycznych, ale także do funkcji społecznych, opartych na wychowaniu humanistycznym. W owym przesłaniu chodzi o to, aby w ramach przygotowywania studentów do nowoczesnych kunsztów inżynierskich nie tracić z pola widzenia ducha obywatelskiego i wartości zakorzenionych w tradycji europejskiej, wyrosłej na grecko-rzymskim oraz chrześcijańskim gruncie, tudzież widzeniu świata nawiązującym do rodzimej kultury i polskiej rzeczywistości.

 

Zadania Zakładu wynikające z założonej misji:

1. Kompetentne i inspirujące prowadzenie zajęć ze studentami WAT w zakresie nauk humanistycznych.
2. Ciągłe doskonalenie programów studiów na wszystkich kierunkach realizowanych w WAT, w zakresie nauk humanistycznych.
3. Prowadzenie badań naukowych dotyczących nauk humanistycznych.
4. Upowszechnianie wiedzy poprzez publikacje książkowe, artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz skrypty dla studentów.
5. Organizowanie oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych z zakresu nauk humanistycznych.
6. Kształtowanie wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów właściwych postaw społecznych.

 

Pracownicy Zakładu:
– dr hab. Marek ADAMKIEWICZ, prof. WAT – kierownik zakładu
– prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ
– dr hab. Krzysztof SOŁODUCHA, prof. WAT
– dr hab. Janusz ŚWINIARSKI, prof. WAT
– dr Beata CZUBA
– dr Grzegorz JASIŃSKI
– dr Marian KASPERSKI
– dr Zenon NOWAKOWSKI
– dr Adam OSTANEK
– dr Stanisław PTASZEK
– dr Joanna SKULSKA
– mgr Paweł PULIK


Prowadzone przedmioty:
• Erystyka i retoryka
• Etyka normatywna
• Etyka w zarządzaniu
• Etyka zawodowa
• Filozofia
• Filozofia bezpieczeństwa narodowego
• Historia gospodarcza
• Historia Polski
• Historia sztuki wojennej
• Historia techniki
• Komunikacja społeczna
• Krytyczne myślenie
• Logika i teoria argumentacji
• Negocjacje pracownicze
• Negocjacje w zarządzaniu kryzysowym
• Pedagogika
• Praktyka przywództwa – negocjacje
• Socjologia organizacji
• Społeczna odpowiedzialność organizacji
• Sztuka negocjacji

Pracownicy Zakładu prowadzą prace naukowo-badawcze w dziedzinie nauk o zarządzaniu w zakresie:
• filozofii i etyki,
• wiedzy o państwie,
• socjologii organizacji,
• negocjacji,
• logiki i argumentacji,
• historii i prawa,
• a także w innych obszarach pokrewnych.
      Wyniki prac są publikowane w periodykach własnych IOiZ oraz w czasopismach zewnętrznych a także w postaci licznych monografii własnych i w postaci rozdziałów do opracowań zewnętrznych.

      


 

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO


Misja Zakładu:

      Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest powołany do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej związanej z przedmiotami nauczania z zakresu nauk wojskowych –
nauk o bezpieczeństwie oraz działalności związanej z podwyższaniem kwalifikacji przez nauczycieli akademickich Zakładu. Działalność ta realizowana jest poprzez profilowanie kierunku „Bezpieczeństwo narodowe”, przekazywanie wiedzy studentom innych kierunków oferowanych w WAT oraz prowadzenie studiów III stopnia w dyscyplinie „bezpieczeństwo narodowe”.

 

Zadania Zakładu wynikające z założonej misji:

1. Kompetentne i inspirujące prowadzenie zajęć ze studentami WAT w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
2. Ciągłe doskonalenie programu studiów I i II stopnia na kierunku: Bezpieczeństwo Narodowe.
3. Prowadzenie badań naukowych dotyczących nowoczesnych aspektów zarządzania bezpieczeństwem.
4. Rozbudzanie wśród studentów zainteresowania zagadnieniami współczesnego zarządzania bezpieczeństwem.
5. Upowszechnianie wiedzy poprzez publikacje książkowe, artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz skrypty dla studentów.
6. Organizowanie oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem..

 

Pracownicy Zakładu:
– dr hab. Bogusław JAGUSIAK, prof. WAT – kierownik zakładu
– prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK
– prof. dr hab. Piotr SIENKIEWICZ
– dr hab. Adam KOŁODZIEJCZYK, prof. WAT
– dr hab. inż. Gabriel NOWACKI, prof. WAT
– dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT
– dr Włodzimierz GOCALSKI
– dr Małgorzata JAROSZYŃSKA
– dr Tomasz KAMIŃSKI
– dr Piotr KOBIELSKI
– dr Grzegorz KOSTRZEWA-ZORBAS
– dr Natalia MOCH
– dr Jerzy STAŃCZYK
– dr Justyna STOCHAJ
– dr Andrzej STRYCHALSKI
– dr Katarzyna ŚMIAŁEK
– dr Wiesław ŚMIAŁEK
– dr Arnold WARCHAŁ
– mgr Krzysztof SZWARC


Prowadzone przedmioty:
• Bezpieczeństwo ekologiczne
• Bezpieczeństwo informacyjne
• Bezpieczeństwo i ochrona obiektów
• Bezpieczeństwo kulturowe
• Efektywność systemów zarządzania kryzysowego
• Ekonomika bezpieczeństwa
• Ewaluacja procesów i systemów reagowania kryzysowego
• Finansowanie zadań zarządzania kryzysowego
• Geneza konfliktów
• Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym
• Logistyka w sytuacjach kryzysowych
• Łączność w zarządzaniu kryzysowym
• Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych
• Międzynarodowe stosunki polityczne
• Międzynarodowe stosunki wojskowe
• Nauka o cywilizacji – globalizacja
• Negocjacje kryzysowe
• Normalizacja w problematyce bezpieczeństwa
• Podstawy prawa
• Podstawy teorii bezpieczeństwa
• Polityka bezpieczeństwa
• Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej
• Prawne podstawy bezpieczeństwa
• Prognozowanie i symulacje
• Public relations instytucji publicznych
• Ratownictwo w zarządzaniu kryzysowym
• Służby państwowe w zarządzaniu kryzysowym
• Socjologia struktur społecznych
• Strategia bezpieczeństwa
• System bezpieczeństwa europejskiego
• System bezpieczeństwa narodowego
• Ustawodawstwo w zarządzaniu kryzysowym
• Wiedza o państwie
• Współczesne systemy polityczne
• Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
• Wybrane zagadnienia prawne
• Zarządzanie bezpieczeństwem wielkich aglomeracji
• Zarządzanie konfliktami
• Zarządzanie kryzysowe
• Zarządzanie procesami w sytuacjach kryzysowych
• Zarządzanie ryzykiem

Pracownicy Zakładu prowadzą prace naukowo-badawcze w dziedzinie nauk o zarządzaniu w zakresie:
• systemy zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego,
• problemy bezpieczeństwa obiektowego i kluczowych organizacji publicznych,
• analiza zagrożeń i zapewnianie ciągłości działania,
• rozwiązania teleinformatyczne wspierające system bezpieczeństwa narodowego,
• ewaluacja i doskonalenie systemów zarządzania i reagowania kryzysowego,
• bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń.
      Wyniki prac są publikowane w periodykach własnych IOiZ oraz w czasopismach zewnętrznych a także w postaci licznych monografii własnych i w postaci rozdziałów do opracowań zewnętrznych.

      

  IOiZ_3.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, dr Grzegorz Jasiński 
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail